18:49:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2022-10-24 08:00:00

Styrelsen för LightAir AB (publ) ("LightAir" eller "Bolaget") har idag den 24 oktober 2022, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 november 2022, beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till 85 procent av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden från bland andra Ilija Batljan, Göran Wikström och fonden Exelity. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmed­­­delande.

Sammanfattande information
 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning initialt att tillföra LightAir cirka 24,7 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 24,7 MSEK.
 • Teckningskursen är 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,70 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie.  Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 25 november 2022. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit.  En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) nyutgiven teckningsoption.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 33,5 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar och till cirka 51,5 procent av garantiåtaganden, varav 10 procent utgör toppgaranti från aktieägaren Göran Wikström. Således omfattas Företrädesemissionen till cirka 85 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 december 2023 till och med den 29 december 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,40 SEK och inte lägre än 0,70 SEK.
 • Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med den 2 januari 2024 till och med den 16 januari 2024.

Bakgrund och motiv i sammandrag

LightAir är ett svenskt CleanTech-bolag, vars mission är att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att erbjuda marknadens bästa lösningar för ren inomhusluftluft, oavsett miljö. LightAir utvecklar och säljer effektiva luftrenare. Bolagets nuvarande patenterade produktfamiljer marknadsförs under namnen IonFlow och CellFlow. IonFlow är en av få luftrenare i världen med vetenskapliga bevis hur den effektivt förhindrar spridning av luftburna virus; 2015 publicerades en rapport i Nature Scientific Reports (https://www.nature.com/articles/srep11431) efter en sju år lång forskningsstudie på Karolinska Institutet (KI). Produktfamiljen CellFlow innefattar konkurrenskraftiga luftrenare med låga driftskostnader och högeffektiv avskiljning av partiklar på ett sätt som traditionella luftrenare med HEPA-filter inte klarar. CellFlow-teknologin kommer att kunna utmana och ta viktiga marknadsandelar från konventionella fläktdrivna luftrenare med mekaniska filter, vilka idag dominerar marknaden. 

Styrelsen har genomfört en översyn och fattat beslut att rikta om LightAirs försäljning från konsumentmarknaden till den industriella- och kommersiella sektorn. Inom dessa marknadssegment kan LightAir bland annat sälja ren luft som en tjänst; prenumerationer med återkommande intäkter. I mars 2022 förvärvade LightAir Cair AB (numera LightAir International AB), ett bolag som tillverkar industriella luftrenare och som hade ett stort antal prenumerationer. LightAirs framtida tillväxt förväntas ligga i återkommande intäkter inom nyss nämnda segment. 

LightAir har sedan 2021 arbetat med en ompositionering som till fullo baseras på B2B-försäljning. Bolagets huvudfokus återfinns numera inom industri, kontor och skolor. Bolagets produkter med sin unika patenterade teknologi (CellFlow) är speciellt lämpade för Professional Solutions (de industriella och kommersiella marknadssegmenten). Produkternas livscykelkostnader (även kallat Total Cost of Ownership) inkluderar inköpspris, energiförbrukning samt service- och underhållskostnader är viktiga parametrar i professionella upphandlingar. Tillsammans med grundparametrar som effektiv reningskapacitet och låg ljudnivå utgör detta grundfundamenten för många kunders inköpsbeslut. Större installationer tydliggör fördelarna med LightAirs erbjudande - elförbrukning och filterkostnader är av växande betydelse för enskilda slutkonsumenter, men än viktigare för stora industriella lösningar. Vid jämförelser av professionella tillämpningar motsvarar LightAirs lösningar endast 10-30 % av driftskostnaderna, främst i form av energi- och filterförbrukning, jämfört med konkurrerande teknologier. Dessutom med högre verkningsgrad och reningskapacitet över tid. 

Fokuseringen framåt är inriktad mot förvärv som strategiskt stärker Bolagets försäljningskanaler, omsättning och kassaflöde i kombination med organisk tillväxt. Denna framåtriktade satsning kräver kapitaltillskott för att exekvera den redan inledda strategiomsvängningen mot Professional Solutions fullt ut. Vägen framåt bygger på organisk tillväxt utifrån den solida grund som redan skapats, tillika en påbörjad M&A-strategi inom B2B-segmentet (industri, kontor och skolor i prioriterad ordning). Förestående kapitalanskaffning skall därmed även delvis nyttjas för att säkerställa genomförandet av ett mindre antal förvärv som gynnar Bolagets utveckling gällande omsättning, kassaflöde och/eller försäljningskanaler. LightAir planerar att genomföra ett eller två förvärv av bolag med försäljningsorganisationer för att erhålla omsättning och positivt kassaflöde. I skrivande stund finns två uttalade förvärvskandidater under utvärdering. 

Med anledning av ovan har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande. 

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för LightAir har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med följande huvudsakliga villkor:
 • LightAirs aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) befintlig aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 25 november 2022. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) nyutgiven teckningsoption. Teckningskursen är 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,70 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Aktiekapitalet föreslås minskas till 26 436 140 SEK genom en sänkning av kvotvärdet från 1,50 SEK till 0,50 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen innebär emission av högst 35 248 186 aktier och högst 17 624 093 teckningsoptioner. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 24,7 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet, efter minskning av aktiekapitalet enligt ovan punkt, komma att öka med högst cirka 17 624 093 SEK, från 26 436 140 SEK till 44 060 233 SEK.
 • Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till cirka 40,0 procent. Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner kommer utspädningen att uppgå till cirka 16,7 procent. Total utspädning under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas uppgår till cirka 50,0 procent.
 • Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att löpa från och med den 2 januari 2024 till och med den 16 januari 2024.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 december 2023 till och med den 29 december 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,40 SEK och inte heller lägre än 0,70 SEK. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till 24,7 MSEK (före emissionskostnader), beroende på teckningskurs, om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Vid full teckning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 8 812 046,50 SEK.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 33,5 procent av teckningsåtaganden och till cirka 51,5 procent av garantiåtaganden. Sammanlagt omfattas därmed cirka 85,0 procent av Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget. Garantiåtagandena har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget samt ett konsortium av externa investerare. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller i form av aktier. Ersättningen för toppgarantin uppgår till fjorton (14) procent och avses erläggas i form av aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsåtaganden som ingåtts.

Preliminär tidplan (alla datum hänför sig till 2022)

23 november Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen
24 november Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen
25 november Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill
säga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som
medför rätt att delta i Företrädesemissionen
28 november Beräknad dag för offentliggörande av informations-memorandum
avseende Företrädesemissionen
29 november Teckningsperiod för Företrädesemissionen
- 13
december
29 november Handel i uniträtter på NGM Nordic SME
- 8 december
29 november Handel i betalda tecknade units (BTU) startar. Handel pågår till
och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid
Bolagsverket
Omkring den Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
16 december Företrädesemissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Hjulström AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.