10:30:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-25 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-29 Ordinarie utdelning MCOV B 1.35 SEK
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 Ordinarie utdelning MCOV B 1.37 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Ordinarie utdelning MCOV B 1.25 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning MCOV B 0.71 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-30 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-28 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Medicover är verksamt inom vård- och omsorg. Affärsverksamheten är inriktad mot servicetjänster inom hälsovård samt diagnostik. Bolaget erbjuder primär- och specialiserad vård, finansieringslösningar samt laboratorietester inom patologi. Huvudmarknaden återfinns runtom den europeiska marknaden med forskningsinstitut som dominerande kundbas. Medicover grundades under 1995 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-11-03 07:45:00
Tredje kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 440,5 MEUR (368,6 MEUR), en ökning med 19,5 procent, organisk tillväxt var 14,9 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,5 MEUR (9,1 MEUR), en ökning med 101,5 procent. Rörelsemarginalen var 4,2 procent (2,5 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 0,5 MEUR (-3,4 MEUR), en vinstmarginal på 0,1 procent (-0,9 procent).
 • EBITDA uppgick till 64,8 MEUR (48,8 MEUR), en ökning med 32,6 procent. EBITDA-marginalen var 14,7 procent (13,3 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 39,6 MEUR (26,9 MEUR), en ökning med 47,2 procent. EBITDAaL-marginalen var 9,0 procent (7,3 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57,5 MEUR (54,5 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,007 EUR (-0,024 EUR).
Nio månader
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 284,5 MEUR (1 112,5 MEUR), en ökning med 15,5 procent, organisk tillväxt var 10,8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 42,4 MEUR (46,3 MEUR), rörelsemarginalen var 3,3 procent (4,2 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 9,8 MEUR (11,4 MEUR), en vinstmarginal på 0,8 procent (1,0 procent).
 • EBITDA uppgick till 177,4 MEUR (163,9 MEUR), en ökning med 8,1 procent. EBITDA-marginalen var 13,8 procent (14,7 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 104,1 MEUR (100,8 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 8,1 procent (9,1 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 162,5 MEUR (128,1 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,040 EUR (0,066 EUR).

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

[][][][]
Miljoner euro, Kv 3 Kv 3 För 9M 9M För R12[2)] Helår
MEUR 2023 2022[1)] -ändring  2023  2022[1)] -ändring 2022[1)]

Nettoomsättning 440,5 368,6 20 % 1 284, 1 112,5 15 % 1 682,2 1 510,2

5
Rörelseresultat 18,5 9,1 101 % 42,4 46,3 -9 % 51,3 55,2
(EBIT)
Rörelsemarginal 4,2 % 2,5 % 3,3 % 4,2 % 3,0 % 3,7 %
Nettoresultat 0,5 -3,4 i/m 9,8 11,4 -15 % 12,1 13,7
Vinstmarginal 0,1 % -0,9 % 0,8 % 1,0 % 0,7 % 0,9 %
Resultat per -0,007 -0,024 71 % 0,040 0,066 -39 % 0,053 0,079
aktie
före/efter
utspädning,
EUR
EBITDA 64,8 48,8 33 % 177,4 163,9 8 % 230,6 217,1
EBITDA-marginal 14,7 13,3 % 13,8 14,7 % 13,7 % 14,4 %
% %
Justerad EBITDA 67,1 52,8 27 % 185,6 176,0 5 % 243,5 233,9
Justerad EBITDA 15,2 14,4 % 14,4 15,8 % 14,5 % 15,5 %
-marginal % %
EBITDAaL 39,6 26,9 47 % 104,1 100,8 3 % 134,2 130,9
EBITDAaL 9,0 % 7,3 % 8,1 % 9,1 % 8,0 % 8,7 %
marginal
Justerad 41,9 30,9 35 % 112,3 112,9 -1 % 147,1 147,7
EBITDAaL
Justerad 9,5 % 8,4 % 8,7 % 10,2 % 8,7 % 9,8 %
EBITDAaL
-marginal
EBITA 24,7 14,2 73 % 59,3 65,5 -10 % 74,7 80,9
EBITA-marginal 5,6 % 3,9 % 4,6 % 5,9 % 4,4 % 5,4 %

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information.

[1)] 2022 har omräknats till följd av IFRS 17 Försäkringsavtal. Se not 1 för ytterligare information.

[2)] R12 - rullande tolv månader (1 oktober 2022-30 september 2023).

vd-ord

Vi fortsätter att följa vår agenda och levererar enligt plan. Vi levererar en stark organisk tillväxt och har mer än väl kompenserat för bortfallet av covid-19-relaterad nettoomsättning. Framöver kommer covid-19 att saknas i våra jämförelsetal.

