16:15:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-22 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-05 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2023-06-02 Årsstämma 2023
2023-04-21 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-07 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2022-06-03 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2021-06-04 Årsstämma 2021
2021-04-16 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-08 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2020-06-05 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-06-07 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-08 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2018-06-07 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-16 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2017-06-15 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2015-01-27 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-02 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-03 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2014-06-02 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-18 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-13 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Medfield Diagnostics utvecklar diagnosinstrument som används bland aktörer inom sjukvård. Instrumenten används vid urskiljandet av strokefall. Utöver används bolagets egenutvecklade teknologi för diagnostisering av traumatiska skallskador. Tekniken baseras på mikrovågsbaserade system som via antenner analyserar och registrerar sammansättningen av vävnaden. Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-07-14 08:00:00

[image]

Delårsrapport

1 Jan - 30 Juni 2023

Medfield Diagnostics AB (publ)

556677-9871

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2023.
 • Omsättningen uppgick till 3 061 (2 095) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 200 (-2 545) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,07) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -5 292 (-4 677) KSEK
Första halvåret 1 januari - 30 juni
 • Omsättningen uppgick till 6 503 (4 511) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 394 (-4 049) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -8 466 (-8 085) KSEK
Väsentliga händelser under andra kvartalet
 • Medfield meddelade den 28 april att den pågående användarstudien i Aten utökats till att förutom Nikaia Hospital även omfatta Agia Olga Hospital.

Nikaia och Agia Olga är två offentliga sjukhus, båda med en stor ström av patienter som kommer via akutmottagningen.Fas 1 av 2 inleddes i mitten av mars på Nikaia med syfte att bekräfta användbarhet och praktiska aspekter av användning av MD100 Strokefinder i enhögt belastad akutmottagning. Vid tidpunkten för nyheten hade ett 40-tal patienter, av totalt 60 inkluderats.

Sjukhuspersonal vid triageringsgruppen på akutmottagningen har utbildats och tränats i hur instrumentet ska användas och personal från Triage- och neurologiområdet kommer att vara engagerade i arbetet. För varje gång instrumentet används kommer värdefull information dokumenteras och sammanställas för att på ett systematiskt sätt bygga kliniska bevis för nyttan med MD100 Strokefinder.

Fas 2 kommer att påbörjas under sommaren och omfattar cirka 200 patienter.

Bevis för att MD100 Strokfinder är effektivt i akutvårdsmiljön kommer att vara värdefulla för fortsatt försäljningsutveckling på alla marknader.
 • Den 12 maj publicerade Medfield sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

 • Medfield publicerade den 2 juni kommunikén från årsstämman som hållits samma dag. Årsstämmanbeslutade i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Björn Larsson, Göran Roos, Stefan Jacobsson och Mikael Persson samt om nyval av Mats Andersson och Mikael Elam som styrelseledamöter. Mikael Persson valdes till styrelseordförande och till revisor omvaldes revisionsbolaget Frejs Revisorer AB.

 • Den 22 juni meddelade Medfield att Bolaget tecknat ett nytt avtal med Hunter Medical Research Institute och John Hunter Hospital om ytterligare datainsamling.

"Strokefinder i Australien" (SFAUS) är en prospektiv, singelcenter, observationsstudie. Patienter som kommer till akutmottagningen på John Hunter Hospital med strokesymtom och triageras för avancerad CT-undersökning kommer att utvärderas med MD100 Strokefinder. Data kommer att utgöras av jämförelser mellan MD100 Strokefinder-mätningar och rutinmässig avancerad röntgen för att skilja propp från blödning. I denna studie kommer data från 1 000 strokepatienter att samlas in under kommande år. Strokedata kommer att matchas med 400 friska frivilliga som kontrollgrupp.

Prognosen för Strokepatienter är beroende av tidig diagnos och snabb behandling. Huvudsyftet med detta samarbete är att samla in data för att vidareutveckla MD100 Strokefinders prestanda för att kunna skilja mellan olika stroketyper. Detta ger ytterligare underlag för tidigare behandlingsbeslut och möjlighet att påbörja behandling redan innan patienten kommit till sjukhus.

