00:30:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

2023-06-21 10:10:00

Lansering av SCIZYS har skjutits fram eftersom  kompletteringar behöver göras. Bolaget bör kunna få en CE-märkning efter sommaren och vi räknar med att bolaget ska kunna inleda försäljning under hösten. Mangold upprepar rekommendationen Köp och riktkurs 3,00 kronor per aktie i Lumito. 

Medicinteknikbolaget Lumito, står inför en lansering av SCIZYS inom digital patologi till forskningslabb. Bolaget har tagit fram en teknik som ger högre bildkvalitet, kortare analystider och en större mängd detaljer jämfört med traditionell teknik vid analys av vävnadsprover. Detta ger sjukvården bättre möjligheter att förbättra diagnostiken av vävnadsprover. 

Det återstår alltjämt att bocka av EMC-testning innan bolaget kan CE-märka SCIZYS och inleda försäljning. EMC-testet måste göras för att bekräfta enheternas överensstämmelse med CE-märkningskriterierna. Lumito behöver göra ett antal justeringar avseende design av elektroniska komponenter och kompletteringar kring dokumentation. EMC-testet genomförs av ett oberoende tyskt institut.

Lumito väntas göra justeringar under sommaren. Planen är sedan att CE-märka produkten för att kunna sälja till kund. Detta innebär en förskjutning om cirka tre månader mot tidigare plan då försäljning var tänkt att kunna inledas i juni. Detta innebär att försäljning bör kunna inledas i kvartal fyra.  
Mangold ser att viss försäljning inkommer under 2023 för att sedan ta fart under kommande år. Vi har justerat försäljning för både 2023 och 2024, något som inte får någon större påverkan på vårt motiverade värde som uppgår till 3,04 kronor per aktie. 

I ett första skede avser bolaget att vända sig till den nordiska marknaden och därefter övriga Europa. Lumito uppskattar att det finns cirka 26 000 kliniska laboratorium av varierande storlek som arbetar med histopatologi och cirka 13 000 forskningslaboratorium runt om i världen. Lumito uppskattar att var sjunde till tionde år byts instrument ut på laboratorier, vilket betyder att det årligen sker minst 3 900 instrumentutbyten, antaget att endast ett instrument per labb krävs.

Mangold upprepar tidigare riktkurs om 3,00 kronor per aktie vilket innebär en uppsida om över 60 procent. Lumito har varit aktiva på life science kongresser och har fått bra feedback från potentiella kunder. Dessa är intresserade av att använda produkten när den är klar enligt bolaget. Fler kongresser kommer att besökas under sommaren.