02:46:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-06-17 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2019-05-29 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2018-06-02 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2017-05-20 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2016-05-14 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-01 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2015-05-30 Årsstämma 2015
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-17 Årsstämma 2014
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-20 Analytiker möte 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-26 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-26 Analytiker möte 2013
2013-08-27 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-28 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-04 Årsstämma 2013
2013-02-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-27 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-29 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-07 X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2012-05-05 Årsstämma 2012
2012-03-21 Bokslutskommuniké 2011

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser. Huvudkontoret ligger i Gävle.
2023-08-25 08:30:00

Försäljningen av Reserve (fat) är stabil jämfört med motsvarande kvartal föregående år samtidigt som försäljningen av flaskor fortsatt uppvisar en nedåtgående trend. "Inför den kommande hösten står vi inför en rad utmaningar men även inför många möjligheter. Vi fortsätter att arbeta intensivt för att optimera vår organisation och minska kostnader. Vi är övertygade om att dessa nödvändiga åtgärder kommer att stödja företagets långsiktiga hållbarhet och skapa en stabil grund för våra framtida tillväxtmöjligheter. Trots de utmaningar som den aktuella ekonomiska situationen innebär, vill jag understryka att Mackmyra förblir engagerade i att producera och erbjuda högkvalitativa whiskyupplevelser av världsklass." 

  • Nettoomsättningen uppgår under det andra kvartalet till 16,5 MSEK (20,7) en försämring med 20%.

  • Bruttoresultatet uppgår under det andra kvartalet till 7,4 MSEK (11,2) en försämring med 3,8 MSEK.

  • Rörelseresultatet uppgår under det andra kvartalet till -5,6 MSEK (-0,8), en försämring med 4,8 MSEK.

  • Justerat EBITDA uppgår under det andra kvartalet till -4,5 MSEK (0,7), en försämring med 5,2 MSEK.

  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det andra kvartalet till -5 MSEK (-0,5) en försämring med 4,5 MSEK.

  • Resultat per aktie före full utspädning uppgår under det första kvartalet till -0,2 SEK (-0,1) en försämring med 0,1 SEK.

  • Mackmyra inleder omgående arbetet med en nyemission för att stärka bolagets likvidtet och finansiella ställning. Nyemissionen planeras att genomföras under Q4 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2

I mitten av april lanserades Mackmyra Muddus. En limiterad Small Batch med exklusivt innehåll och utseende. Smakprofilen kommer ifrån fat som tidigare burit vildhallonvin och hjortronvin. Whiskyn, som endast finns i  3 017 flaskor, har en karaktär typisk för Mackmyra men är unik i sitt slag. Hela utgåvan såldes slut under lanseringsdagen.

Det avtal om förändrade räntevillkor i Låneavtalet från sommaren 2020, som Mackmyra Svensk Whisky AB och huvudägaren Lennart Hero träffade under augusti 2022, har under våren tagits upp till diskussion då det fanns ett behov av att nå en lösning på såväl finansieringsbehovet som meningsskiljaktigheterna gällande Ränteändringsavtalets giltighet.

Bolaget genomförde den 10 maj sin årsstämma på Epicenter i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes sedvanliga ärenden men punkterna rörande beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, beslut om arvode till styrelsen, val av styrelseordförande samt beslut om valberedningens sammansättning ajournerades till en fortsatt bolagsstämma den 2 juni 2023.  

Bolaget genomförde den 2 juni en fortsatt bolagsstämma där de ajournerade punkterna avhandlades. Stämman beslutade att tillsätta fyra nya styrelseledamöter; Petter Ski, Lennart Hero, Marie Scherstein och Richard Lundgren. Omval skedde av Carl-Johan Kastengren och Mikael Mossvall. Stämman beslutade vidare om nyval av Petter Ski till styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning för tiden intill slutet av nästa årsstämma består av Lennart Hero, Håkan Johansson, Carl-Johan Kastengren och Carl Klingberg.

Mackmyra Svensk Whisky AB träffade den 4 juni en överenskommelse med bolagets huvudägare, Lennart Hero, avseende det låneavtal som tidigare ingåtts med honom. Genom överenskommelsen fick bolaget, bland annat, anstånd med räntebetalningar under perioden juli-december 2023, Lennart Hero bekräftade att det under hösten 2022 ingångna avtalet om 4,5% fast ränta gäller, lånets förfallodag förlängs med ett år och möjlighet finns att konvertera 30 MSEK av bolagets lån hos Lennart Hero till eget kapital och senare kvittas mot aktier i en riktad emission.