Bolaget kommer att få ta del av data kontinuerligt vilket säkerställer en möjlighet att utveckla prestandan i MD100 Strokefinder över tid.

Medfield Diagnostics AB är nöjda med det fortsatta utökade samarbetet med teamet i Newcastle. Det kommer att säkerställa fortsatta affärsutvecklingsmöjligheter under flera år.
 • Den 29 juni meddelade Bolaget att styrelsen i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) ("Medfield" eller "Bolaget") den 29 juni 2023 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 2 juni 2023, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen består av högst 46423968 nya aktier och högst 23211984 teckningsoptioner av serie TO 3 ("Teckningsoptioner"). Teckningskursen har fastställts till 1,40 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Företrädesemissionen, som omfattas till cirka 57 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, kommer vid full teckning att tillföra Medfield initialt cirka 32,5 MSEK före transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har delar av Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets VD Stefan Blomsterberg, meddelat sin avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 34 TSEK. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 34,8 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 1,50 SEK.För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp en kreditfacilitet om 5 MSEK till marknadsmässiga villkor. Därutöver har styrelsen i Medfield beslutat att tidigarelägga datumet för offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2023, från 25 augusti 2023 till 14 juli 2023.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Medfield pressmeddelade den 5 juli om erfarenheterna från den användarstudie vid sjukhusen i Nikaia och Agia Olga i Aten, Grekland, som pågått sedan mars 2023. Syftet med studien är att utvärdera användbarhet och potentiellt värde av MD100 Strokefinder i den lokala akutsjukvårdsmiljön.

Resultat från Nikaia presenterades vid 1st Panhellenic Symposium of EEC som hölls 15/6-18/6 i Larissa. Medfield deltog där tillsammans med den grekiska distributören Flexmed Innovations and Technologies IKE och studieresultaten presenterades av ansvarig prövare Dr Dimitrios Tsiftsis, läkare vid Nikaia General Hospital.

Under perioden mars-april utvärderades MD100 Strokefinder på 57 patienter på akutmottagningen. Inom ramen för användarstudien togs ingen hänsyn till resultatet från mätningen utan patienten behandlades enligt vanlig klinisk praxis.

Resultat

Point-of-care unit, Strokefinder definieras och används som en patientnära enhet dvs. den uppfattas som portabel - enkel att flytta och använda där den behövs oavsett typ av säng eller bår, kompakt, med bra batteritid och solid konstruktion.

Lätt att använda, man fann att instrumentet kan användas av de flesta kategorier vårdpersonal efter en kort användarträning, med mycket låg frekvens av felaktigt användande eller felmeddelanden samt att patienterna hade hög acceptans för instrumentet och mätningen.

Effekt i vårdkedjan, användandet av Strokefinder påverkade inte tiden till radiologisk undersökning av patienten och hade minimal effekt på "door-to-triage time". Man fann inte heller några negativa tidseffekter i det övriga akuta triageflödet.

Man rapporterade även några observationer; Vissa kroppstyper och anatomier kan innebära utmaningar vid inpassning i instrumentet. Patienter med stabiliserad nacke kan också leda till svårigheter i att använda instrumentet.

Med bedömningen att MD100 Strokefinder har hög användbarhet och kan tillföra värde i deras miljö, avser man nu gå vidare för att utvärdera sensitivitet och specificitet vid användning av MD100 Strokefinder i klinisk praxis.
 • Den 11 juli meddelade Medfield utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2. Den 3 juli 2023 avslutades utnyttjandeperioden för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ):s ("Medfield") teckningsoptioner av serie TO 2 ("Teckningsoptionerna"). Inga Teckningsoptioner utnyttjades.
En (1) Teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny aktie i Medfield, till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Då inga Teckningsoptioner utnyttjades emitteras därmed inga nya aktier med stöd av Teckningsoptionerna.
 • Medfield Diagnostics AB pressmeddelade den 13 juli att Medfield och GS Medical kommit överens om att utforska försäljningsmöjligheter för MD100 Strokefinder i utvalda regioner i Italien. Första steget kommer att vara att hitta en lämplig plats för en PoC (Proof of Concept) i Italien, detta arbete kommer att påbörjas omedelbart efter semesterperioden.

