02:37:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-22 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-05 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2023-06-02 Årsstämma 2023
2023-04-21 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-07 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2022-06-03 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2021-06-04 Årsstämma 2021
2021-04-16 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-08 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2020-06-05 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-06-07 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-08 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2018-06-07 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-16 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2017-06-15 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2015-01-27 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-02 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-03 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2014-06-02 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-18 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-13 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Medfield Diagnostics utvecklar diagnosinstrument som används bland aktörer inom sjukvård. Instrumenten används vid urskiljandet av strokefall. Utöver används bolagets egenutvecklade teknologi för diagnostisering av traumatiska skallskador. Tekniken baseras på mikrovågsbaserade system som via antenner analyserar och registrerar sammansättningen av vävnaden. Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-02-29 21:25:18

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB (publ) ("Medfield", "Bolaget") meddelar härmed att Bolagets bokslutskommuniké för 2023 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2023 nu offentliggjorts.

Kommentar från VD Björn Larsson

"Fokus försäljning! Medfield har haft ett utmanande sista kvartal och helår 2023. Kommersiella utrullningen av MD100 Strokefinder är försenad med försäljning på mycket låga nivåer. Aktivitetsnivån ökade kraftfullt mot slutet av året som avslutades med positiv feedback från användarstudier på sjukhus och i ambulanssjukvården. I november lämnade vd in avskedsansökan, på en extrastämma i december valdes en ny styrelseordförande med starkt mandat för ökat fokus på försäljning och i januari tillträdde jag som tillförordnad vd. Den positiva trenden har fortsatt in i 2024 och vi utnyttjar denna kraft och fortsätter driva Strokefinder genom påvisad klinisk nytta i strokevården - mot försäljning och intäkter!"

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari - 31 december 2023 samt 1 oktober - 31 december 2023.

Jämförelsesiffror inom parentes avser samma period föregående år.

Fjärde kvartalet 2023
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 285 (3 487) KSE
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 395 (-2 606) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,06) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -1 374 (-5 642) KSEK 
Helåret 2023
 • Rörelsens intäkter uppgick till 9 360 (10 211) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 017 (-8 370) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,21) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -2 587 (-357 ) KSEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7 113 (9 700) KSEK
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 • Bolaget meddelade den 3 oktober att Medfield Diagnostics AB (publ) skall deltaga tillsammans med Prehospital ICT Arena (PICTA) i ett svensk-norskt samarbete som ska undersöka hur MD100 Strokefinder kan användas som beslutsstöd för patienter med misstänkt stroke inom ambulanssjukvården.
 • Den 6 november meddelade Medfield att utnyttjande-perioden för teckningsoptioner av serie TO3 inleds.
 • Den 16 november meddelade bolaget att den 16 november 2023 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 3.
 • Medfield Diagnostics meddelade den 22 november utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 312 183 076 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 91,8 procent av totala antalet utestående Teckningsoptioner, utnyttjades för teckning av 12183076 aktier till teckningskursen 0,19 SEK per aktie. varigenom Medfield tillfördes cirka 2,3 MSEK före emissionskostnader (cirka 0,2 MSEK).
 • Den 25 november publicerade Medfield att VD Stefan Blomsterberg har meddelat styrelsen sin avskedsansökan. Stefan kommer att kvarstå som VD till dess att en ny VD utsetts, dock som längst under uppsägningstiden som är sex månader. Processen med att utse ny VD inleds omedelbart.
 • Medfield meddelade den 28 november att styrelseledamoten Mats Andersson på egen begäran i dag valt att lämna sin plats i Medfields Diagnostics styrelse på grund av oenighet om hur styrelseordföranden har lett styrelsens arbete. Styrelsen består i övrigt fortsatt av de ledamöter som valdes på senaste bolagsstämma.
 • Styrelsen för Medfield Diagnostics AB publicerade den 30 november att man har mottagit en begäran om att kalla till extra bolagsstämma av en ägagrupp som samlat aktieägare som totalt representerar mer än 10% av utestående aktier och röster.
 • Medfield publicerade den 5 december kallelse till extra bolagsstämma den 22 december. Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran från aktieägare motsvarande mer än tio (10) procent av antalet utestående aktier och röster i Medfield per dagen för denna kallelse ("Aktieägargruppen"). Totalt innehar Aktieägargruppen 8 677 597 aktier vilket motsvarar 10,94 procent av antalet röster i Medfield per dagen för denna kallelse. Förslaget från Aktieägargruppen är att entlediga Mikael Persson som styrelseledamot och ordförande samt nyval av Mats Andersson som styrelseledamot.
 • Medfield meddelade den 13 december att Medfield Diagnostics, St Olavs sjukhus och Trondheim Emergency Department Research Group (TEDRG) har skrivit en avsiktsförklaring om att undersöka möjligheterna för gemensamma projekt kring att bevisa den kliniska nyttan med MD100 Strokefinder.
 • Den 15 december presenterade Medfield sin "Clinical Advisory Board". som består av:
 • Professor Emeritus

