15:52:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-04-19 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-22 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-05 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2023-06-02 Årsstämma 2023
2023-04-21 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-07 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2022-06-03 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2021-06-04 Årsstämma 2021
2021-04-16 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-08 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2020-06-05 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-06-07 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-08 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2018-06-07 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-16 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2017-06-15 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2015-01-27 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-02 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-03 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2014-06-02 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 Ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-18 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-13 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Medfield Diagnostics utvecklar diagnosinstrument som används bland aktörer inom sjukvård. Instrumenten används vid urskiljandet av strokefall. Utöver används bolagets egenutvecklade teknologi för diagnostisering av traumatiska skallskador. Tekniken baseras på mikrovågsbaserade system som via antenner analyserar och registrerar sammansättningen av vävnaden. Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-08-26 07:57:58
Första halvåret 1 januari - 30 juni 2022
 • Omsättningen uppgick till 4 511 (4 504) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 049 (-4 071) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -8 085 (14 684) KSEK
Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2022
 • Omsättningen uppgick till 2 095 (2 807) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 545 (-2 111) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,06) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -4 677 (18 274) KSEK
Första halvåret 1 januari - 30 juni 2022
 • Omsättningen uppgick till 4 511 (4 504) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 049 (-4 071) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -8 085 (14 684) KSEK
Väsentliga händelser under andra kvartalet
 • Medfield Diagnostics meddelade i juni att man erhållit CE-certifikatet för den medicintekniska produkten MD100 Strokefinder.
Certifikatet gör att systemet nu är godkänt och ska marknadsföras, säljas och användas kliniskt av akutvårdspersonal på den europeiska marknaden. En viktig och betydande milstolpe har därmed uppnåtts och bolaget går nu in i en kommersiell fas.
 • Styrelsen meddelade i maj att man beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Medfields befintliga aktieägare. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknades skulle Medfield tillföras cirka 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget erhöll tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen från bland annat Equinor Ventures AS och Gainbridge Novus Nordic.

 • Årsstämman beslutade i juni, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Nordin, Claes Beckman, Stefan Jacobsson och Mikael Persson samt om nyval av Björn Larsson, Göran Roos och Ulf Troedsson till styrelseledamöter.

 • Finansinspektionen meddelade i februari att man har beslutat om sanktionsavgift efter påstådda avvikelser från EU:s marknadsmissbrukförordning under hösten 2019. Finansinspektionen beslutade den 25 februari 2022 om sanktionsavgift om 1 350 000 kr för bolaget. Bolaget har överklagat beslutet och har i dagsläget inte möjlighet att bedöma konsekvenserna av utgången av en sådan rättslig prövning. Ingen ny uppdatering har erhållits under andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Medfield Diagnostics meddelade utfallet av företrädesemission av units, som avslutades den 28 juni 2022. Företrädesemissionen övertecknades till totalt 110,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 miljoner kronor.

Genom Företrädesemissionen ökade Medfields aktiekapital med 380 821,500 kronor, från 2 665 751,625 kronor till 3 046 573,125 kronor. Antalet aktier ökade med 5 077 620 till 40 620 975 aktier.

Genom Företrädesemissionen emitterades även 1 015 524 teckningsoptioner av serie TO 2, vilka berättigar till teckning av 1 015 524 aktier i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Medfield under teckningsperioden från och med den 26 juni 2023 till och med den 3 juli 2023.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 10 kronor och inte heller lägre än 5 kronor. Detta innebär att Medfield vid full teckning kan erhålla upp till 10,2 miljoner kronor (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 76 164,300 kronor till högst     cirka 3 122 737,425 kronor.
 • Bolaget följer utvecklingen i kriget Ryssland - Ukraina och fortsätter med etablerade rutiner för riskanalysarbetet. Bolagets bedömning är fortsatt att konflikten kommer att ha låg påverkan på bolagets verksamhet.

VD kommentar

Trenden med positiva händelser för bolaget fortsatte under andra kvartalet. Efter ett effektivt och framgångsrikt samarbete med vår Notified Body kom det efterlängtade beskedet att MD100 Strokefinder erhållit CE-certifiering för att kunna säljas och användas kliniskt av akutvårdspersonal i ambulans och på sjukhus. Det var ett besked som togs emot med stor glädje, av stolta medarbetare, vilka under flera år arbetat med detta som ett tydligt mål. Att bolaget dessutom uppfyller kraven enligt det nya, mer omfattande regelverket Medical Device Regulation (MDR) är något att vara extra stolt över.

