14:34:18 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-25 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-29 Ordinarie utdelning MCOV B 1.35 SEK
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 Ordinarie utdelning MCOV B 1.37 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Ordinarie utdelning MCOV B 1.25 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning MCOV B 0.71 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-30 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-28 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Medicover är verksamt inom vård- och omsorg. Affärsverksamheten är inriktad mot servicetjänster inom hälsovård samt diagnostik. Bolaget erbjuder primär- och specialiserad vård, finansieringslösningar samt laboratorietester inom patologi. Huvudmarknaden återfinns runtom den europeiska marknaden med forskningsinstitut som dominerande kundbas. Medicover grundades under 1995 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-04-27 15:20:58

Vid Medicovers årsstämma idag den 27 april 2023 fattades nedan beslut.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tio stämmovalda ledamöter. Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Anne Berner, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall, Fredrik Rågmark och Azita Shariati omvaldes till styrelseledamöter. Fredrik Stenmo omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att BDO Sweden AB omväljs, med Karin Siwertz som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 612600 euro, att fördelas med 76200 euro till styrelsens ordförande och 54600 euro till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 23700 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 11600 euro till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 8450 euro till ordföranden i ersättningsutskottet och 8450 euro till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 5250 euro till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 5250 euro till envar av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av årsredovisningen, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för bolaget och koncernen för 2022. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om utdelning för 2022 på 0,12 euro per aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 2 maj 2023 och utdelningen beräknas att betalas ut tisdagen den 9 maj 2023 genom Euroclear Sweden ABs försorg. Sista dag för handel med företagets aktier inkluderande rätt till utdelning är torsdagen den 27 april 2023. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande direktören.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Instruktion för valberedning

Årsstämman antog valberedningens föreslagna instruktion för valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Medicover-koncernen, omfattande högst 90 deltagare. Deltagarna i programmet måste ha investerat i Medicover genom förvärv av B-aktier i bolaget. Deltagarna kommer, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla B-aktier. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna vid slutet av programmet samt till deltagarna vid slutet av de prestationsbaserade aktieprogram som antogs av årsstämman den 29 april 2021 respektive den 27 april 2022. Säkringsåtgärderna innefattar ett bemyndigande till styrelsen att emittera högst 1600000 C-aktier, varav högst 58780 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter, ett bemyndigande till styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till B-aktier, till deltagare i programmet samt i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av B-aktier. Syftet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst tio procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024 besluta om återköp av egna B-aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

De förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 11 maj 2023, även protokoll från årsstämman återfinns på företagets webbplats (https://www.medicover.com/sv/finansiell-information/bolagsstyrning/bolagsstamma).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen, Tyskland, Rumänien och Indien. 2022 uppgick Medicovers nettoomsättning till 1 510 MEUR och företaget hade fler än 44 700 anställda. För mer information, besök www.medicover.com (http://www.medicover.com/sv)