12:03:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-01-31 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2023-05-08 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2022-05-09 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2019-05-13 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2018-05-21 Årsstämma 2018
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-11-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-05 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2017-02-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-09-27 Split MCAP 10:1
2016-09-05 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2016-09-02 Årsstämma 2017
2016-09-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-08-31 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2015-08-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-28 Årsstämma 2016
2015-06-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-11-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-01 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2014-08-29 Årsstämma 2015
2014-06-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-02-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-11-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-02 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2013-08-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2012-11-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-09-03 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2012-08-31 Årsstämma 2013
2012-08-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-06-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-02-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-01-05 Extra Bolagsstämma 2012
2011-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-08-29 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2011-08-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-08-26 Årsstämma 2012
2011-06-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-11-30 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-30 Bonusutdelning MCAP 0
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-14 Bokslutskommuniké 2009
2010-06-14 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-01 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-11-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-02 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-08-26 Årsstämma 1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
MedCap är ett holdingbolag verksamt inom medicinteknik. Idag investerar bolaget främst inom Life Science sektorn, med störst fokus på små- och medelstora bolag. Visionen är att med tiden skapa avkastning genom att investera, utveckla och avyttra mindre onoterade tillväxtbolag. Verksamheten styrs utifrån flertal affärssegment med störst inriktning mot medicinteknik och bolag som erbjuder specialiserade läkemedel. Huvudkontoret ligger i Solna.
2023-10-27 06:30:00
TREDJE Kvartalet JULI-SEPTEMBER       
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 364,5 (241,5) MSEK, en ökning med 51 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 81,0 (69,7) MSEK, en ökning med 16 procent. Ökningen var 63 procent justerat för jämförelsestörande poster föregående år*.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 22 (29) procent (22 (21) procent justerat för jämförelsestörande poster föregående år*)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 38,3 (36,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,6 (2,5) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,0 (43,8) MSEK.
NIO MÅNADER januari-SEPTEMBER
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 130,8 (788,5) MSEK, en ökning med 43 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 227,1 (185,3) MSEK, en ökning med 23 procent. Justerad EBITDA uppgick till 242,5 MSEK, en ökning med 47 procent justerat för jämförelsestörande poster*).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 20 (24) procent (21 (21) procent justerat för jämförelsestörande poster*).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 110,0 (77,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 7,4 (5,2) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 153,3 (124,5) MSEK.

Tredje kvartalet

Försäljningen ökade med hela 51 procent till stor del drivet av förvärv men även en bra organisk tillväxt på över 20 procent.

Från och med det tredje kvartalet redovisar MedCap tre affärsområden: Hjälpmedel, Medicinteknik och Specialistläkemedel. Försäljningen utvecklades starkt i samtliga affärsområden som alla generellt sett hade god efterfrågan.

Det nya affärsområdet Hjälpmedel hade hög efterfrågan på framför allt den norska och den svenska marknaden och en stark försäljningsökning under kvartalet. Verksamheterna som förvärvades under början av året bidrog också till resultatet och vi ser att synergier realiseras.

Medicinteknik ökade också försäljningen på de flesta marknaderna, i synnerhet bidrog nutrition och EKG till ökningen. Under kvartalet tillkom de förvärvade bolagen SurgiCube och Toul Meditech till affärsområdet. Affärsområdets försäljning påverkades också positivt av valutaeffekter.

Specialistläkemedel uppvisade fortsatt fin tillväxt där den internationella försäljningen bidrog starkt till utvecklingen i kvartalet. Vi ser dock en ökad konkurrens som kortsiktigt väntas påverka lönsamheten i segmentet. Arbetet med affärsutveckling både i Norden och internationellt fortskrider med oförminskad kraft.

Sammantaget levererade koncernen ett mycket starkt tredje kvartal med hög försäljningstillväxt och ökat resultat. EBITDA ökade med 63 procent, justerat för jämförelsestörande poster föregående år, och marginalen uppgick till 22 procent.

Tre affärsområden

Det nya affärsområdet Hjälpmedel samlar verksamheter inom hjälpmedel och välfärdsteknik med syfte att knyta samman och tillvarata kompetens kring brukare, produktutveckling och marknad. Det nya affärsområdet utgör en plattform och ett hem för bolag i samma bransch med nätverk och synergier som möjliggör tillväxt både organiskt och genom förvärv.

Tove Christiansson som sedan 2015 varit dotterbolags VD i MedCap-koncernen har utsetts till affärsområdeschef för Hjälpmedel, och tar med sig gedigen erfarenhet för att fortsätta att utveckla och stötta befintliga och nya bolag i affärsområdet.

Vi ser detta som ett naturligt steg i koncernens tillväxt, och ett kvitto på vår långsiktiga modell. Sedan den första investeringen i GEWA, numera Abilia, 2007 har aktivt ägande skapat en framgångsrik företagsgrupp som nu bildar ett nytt affärsområde. Som ett led i att bygga vidare på affärsområdet så förvärvades efter kvartalets utgång Swedelift som kompletterar produkterbjudandet inom tillgänglighet.

MedCap har härmed tre affärsområden där vi i samtliga ser goda möjligheter att fortsätta växa och allokera kapital för att skapa värde för kunder och aktieägare. 

Sammanfattningsvis

Koncernen levererade ett mycket starkt tredje kvartal med en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Generellt ser vi en god efterfrågan i marknaden men vi har respekt för att konjunktur och konkurrens kan påverka vissa marknader. Förvärv är en hörnsten i MedCaps strategi och vi ser goda möjligheter att utnyttja koncernens starka balansräkning för ytterligare förvärv i en svalare förvärvsmarknad med sannolikt lägre konkurrens och fortsatt god tillgång på möjliga affärer. Koncernens tre affärsområden utgör utmärkta plattformar för tillväxt och bra hem för bolag inom life science.

Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 06:30 CET.