Kvartalets nettoomsättning fortsatte att öka starkt, med 19,5 procent, till 440,5 MEUR (368,6 MEUR). Den organiska tillväxten var 14,9 procent, vilket är särskilt beaktningsvärt då vi inte bara har kompenserat för tidigare års nettoomsättning från covid-19-testning utan också för all nettoomsättning från verksamheten i Belarus.

Under sex kvartal har resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år sjunkit till följd av minskande bidrag från covid-19-relaterad verksamhet. Det är därför glädjande att konstatera att vi nu återigen, och enligt förväntan, levererar stigande resultat på de viktigaste resultatmåtten jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

EBITDA uppgick till 64,8 MEUR (48,8 MEUR), en ökning med 32,6 procent, motsvarande en EBITDA-marginal på 14,7 procent (13,3 procent).

Kontantbetald vård och övriga tjänster (Fee-For-Service, FFS) ökade under kvartalet med 17,4 procent och utgör nu 57 procent av den totala nettoomsättningen.

Nettoomsättningen i Healthcare Services ökade mycket starkt med 32,2 procent till 304,7 MEUR (230,5 MEUR), den organiska tillväxten var 21,9 procent. Medlemsantalet ökade till 1,7 miljoner, med 13 000 nya medlemmar i kvartalet. Tillväxttakten i medlemmar har mattats av något, dels beroende på en något svagare arbetsmarknad, dels på grund av vårt fokus på prishöjningar. FFS svarade för 54 procent av divisionens nettoomsättning.

EBITDA ökade med imponerande 44,2 procent till 46,6 MEUR (32,3 MEUR), EBITDA-marginalen var 15,3 procent (14,0 procent). Detta trots att nya enheter och sjukhuset i Bukarest fortsatt belastade resultatet. Marginalen för Medicover Hospitals India förbättrades med knappt hundra baspunkter jämfört med samma kvartal föregående år, och bidrog till att stärka divisionens EBITDA-marginal detta kvartal, dock inte för niomånadersperioden.

Nettoomsättningen i Diagnostic Services uppgick till 140,9 MEUR (142,7 MEUR), en minskning med 1,2 procent, den organiska tillväxten var 3,5 procent. Även om den redovisade nettoomsättningen innebär en liten minskning ökade den organiska tillväxten exklusive covid-19-relaterad nettoomsättning mycket starkt, 14,7 procent. Under kvartalet genomfördes 29,4 miljoner tester (29,0 miljoner). FFS svarade för 67 procent av divisionens nettoomsättning.

EBITDA uppgick till 20,9 MEUR (22,6 MEUR), en minskning med 7,7 procent. EBITDA-marginalen var 14,8 procent (15,9 procent). Underliggande EBITDA visade på en stark organisk utveckling, som dock inte kompenserade helt för det högre covid-19-bidraget.

I det senaste valet till det polska parlamentet var valdeltagandet det högsta sedan den polska kommunistregimens fall 1989, något som väl illustrerar betydelsen av valresultatet för Polens framtida inriktning.

Vi fortsätter att följa vår plan för att nå de nya mål på medellång sikt (2023-2025) som kommunicerades tidigare i år. Som dessa starka siffror illustrerar är vi på god väg att uppnå dem. Vid slutet av 2025 ska vi nå:
 • En organisk nettoomsättning på över 2,2 miljarder EUR
 • En justerad organisk EBITDA på över 350 MEUR
 • Lån med avdrag för likvida medel och likvida kortfristiga placeringar/justerad EBITDAaL ≤3,5x.

Fredrik Rågmark
Vd

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2023 kl. 07.45 CET. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com (https://www.medicover.com/sv).

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké                                                                 9 februari 2024, 07.45 CET
Årsredovisning                                                                         vecka 13 2024
Delårsrapport januari-mars                                                      26 april 2024, 07.45 CEST
Årsstämma                                                                              26 april 2024
Delårsrapport april-juni                                                            25 juli 2024, 07.45 CEST
Delårsrapport juli-september                                                   30 oktober 2024, 07.45 CET

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com (http://file:///C:/10.6.20.41/Finance/External%20reporting/Interim%20reports/2020/Q4%2020/SWE/hanna.bjellquist@medicover.com)

Telefonkonferens: En telefonkonferens för analytiker och investerare hålls idag kl. 09.30. För att lyssna in, vänligen logga in här (https://edge.media-server.com/mmc/p/scyqx6xv/). För att ställa frågor, vänligen registrera dig här (https://register.vevent.com/register/BI9ed932e21dee4562a67f515af2e435e3).

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen, Tyskland, Rumänien och Indien. 2022 uppgick Medicovers nettoomsättning till 1 510 MEUR och företaget hade fler än 44 000 anställda. För mer information, besök www.medicover.com (http://www.medicover.com/sv)