12:58:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2023-02-06 08:15:00

LightAir har erhållit ett licensavtal som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 25 februari 2022 har LightAir ingått avtal om att förvärva dessa rättigheter. LightAirs styrelse har nu beslutat om emission av 500 000 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022. I samband med beslutet tecknades även alla aktier i emissionen. Utöver 500 000 aktier betalar LightAir 200 TSEK för rättigheterna i Nordamerika. Antalet aktier i emissionen motsvarar 0,6 procent av antalet utestående aktier efter emissionen.

Som framgår av pressmeddelande från LightAir AB (publ) ("LightAir") den 25 februari 2022 har LightAir ingått ett avtal med Eurus AirTech AB och närstående till detta bolag att förvärva rättigheter som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. LightAir har nu erhållit ett licensavtal som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. Årsstämman den 28 juni 2022 gav styrelsen ett bemyndigande för förvärv av rättigheter avseende Nordamerika. Styrelsen har nu beslutat om emission av 500 000 aktier med stöd av detta bemyndigande. Utöver 500 000 aktier betalar LightAir 200 TSEK för rättigheterna i Nordamerika. Antalet aktier i emissionen motsvarar 0,6 procent av antalet utestående aktier efter emissionen. Detta förvärv av rättigheter i Nordamerika skapar förbättrad kontroll då CellFlow-teknologin sedan länge är en viktig beståndsdel i LightAirs samlade erbjudande.

Tidigare ägde LightAir 51 procent i ett intressebolag som hade rätt att sälja CellFlow-teknologin i Nordamerika. Detta förvärv av rättigheter i Nordamerika möjliggör för LightAir att sälja CellFlow-produkter i Nordamerika direkt, utan att dela på resultatet i intressebolaget. Intressebolagets rätt att sälja CellFlow-teknologin i Nordamerika har upphört och intressebolaget kommer att avvecklas.

Sammantaget innebär det aktuella förvärvet, tillsammans med förvärven våren 2022 av patent och rättigheter och Cair AB, numera LightAir Industrial AB, att konkurrenskraftiga teknologier och produkter, kvalificerat know-how och marknadskunnande koncentreras till LightAir, som därigenom bildar en plattform med stor potential.

Förvärv av patent och rättigheter
LightAir förvärvade våren 2022 patent och rättigheter avseende CellFlow-teknologin som sammantaget ger ägandet över CellFlow-teknologin på alla globala konsument-, kommersiella och industriella marknader. LightAir hade sedan tidigare licenser för detta men förvärvade våren 2022 själva patenten. Undantagen var då Nordamerika samt inbyggda applikationer i ventilations- och HVAC-system. Nu har LightAir förvärvat rättigheterna att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation.

För förvärvet av rättigheter avseende CellFlow-teknologin i Nordamerika (förutom HVAC/ventilation) skall en tilläggsköpeskilling om 500 000 aktier betalas genom emission, samt en kontant betalning om 200 TSEK. Styrelsen har nu beslutat om kontant betalning om 200 TSEK samt emission av 500 000 aktier i LightAir, vilket motsvarar 0,6 procent av antalet aktier efter emissionen. Beslutet gäller med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022.

Styrelsen beslutade om emission av aktier för förvärv av rättigheter i Nordamerika enligt följande:

Bolagets aktiekapital skall öka med 250 000 SEK genom nyemission av 500 000 aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma Eurus AirTech AB med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom kvittning av sin fordran på LightAir för förvärv av rättigheter i Nordamerika.

Emissionsbeloppet uppgår till 350 000 SEK vilket motsvarar en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie, vilket även motsvarar den volymviktade kursen för perioden den 7 december 2022 till och med den 14 december 2022. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Samtliga nya aktier som emitteras berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckning av aktier skall ske den 6 februari 2023. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Tecknad emission för förvärv av rättigheter i Nordamerika
Eurus AirTech AB har den 6 februari 2023 tecknat alla aktier i LightAirs emission. De tecknade aktierna har betalats genom kvittning av fordran på LightAir för förvärv av rättigheter i Nordamerika.