Medfield har, som tidigare kommunicerats, även ett aktivt Memorandum of Understanding (MoU) med det italienska företaget Promed s.r.l i Turin.

Tillsammans med GS Medical har nu Medfield ökade möjligheter till försäljning och marknadsföring av MD100 Strokefinder i de flesta regioner i Italien.

I Italien finns det cirka 130 stroke-center fördelade på 20 regioner. Under 2018 rapporterades mer än 12 000 IVT- (intravenös trombolys) och mer än 4 300 EVT- (endovaskulär trombektomi) procedurer.

Under 2017 var strokeincidensen över 70 000 patienter, strokeprevalensen över 350 000 patienter och över 75 000 strokerelaterade dödsfall inträffade. Sedan 2016 har förekomsten av stroke ökat från 4,1 till 4,7 %

GS Medical är ett Milanobaserat företag verksamt i större delen av Italien sedan 20 år tillbaka. Försäljningen stöds av en effektiv marknadsföring av produkter, som genomförs genom direktförsäljning till kvalificerad medicinsk och paramedicinsk personal samt till chefsläkare vid sjukhusenheter och administrativa och finansiella avdelningar.

Vetenskaplig verksamhet bedrivs genom ständigt deltagande på mässor och konferenser och genom en grundlig forskning av innovativa lösningar inom det medicinska området.

Under de kommande åren kommer GS Medical att fortsätta att förnya sig och följa de senaste uppdateringarna i en sektor som ständigt utvecklas, samt förbättra sin tillförlitlighet och effektivitet med lokala intressenter.

VD kommentar

Bästa aktieägare, samarbetspartners och medarbetare,

Under andra kvartalet har Medfield Diagnostics fortsatt stärka sina relationer med marknaden och arbetat fokuserat med att formalisera kommersiella samarbeten. Bolaget har parallellt med det arbetet ett ökande antal samarbeten som skapar ytterligare kliniska bevis. Kliniska bevis, som visar att tekniken fungerar i den specifika kliniska situationen. Tillsammans med den kliniska data som ligger till grund för CE-certifieringen kommer detta att bidra till en positiv affärsutveckling. Värdefull klinisk bevisning har nyligen rapporterats från, en just genomförd, användarstudie i Grekland och inom kort startar en studie i Australien med samma målsättning. Ytterligare sjukhus och ambulansorganisationer kommer att kunna adderas till detta arbete under Q3-Q4 2023.

Bolaget har fortsatt samla in kliniska data på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kings College Hospital i London och på Helsingborgs Lasarett. Studien i Norge (MODS) och studien på Hunter Medical Research Institute i Australien är under omstrukturering för att anpassas till CE-märkta instrument och för att underlätta och snabba på insamling av kliniska data. Data som samlas in kommer att säkerställa fortsatt prestandautveckling av mjukvaran i MD100 Strokefinder. Att Medfield fortsätter med kliniska studier har två syften. Dels leder det till förbättrad prestanda och dels leder det till ytterligare bevis för klinisk nytta. Tillsammans ger det därmed ökade affärsmöjligheter. Samarbetet med kliniska partners i Sverige, Norge, Australien och UK fungerar väl och Medfield planerar att utöka dessa samarbeten ytterligare.

Bolaget har ökat arbetet med leveranssäkerhet, förbättrade marginaler och riskminimering vid uppskalad produktion. Bolagetfortsätter också arbetet med att öka prestandan av systemets algoritmer. Detta sker dels med hjälp av ny kliniska data och dels genom ytterligare metodutveckling. Samarbetet med Chalmers Tekniska Högskola och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) fortsätter som planerat. Bolaget är full av förväntan att se hur dessa framsteg kan bidra till ökad prestanda i MD100 Strokefinder.

