00:17:53 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-12 Årsstämma 2024
2024-05-22 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2024-04-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-04 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-24 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-10 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-03-05 Split MIR 400:1
2021-02-24 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-09 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-04 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-12 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2016-05-16 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-11 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-14 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2013-06-13 Årsstämma 2013
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-05 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2012-04-04 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-18 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-03-30 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2011-03-29 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 X-dag ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2009-11-20 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Miris Holding är ett bioteknikbolag som utvecklar produkter som används för analys av bröstmjölk. Särskilt innehas fokus på att analysera mjölken för att ge prematurbarn rätt näring. Produkterna säljs under separata varumärken och innehåller en komplett uppsättning av tjänster och förbrukningsmaterial. Bolaget har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Uppsala.
2024-05-29 18:10:45

Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 ("Units"), som avslutades efter förlängning den 10 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 49,4 procent, vilket tillför Bolaget initialt cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3. Sista dag för handel med BTU är den 3 juni 2024. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 5 juni 2024, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 10 juni 2024.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MIRIS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Miris initialt att öka med 13 243 563,20 SEK (från 1 913 183 SEK till 15 156 746,20 SEK) och antalet aktier initialt att öka med 132 435 632 aktier (från 19 131 830 aktier till 151 567 462 aktier). Den extra bolagsstämman 4 april 2024 som beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission fattade även beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt beslutet fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier (dvs 13 243 563,20 SEK, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde). Minskningen har fastställts till ett belopp om 13 186 369,194 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Efter registrering av Företrädesemissionen samt ovanstående minskning kommer aktiekapitalet i Miris att ha ökat med 57 194,006 SEK (från 1 913 183 SEK till 1 970 377,006 SEK). Antalet aktier i Bolaget uppgår till 151 567 462 varefter aktiens kvotvärde uppgår till 0,013 SEK. Styrelsen har också beslutat anta en bolagsordning i enlighet med Alternativ A som antogs av den extra bolagsstämman.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 i sammandrag:
Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kommer att löpa från och med den 1 september till och med den 15 september 2025. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,20 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 3 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 47 298 440 aktier till totalt 198 865 902 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 614 879,72 SEK till 2 585 256,726 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 23,8 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information
Camilla Myhre Sandberg, VD
Tel: +46 18 14 69 07
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com

Om Miris Holding AB (publ)
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Miris Holding AB (publ)
Danmarksgatan 26
753 23 Uppsala