01:12:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Moberg Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets produktportfölj inkluderar receptfria produkter för behandling av hudåkommor och smärta och säljs under koncernens egna varumärken. Portföljen utvecklas genom förvärv och licensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Bromma.

Kalender

2020-08-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-04-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-11-04 Inlösen MOB 46.50 SEK
2019-10-31 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2019-10-30 Årsstämma 2019
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2017
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-08 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2016
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-09 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2015
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-11 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2015-05-11 Bokslutskommuniké 2014
2015-05-11 Årsstämma 2014
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2014-05-13 Årsstämma 2013
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-06 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-21 Analytiker möte 2013
2013-04-24 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2013-04-23 Årsstämma 2012
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-20 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-11 15-7 2012
2012-04-24 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2012-04-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-23 Årsstämma 2011
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 15-7 2011
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-18 Kvartalsrapport 2011-Q1
2019-05-15 17:30:00

STOCKHOLM, 15 maj, 2019. Moberg Pharma AB:s ("Bolaget") årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2019 i Bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) personer och inga styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Mattias Klintemar och Andrew B. Hochman för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Thomas Eklund har efter tre år som styrelsens ordförande och fyra år som styrelseledamot valt att avgå som ledamot och ordförande. Geert Cauwenbergh, Sara Brandt och Anna Malm Bernsten har efter sju år, två år respektive ett år i styrelsen valt att avgå i syfte att möjliggöra en utformning av styrelsen som är bättre anpassad för Bolagets nya situation och fokus. I enlighet med valberedningens förslag antog årsstämman Peter Wolpert som ny ledamot och arbetande ordförande i styrelsen samt Fredrik Granström som ny styrelseledamot.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande beslutade årsstämman därutöver, i enlighet med valberedningens förslag, om ett arvode om 61 000 kronor per månad till Peter Wolpert.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 31 mars 2019, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Överlåtelse av aktier i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram
Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram.

Ny VD
I direkt anslutning till årsstämman, i enlighet med förslag från den 8 april 2019, beslutade styrelsen att utse Anna Ljung till ny VD i Moberg Pharma AB (http://www.mobergpharma.se/pressmeddelanden/2019-04-08/foreslagna-ledningsforandringar-i-moberg-pharma).

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 17:30.