CE-certifieringen innebär bland annat att Medfield kan påbörja kommersiell försäljning av MD100 Strokefinder-systemet i EU. För att nå kommersialiseringsmålen för resterande del av 2022 startade rekryteringsprocessen inom marknad och försäljning i direkt anslutning till att CE-certifikatet erhölls.

Under perioden har bolaget haft dialog med potentiella kunder och samarbetspartners i USA, UK, Australien, Holland, Norge, Tyskland och Sverige. Prioriterade kundevent och kongresser under Q3 och Q4 kommer att vara:
 • ambulansledningsmötet FLISA i Piteå i september med efterföljande kundevent i Sverige, Norge och Danmark.
 • finalen i Catalyst-projektet med Business Sweden med en roadshow i UK i oktober.
 • ministermöte i New South Wales, Australien i oktober i samband med möten med Hunter Medical Research Institute, Royal Flying Doctors med flera.
 • Strokekongressen World Stroke Congress i Singapore i oktober där ett "abstract" om strokedetektion med hjälp av mikrovågssystem och AI ska presenteras av Prof Chris Levi.

Under perioden har produktionen varit ansträngd och utmanad av ytterligare en våg av Covid. Det betyder att uppgraderingen av instrumenten till studien i Norge har blivit fördröjd. Tillverkaren bedömer att normal produktionskapacitet kan uppnås i september.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i Helsingborg fortsätter studierna som planerat. I London har traumastudien varit pausad eftersom studieprotokollet omarbetats för att kunna öka inklusionstakten, men är nu åter igång.

Den 27 maj beslutade styrelsen om en företrädesemission för att accelerera bolagets aktiviteter och förbereda den kommersiella utrullningen av Strokefinder. Efter en positiv dialog med de största aktieägarna samt med de garanter som finns i kretsen runt bolaget, säkrades emissionen till cirka 80 procent. Det ger en trygghet för det  fortsatta arbete. Det var förstås glädjande när det den 1 juli meddelades att emissionen övertecknats till cirka 110 procent och att intresset och stödet från nya och gamla aktieägare i Medfield är fortsatt starkt.

Med dessa styrkebesked och positiva trend fortsätter Medfield nu arbetet med att bygga en organisation för att accelerera marknadsföring och försäljning under resten av år 2022.

Göteborg den 26 augusti 2022
Stefan Blomsterberg, VD

Om Medfield

Prehospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics har som mål att på ett signifikant sätt bidra till att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador.

En snabbare och tidigare diagnos av patienter möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket också ger kostnadsbesparingar för vård och samhälle. För att stödja utvecklingen av effektiva vårdprocesser har Medfield Diagnostics utvecklat MD100 Strokefinder System, med primära syftet att utgöra ett kliniskt beslutsstöd i den akuta bedömningen och handläggningen av patienter med misstänkt stroke eller traumatisk hjärnskada.

MD100 Strokefinder-systemet innehåller artificiell intelligens (AI), avancerad mjukvara och mikrovågsteknologi och kan användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhusmiljön.

Bolagsstruktur

Medfield Diagnostics AB innehar 100 procent av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under första halvåret uppgick till 4 511 KSEK (4 504) och består av aktiverat arbete för egen räkning 3 873 KSEK (3 858) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 638 KSEK (246).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -4 049 KSEK (-4 071).

Likvida medel

Per den 30 juni 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 1 972 KSEK (21 260). Kassaflöde från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till

-4 212 KSEK (-3 080). Totalt kassaflöde för första halvåret uppgick till -8 085 KSEK (14 684).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras.

I tillägg till styrelsen använder bolaget kvalificerade rådgivare inom teknik, juridik och finans för att minimera risker och negativa effekter för bolaget.

Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ett volatilt köpbeteende. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet "Riskfaktorer" i Memorandum från 2022, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av kvartal 2 till 2 665 751,62 SEK (2 665 751,62) fördelat på 35 543 355 aktier (35 543 355). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar optionsprogrammen 1 061 002 aktier. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8%.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2022-10-28 Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2023-02-24 Bokslutskommuniké för 2022

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg den 26 augusti 2022

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 031-160668

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Resultaträkning KSEK Apr Apr Jan Jan Jan
-Jun -Jun -Jun -Jun -Dec
2022 2021 2022 2021 2021

Nettoomsättning 0 400 0 400 400
Förändring av lager av 20 138 -14 174 237
produkter i arbete
Aktiverat arbete för egen 2 059 2 251 3 873 3 858 7 602
räkning
Övriga rörelseintäkter 16 18 652 72 556
Summa 2 095 2 807 4 511 4 504 8 795

