09:07:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2021-01-13 14:42:07

Tillträde har skett i den sedan tidigare meddelade transaktion mellan Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget") och Celon Förvaltning AB, org.nr 556954-3878 ("Celon"), så som säljare, om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter, bestående av framförallt flerfamiljshus i storstockholmsområdet ("Transaktionen"). Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 december 2020, har styrelsen i samband med tillträdet i Transaktionen beslutat om en riktad nyemission av 1 707 856 aktier till Celon, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 707 856 kronor till 7 557 856 kronor, och antalet aktier ökar med 1 707 856 aktier till 7 557 856 aktier. Kursen för nyemissionen är 99,54 kronor, och baseras på en genomsnittskurs för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de två veckorna föregående ingåendet av avsiktsförklaring avseende Transaktionen.

Syftet med beslutet om nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförandet av Transaktionen.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att det nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 22,6 procent (baserat på antalet aktier och röster före och efter den riktade nyemissionen).