Medfields styrelse har den 29 juni tagit beslut om att genomföra en företrädesemission för att göra det möjligt att fortsätta med bolagets expansion och kommersialisering. Väsentliga byggstenar finns på plats för att förbättra hanteringen av strokepatienter med en möjlighet till snabbare behandling och vi ser positivt på framtiden, med ett tydligt behov och intresse från marknaden. Bolaget har ett flertal pågående dialoger med kunder och en robust plan för att ta bolaget till nästa nivå och leverera värde till våra aktieägare.

På Medfield Diagnostics värderar vi våra medarbetares engagemang och hängivenhet, och vi är glada att vi har fortsatt att utvecklats som ett team. Vi är tacksamma för våra medarbetares passion och arbetsinsatser, som är avgörande för att kunna fortsätta driva innovation och tillhandahålla högkvalitativa lösningar till våra kunder.

Trots framgångarna i Grekland är vi medvetna om att det fortfarande finns utmaningar att hantera på vår väg framåt. Marknaden för pre-hospital strokediagnostik är under utveckling och kräver dedikerad bearbetning. Vi strävar efter ständig förbättring för att möta våra kunders och patienters behov. Vi fortsätter att investera i forskning och utveckling, marknadsföring och försäljning samt i vårt team, för att säkerställa att vi förblir ledande inom området.

Sammanfattningsvis ser vi positivt på våra framtidsutsikter och vår fortsatta tillväxt. Medfield Diagnostics är fast beslutet att förändra hur diagnostik bedrivs inom strokevården och göra verklig skillnad för patienter över hela världen. Vi tackar våra aktieägare, samarbetspartners och medarbetare för fortsatt stöd och förtroende och ser fram emot en framgångsrik framtid tillsammans.

Med vänliga hälsningar,

[A person in a suit with his arms crossed

Description automatically generated]

Stefan Blomsterberg
Stefan Blomsterberg, VD

Om Medfield

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra screening av patienter med hjärnskador. Pre-hospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra detektion av hjärnskador. Tidig diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar avancerad mjukvara och artificiell intelligens i mikrovågbaserade system, för att i första hand undersöka patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.

Bolagsstruktur

Medfield innehar 100% av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under första halvåret uppgick till 6 503 KSEK (4 511) och består av försäljning 713 KSEK (0), aktiverat arbete för egen räkning 3 771 KSEK (3 873) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 2 019 KSEK (638).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -5 394 KSEK (-4 049).

Likvida medel

Per den 30 juni 2023 uppgick Bolagets likvida medel till 1 234 KSEK (1 972). Kassaflöde från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till

-4 695 KSEK (-4 212). Totalt kassaflöde för första halvåret uppgick till -8 466 KSEK

(-8 085).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet "Riskfaktorer" i Memorandum från 2022, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av kvartal 2 till 3046573,12 SEK (2665751,62) fördelat på 40620975 aktier (35543 355). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Den fastställda tilldelningen omfattar 325000 teckningsoptioner vilka fullt utnyttjade innebär en utspädning om maximalt ca 1,5%.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2023-10-27Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

2024-02-23Bokslutskommuniké för 2023

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg den 14 juli 2023

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 031-160668

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Resultaträkning KSEK Apr Apr Jan Jan Jan-Dec 2022
-Jun -Jun -Jun -Jun
2023 2022 2023 2022

Nettoomsättning 0 0 713 0 2 400
Förändring av lager 1 112 20 1 761 -14 -52
av produkter i
arbete
Aktiverat arbete för 1 811 2 059 3 771 3 873 7 090
egen räkning
Övriga 138 16 258 652 773
rörelseintäkter
Summa 3 061 2 095 6 503 4 511 10 211

Rörelsens kostnader

Halvfabrikat och -1 152 -78 -1 874 -103 -1 170
komponenter
Övriga externa -2 417 -2 496 -4 807 -4 292 -8 696
kostnader
Personalkostnader -2 393 -2 066 -5 217 -4 162 -8 721
Övriga -0 -0 0 -3 -4
rörelsekostnader
Summa rörelsens -6 262 -4 640 -11 -8560 -18 591
kostnader 898