Rörelsens kostnader

Halvfabrikat och komponenter -78 -620 -103 -765 -1 089
Övriga externa kostnader -2 496 -2 379 -4 292 -3 848 -7 435
Personalkostnader -2 066 -1 918 -4 162 -3 961 -7 531
Avskrivningar immateriella och 0 0 0 0 0
materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader -0 -0 -3 0 -3
Summa rörelsens kostnader -4 640 -4 917 -8 560 -8 574 -16
058

Rörelseresultat -2 545 -2 110 -4 049 -4 070 -7 263

Resultat från finansiella
poster
Resultat från försäljning 0 0 0 0 23
kortfristig placering
Räntekostnader 0 -1 0 -1 -18
Summa resultat från finansiella 0 -1 0 -1 5
poster

Resultat efter finansiella -2 545 -2 111 -4 049 -4 071 - 7
poster 258

Periodens förlust -2 545 -2 111 -4 049 -4 071 -7 258

Balansräkning KSEK Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för 54 612 47 278 50 861
utvecklingsarbeten
Patenter, varumärke och 2 473 2 190 2 351
liknande rättigheter
57 085 49 468 53 212

Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 864 864 864
Summa anläggningstillgångar 57 949 50 332 54 076

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Varulager 1 683 1 633 1 697

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 500 0
Aktuella skattefordringar 330 330 214
Övriga kortfristiga 450 491 376
fordringar
Förutbetalda kostnader och 1 242 595 569
upplupnaintäkter
2 023 1 916 1 159
Kortfristiga 0 26 0
placeringarÖvriga
kortfristiga fordringar
Kassa och bank 1 972 21 260 10 057

Summa omsättningstillgångar 5 678 24 835 12 913
Summa tillgångar 63 627 75 167 66 989

Balansräkning KSEK Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Eget kapital och
skulder

Eget kapital 1

Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 666 2 666 2 666
Reservfond 275 275 275
Fond för 35 679 28 345 31 928
utvecklingsutgifter
38 620 31 286 34 869

Fritt eget kapital
Överkursfond 120 264 122 092 120 264
Balanserad förlust -95 581 -80 990 -84 573
Årets resultat -4 049 -4 071 -7 258
20 634 37 031 28 433
Summa eget kapital 59 254 68 317 63 302

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 859 2 334 641
Övriga kortfristiga 268 2 190 841
skulder
Upplupna kostnader och 3 246 2 326 2 205
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga 4 373 6 850 3 687
skulder
Summa eget kapital och 63 627 75 167 66 989
skulder

Kassaflödesanalys Not Apr Apr Jan Jan Jan
-Jun2022 -Jun2021 -Jun2022 -Jun2021 -Dec2021

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före -2 545 -2 110 -4 049 -4 070 -7 263
finansiella poster

Erhållen ränta 0 0 0 0 -18
Erlagd ränta 0 -1 0 -1 0
Betald preliminärskatt -59 -59 -117 -117 0
-2 604 -2 170 -4 166 -4 188 -7 281

Ökning/minskning övriga -20 -138 14 -174 -237
varulager
Ökning/minskning 0 -500 0 -500 0
kundfordringar
Ökning/minskning övriga -870 -235 -748 -329 -139
kortfristiga fordringar
Ökning/minskning 187 1930 218 1 851 158
leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga 689 14 470 260 - 213
kortfristiga
rörelseskulder
Kassaflöde från den -2 618 -1 099 -4 212 -3 080 -7 712
löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i -2 059 -2 251 -3 873 -3 858 -7 602
immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i 0  0  0 -2  -2 
dotterbolag
Kassaflöde från -2 059 -2 251 -3 873 -3 860 -7 604
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 20 624 0 20 624 18 797
Lån 0 1 000 0 1 000 0
Kassaflöde från 0 21 624 0 21 624 18 797
finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde -4 677 18 274 -8 085 14 684 3 481
Likvida medel vid 6 649 2 986 10 057 6 576 6 576
periodens början
Likvida medel vid 1 972 21 260 1 972 21 260 10 057
periodens slut

Noter

Not 1      Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv Fond för     Öve Övrigt  Summa
 kapital -fond utvecklings r- fritt  eget
-utgifter   kur eget  kapital
s- kapital
  fon
d
Eget kapital 2021-12   2 666 275 31 928 120   -91  63 302
-31 264 832
Omföring av  3 751   -3 751
utvecklingskostnader
Resultat Q1 2022  -1 504   -1 504
Resultat Q2 2022  -2 545   -2 545
Eget kapital 2022-06   2 666 275 35 679 120   -99 59 253
-30 264 632

Aktiekapitalet
består av 35 543 355
aktier.