20:21:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2022-12-16 08:00:00

LightAir AB (publ) ("LightAir" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 24 oktober 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 85 procent, varav cirka 43,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 41,2 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs LightAir cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Företrädesemissionen tecknades till totalt 85 procent, varav cirka 43,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att emissionsgaranterna tilldelas cirka 41,2 procent av Företrädesemissionens totala volym.  Emissionsgaranterna kan komma att välja att erhålla garantiersättningen i nyemitterade aktier. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 3,3 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för garantiåtaganden och ersättning till rådgivare samt emissionsadministration i anslutning till Företrädesemissionen.

"Vi vill tacka befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionen och därmed gett oss förtroendet att skapa aktieägarvärde i ett utmanande kapitalmarknadsklimat. Genom företrädesemissionen har vi nu ökat vår kapacitet för att ytterligare accelerera vår tillväxt och vidareutveckla vårt fokus på förvärv och affärsutveckling i enlighet med vår strategi inom B2B-försäljning" säger LightAirs VD, Lars Liljeholm.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka anges i det informationsmemorandum som publicerades den 28 november 2022. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på NGM Nordic SME fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. En (1) BTU innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Preliminär likviddag för de avräkningsnotor som kommer skickas till de som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter är den 21 december 2022. Registrering vid Bolagsverket beräknas ske under vecka 52, 2022 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner att ske.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i LightAir att öka med 14 980 479 SEK genom utgivande av 29 960 958 aktier, motsvarande en utspädning om 36,2 procent. Efter Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 41 416 619 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 82 833 238 aktier, efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner

Genom Företrädesemissionen emitteras även 14 980 479 teckningsoptioner av serie TO 2, vilka berättigar till teckning av 14 980 479 aktier i Bolaget.

De teckningsoptioner av serie TO 2 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i LightAir under teckningsperioden från och med den 2 januari 2024 till och med den 16 januari 2024. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 december 2023 till och med den 29 december 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,40 SEK och inte lägre än 0,70 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 21,0 MSEK, beroende på teckningskurs. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 2 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 7 490 239,5 SEK, motsvarande ytterligare utspädning om cirka 15,3 procent.

Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på NGM Nordic SME efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Hjulström AB legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.