Rörelseresultat -3 201 -2 545 -5 395 -4 049 -8 380

Resultat från
finansiella poster
Ränteintäkter 1 0 1 0 10
Räntekostnader 0 0 0 0 0
Summa resultat från 1 0 0 0 10
finansiella poster

Resultat efter -3 200 -2 545 -5 394 -4 049 - 8 370
finansiella poster

Periodens förlust -3 200 -2 545 -5 394 -4 049 -8 370

Balansräkning KSEK Not 2023-06-30 2022-06-30 2022-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 60 887 54 612 57 492
för utvecklingsarbeten
Patenter, varumärke 3 186 2 473 2 810
och liknande
rättigheter
64 073 57 085 60 302

Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i 864 864 864
koncernföretag
Summa 64 937 57 949 61 166
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Varulager 3 406 1 683 1645

Kortfristiga
fordringar
Kundfordringar 517 1 2 400
Aktuella 345 330 447
skattefordringar
Övriga kortfristiga 486 450 492
fordringar
Förutbetalda kostnader 741 1 242 780
och upplupna

Intäkter
2 089 2 023 4 119
Kassa och bank 1 234 1 972 9 700

Summa 6 729 5 678 15 464
omsättningstillgångar
Summa tillgångar 71 666 63 627 76 630

Balansräkning KSEK Not 2023-06-30 2022-06-30 2022-12-31
Eget kapital och
skulder

Eget kapital 1

Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 047 2 666 3 047
Reservfond 275 275 275
Fond för 41 954 35 679 38 559
utvecklingsutgifter
45 276 38 620 41 881

Fritt eget kapital
Överkursfond 137 551 120 264 137 551
Balanserad förlust -110 226 -95 581 -98 462
Årets resultat -5 394 -4 049 -8 370
21 931 20 634 30 719
Summa eget kapital 67 207 59 254 72 600

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 250 859 850
Övriga kortfristiga 288 268 313
skulder
Upplupna kostnader och 2 921 3 246 2 867
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga 4 459 4 373 4 030
skulder
Summa eget kapital och 71 666 63 627 76 630
skulder

Kassaflödesanalys Not Apr Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec
-Jun
2022 2023 2022 2022
2023

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före -3 -2 545 -5 395 -4 049 -8 380
finansiella poster 201

Erhållen ränta 1 0 1 0 10
Erlagd ränta 0 0 0 0 0
Betald preliminärskatt -67 -59 102 -117 -233
-3 -2 604 -5 292 -4 166 -8 603
267

Ökning/minskning övriga -1 -20 -1 761 14 52
varulager 112
Ökning/minskning 317 0 1 883 0 -2 400
kundfordringar
Ökning/minskning övriga 140 -870 45 -748 -327
kortfristiga fordringar
Ökning/minskning 449 187 400 218 209
leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga -8 689 30 470 135
kortfristiga
rörelseskulder
Kassaflöde från den -3 -2 618 -4 695 -4 212 -10 934
löpande verksamheten 481

Investeringsverksamheten
Investeringar i -1 -2 059 -3 771 -3 873 -7 090
immateriella 811
anläggningstillgångar
Kassaflöde från -1 -2 059 -3 771 -3 873 -7 090
investeringsverksamheten 811

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0 0 0 17 667
Kassaflöde från 0 0 0 0 17 667
finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde -5 -4 677 -8 466 -8 085 -357
292
Likvida medel vid 6 526 6 649 9 700 10 057 10 057
periodens början
Likvida medel vid 1 234 1 972 1 234 1 972 9 700
periodens slut

Noter

Not 1Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv Fond för     Öve Övrigt Summa
kapital - utvecklings r- fritt eget
-utgifter   kur eget kapital
fond s- kapital
  fon
d
Eget kapital 2022-12 3 047 275 38 559 137   -106 72 600
-31 551 832
Omföring av 3 395      -3    
utvecklingskostnader 395
Resultat Q1 2023     -2   -2
194 194
Resultat Q2 2023     -3   -3
200 200
Eget kapital 2023-06   3 047 275 41 954 137   -115 67 206
-30 551 621

Aktiekapitalet
består av 40620 975
aktier.