09:47:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2020-11-27 14:29:12

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget") kommunicerade den 19 oktober 2020 att en avsiktsförklaring ingåtts med det Stockholmsbaserade fastighetsbolaget Celon AB ("Celon"), om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter, bestående av framförallt flerfamiljshus i storstockholmsområdet. Bolaget och det av Celon helägda dotterbolaget Celon Förvaltning AB har idag ingått ett överlåtelseavtal avseende fastighetsportföljen.

Avtalet innebär att Bolaget förvärvar fastighetsportföljen från Celon Förvaltning AB till ett överenskommet fastighetsvärde om 406 000 000 kronor. Köpeskillingen ska betalas dels i form av nyemitterade aktier i Bolaget, som emitteras till en teckningskurs om 99,54 kronor per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de 10 handelsdagar som närmast föregår datumet för ingåendet av avsiktsförklaringen för affären, dels i form av nyupptagen bankfinansiering. Antalet nyemitterade aktier uppgår till lägst 1 400 000 stycken och som mest 1 700 000 stycken. Bankfinansieringen kommer som mest uppgå till cirka 70 % av överenskommet fastighetsvärde. Tillträde till fastighetsportföljen förväntas ske 18 december 2020. Avtalet är villkorat av att en bolagsstämma i Bolaget bemyndigar Bolagets styrelse att besluta om riktad emission av aktier till Celon Förvaltning AB enligt ovan samt att Bolaget erhåller bankfinansiering på av Bolaget acceptabla villkor.

Kallelse till extra bolagsstämma följer i separat pressmeddelande inom kort.