Mackmyra Svensk Whisky ABs VD, Johan Larsson, meddelade den 14 juni styrelsen sin önskan att avgå som VD. Hans tjänst tas tillsvidare över av marknadschefen Patrick Björsjö, som blir tillförordnad VD.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q2

En ansökan lämnades i början av juni in till Aktiemarknadsnämnden gällande dispens från budplikt vid en föreslagen riktad emission till Lennart Hero. Aktiemarknadsnämnden beviljade ej Lennart Hero dispens från budplikt. Diskussion pågår mellan parterna kring alternativa lösningar.

Mackmyra Svensk Whisky erhöll under början av augusti ett positivt utfall på ett försäkringsärende avseende fat som ej höll rätt kvalitetsnivå på grund av produktionsbrister hos underleverantör. Utfallet gav en positiv likviditetseffekt om ca 3,5 MSEK.

Mackmyra Svensk Whisky AB informerade den 16 augusti 2023, att till följd av den vikande konjunkturen med bland annat höjda räntor och stigande inflation har bolagets försäljning försvagats vilket har resulterat i att likviditeten har blivit ansträngd. Mackmyras styrelse har därför fattat beslut om att inleda ett effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogram. Inom ramen för det kommer, bland annat, en omstrukturering att ske vilket kommer innebära en neddragning av personalen inom koncernen med ca 20 %. Förhandlingar med berörda fackförbund kommer att inledas omgående.

Mot bakgrund av konsekvenserna av Aktiemarknadsnämndes avslag för dispens av Lennart Heros budplikt samt bolagets försvagade försäljning inleder Mackmyra omgående arbetet med en nyemission för att stärka bolagets likviditet och finansiella ställning. Nyemissionen planeras att genomföras under Q4 2023.

VD-ORD

Jag vill dela med mig av våra insikter från det andra kvartalet, en period som har utmanat oss på flera fronter, men som också har gett oss möjlighet att reflektera och vidta åtgärder för framtiden.

Under det gångna kvartalet har vi sett en påtaglig minskning av vår försäljning, en utmaning som vi tar på största allvar. En stabil fatförsäljning och en fantastiskt framgångsrik Mackmyradag i Whiskybyn i Gävle, där drygt 800 besökare kunde njuta av mat, musik, kunskap och inte minst whisky, kunde tyvärr inte kompensera för den fortsatta minskningen av flaskförsäljningen. 

Vi har under ett drygt år med engagerat arbete, reviderat och omstrukturerat vår produktmix och försäljningsstrategi för att vända trenden. Denna arbetsinsats har resulterat i en tydligare core range och en ny design som är avsedd att öka igenkänningen och skapa en starkare röd tråd genom vårt sortiment. Vi har särskilt satsat på att stärka vår husprofil med produkter som Svensk Ek och Svensk Rök för att markera vår position i branschen.

Inför den kommande hösten står vi inför en rad utmaningar men även inför många möjligheter. Vi fortsätter att arbeta intensivt för att optimera vår organisation och minska kostnader. Det senaste kvartalet har varit en påminnelse om branschens skiftande natur och dess sårbarhet gentemot omvärldsutvecklingen. Vi är övertygade om att dessa nödvändiga åtgärder kommer att stödja företagets långsiktiga hållbarhet och skapa en stabil grund för våra framtida tillväxtmöjligheter. Trots de utmaningar som den aktuella ekonomiska situationen innebär, vill jag understryka att Mackmyra förblir engagerade i att producera och erbjuda högkvalitativa whiskyupplevelser av världsklass. 

Vår lanseringsplan är ambitiös och inkluderar ett historiskt steg när vi bland annat, under september, introducerar vår första 20-åriga svenska whisky - Mackmyra 001. Detta är en unik händelse som representerar vår tro på framtiden och vårt förflutnas värde. Vi strävar outtröttligt efter att upprätthålla vår position som en betydande och respekterad aktör inom branschen, och vi möter de kommande utmaningarna med beslutsamhet och kreativitet.

Tack för ert fortsatta förtroende och engagemang i Mackmyra.

Denna information är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 08:30 CET.