00:43:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-28 Årsstämma 2025
2024-07-25 15-6 2024
2024-06-12 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2024-05-02 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2023-03-28 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.40 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-03-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-01 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2012-05-31 Årsstämma 2012
2012-03-27 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-30 Split MISE 100:1
2011-12-21 Extra Bolagsstämma 2011
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-30 Årsstämma 2011
2011-05-02 X-dag ordinarie utdelning MISE 0.00 SEK
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-23 Årsstämma 2010
2009-11-27 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-27 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-28 Årsstämma 1
2009-05-28 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorRåvaror
IndustriOlja & gas
Misen Energy är verksamt inom olje- och gassektorn. Bolagets affärsidé är att identifiera och utveckla större olje- och gasfält. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält med behov av kapital för att driva och etablera produktion. Oljan säljs senare runtom den globala marknaden med industrikunder samt grossister som dominerande kundbas. Bolagets huvudkontor ligger i Göteborg.
2024-05-29 17:36:28

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org.nr 556526-3968, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 10:00 hos Baker McKenzie på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2024, och
ii. dels anmäla sig till Bolaget och därvid även anmäla eventuella biträden senast måndagen den 24 juni 2024, genom
e-post till info@misenenergy.se.Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Elektroniskt deltagande

Styrelsen har beslutat att aktieägare som inte kan närvara på stämman ska kunna ta del av stämman via länk. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast den 27 juni 2024 att skickas till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast den 24 juni 2024. Notera att det inte går att rösta via länk utan en aktieägare som inte deltar fysiskt på stämman måste rösta via fullmaktsformulär, se vidare information nedan under rubriken "Ombud m.m.".

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 19 juni 2024 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 24 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas per e-post till adressen ovan i god tid före stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.misenenergy.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisionsbolag
11. Beslut om frivillig likvidation av Bolaget
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv på Baker McKenzie Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 7(b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styreselen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha en revisor (revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

Punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma (tidigare år 350 000 euro).

Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå till ledamöter i Bolagets styrelseutskott.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av Andrius Smaliukas, Dimitrios Dimitriadis, Gediminas Vaikasas och Iryna Demchenko som styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare omval av Andrius Smaliukas som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till Bolagets revisor. Frejs Revisorer AB har anmält att auktoriserade revisorn Ulf Johansson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om frivillig likvidation av Bolaget

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om frivillig likvidation av Bolaget enligt följande:

Skälet till förslaget om att Bolaget ska försättas i frivillig likvidation är att Bolaget avyttrat sitt operativa dotterbolag, Misen Enterprises AB, och att styrelsen inte har för avsikt att (i) fortsatt bedriva liknande verksamhet i ett nytt dotterbolag, eller (ii) bedriva ny verksamhet i ett nytt dotterbolag. Det föreligger inga alternativ till likvidation.

Bolaget ska försättas i likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen.

Bolaget ska försättas i likvidation den dag Bolagsverket förordnar likvidator.

Den beräknade tidpunkten för skifte av Bolagets tillgångar förväntas inträffa inom åtta månader från denna dag.

Skifteslikviden beräknas uppgå till 0 kronor.

Till likvidator föreslås Carl Svernlöv, 641204-1490, c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 Stockholm.

Likvidatorn medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och, vid behov, Euroclear Sweden AB

Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med ovan avser styrelsen även att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 145 068 222 stycken varvid varje aktie har en röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen med revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsportsavenyen 32, 411 36 Göteborg, och på Bolagets webbplats www.misenenergy.se senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, 29 maj 2024

Misen Energy AB (publ)

Styrelsen