Mikael Elam Neurofysiolog
Sahlgrenska Akademin

 • Dr. Christine Kremer
Docent och överläkare Neurologi
Lunds Universitetssjukhus
 • Dr. Michael Mazya Docent,
Överläkare Neurologi
Karolinska Universitetssjukhuset
 • Dr. Alexandros Rentzos
Avd. för Radiologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Dr. Annika Nordanstig
Överläkare Neurologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Den 19 december publicerade Medfield att Ägargruppen, som tidigare har begärt att extra bolagsstämma ska hållas i Medfield Diagnostics Aktiebolag ("Medfield" eller "bolaget") och där föreslå att Mikael Persson entledigas som styrelseledamot och styrelseordförande meddelar att Mats Andersson har accepterat att låta sig föreslås som styrelsens ordförande på den extra bolagsstämman som hålls den 22 december 2023.
 • Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) publicerade fredagen den 22 december 2023, kommuniké från extra bolagsstämma i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, om entledigande av Mikael Persson som styrelseledamot och styrelseordförande samt om nyval Mats Andersson som styrelseledamot och styrelseordförande.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • Medfield meddelade den 9 januari att Styrelsen beslutat att med omedelbar verkan tillsätta Björn Larsson som tillförordnad vd i Medfield Diagnostics AB. Björn Larsson är idag styrelseledamot i Bolaget och kommer kvarstå i den rollen.
 • Medfield meddelade den 15 februari att Bolaget senarelägger föraviserat datum för offentliggörande av bokslutskommunikén till den 29 februari 2024.
 • Medfield meddelade den 20 februari sammansättningen av valberedningen i Medfield inför årsstämman 2024, vilken består av Claes Beckman, utsedd av Equinor Ventures AB, Christer Jönsson, utsedd av Christer Jönsson, Mikael Persson, utsedd av Electromagnetic Consulting Sweden AB.
 • Medfield meddelade 29 februari att NSW Ambulance service i Australien i en mediarelease rapporterar om goda resultat från ambulansstudie med MD100 Strokefinder.
Finansiella rapporter

Bolagets finansiella rapporter inklusive förestående rapport finns att tillgå på Bolagets hemsida https://www.medfielddiagnostics.com/ir/

Årsstämma 2024

Årsredovisning 2023 med revisionsberättelse kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.medfielddiagnostics.com/ , samt på Bolagets huvudkontor, Medicinaregatan 8B, 41390 Göteborg 3 veckor innan årsstämman. Årsstämman planeras att hållas den 31 maj  2024 på Bolagets huvudkontor.

 Revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender
 • 2024-04-19    Delårsrapport för första kvartalet 2024
 • 2024-05-31    Årsstämma, Göteborg
 • 2024-08-23    Delårsrapport för andra kvartalet 2024
 • 2024-10-25    Delårsrapport för tredje kvartalet 2024
 • 2025-02-21    Bokslutskommuniké för 2024

Kontaktperson

Björn Larsson
Verkställande Direktör, Medfield Diagnostics AB (publ)
Bjorn.larsson@medfielddiagnostics.com
Tel: 0766 201 725