07:34:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-13 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-13 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-09 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-03 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Split MOB 10:1
2023-05-17 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2022-05-16 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-03 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-01 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-11-04 Inlösen MOB 46.5
2019-10-31 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2019-10-30 Årsstämma 2020
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-08 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-09 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-11 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-05-11 Bokslutskommuniké 2014
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2014-05-13 Årsstämma 2014
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-06 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-21 Analytiker möte 2013
2013-04-24 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2013-04-23 Årsstämma 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-20 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-11 15-7 2012
2012-04-24 X-dag ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2012-04-23 Årsstämma 2012
2012-04-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 15-7 2011
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-18 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Moberg Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolaget arbetar framförallt inom nagelsvamp där Moberg Pharma utvecklar en ny utvärtes behandling. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Huvudkontoret ligger i Bromma.
2024-06-11 07:30:00

Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") har idag erhållit teckningsavsikter, teckningsåtaganden och toppgarantiåtaganden om totalt cirka 113,5 MSEK avseende teckningsoptioner av serie 2023:1 ("TO 2"), från ett fåtal externa professionella investerare samt bolagets största aktieägare, Östersjöstiftelsen.

"När vi designade nyemissionen av units förra sommaren var avsikten att ta in cirka 200 MSEK, varav hälften genom TO 2 teckningsoptionerna. Teckningsåtagandena och toppgarantin innebär att bolaget nu har säkrat detta kapital vederlagsfritt. Eventuellt ytterligare kapital som erhålls via TO 2 bedöms kunna främja tillväxt och aktieägarvärde. TO 2 har även inneburit en möjlighet att ytterligare stärka vår aktieägarbas, i tillägg till det fortsatta stödet från vår huvudägare Östersjöstiftelsen. Vi är glada över att ha säkrat finansieringen och ser fram emot att med full kraft ägna vår tid åt att genomföra våra lanseringsplaner för läkemedlet MOB-015, som nyligen godkänts i 13 EU länder och där vår partner Allderma tagit produkten till en marknadsledande position i Sverige under varumärket Terclara[®]", säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma.

Totalt finns 18 134 519 TO 2, varvid varje TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,00 SEK under perioden som löper från och med den 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024. Utfallet från nyttjandet av TO 2 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket förväntas ske omkring den 24 juni 2024. För det fall samtliga TO 2 nyttjas för teckning av stamaktier tillförs Moberg Pharma cirka 326,4 MSEK före emissionskostnader.

Östersjöstiftelsen, Bolagets största aktieägare, har meddelat sin avsikt att nyttja 1 388 888 TO 2 för teckning av stamaktier, motsvarande cirka 25,0 MSEK. Vidare har Bolaget även ingått vederlagsfria tecknings- och toppgarantiåtaganden med ett fåtal externa professionella investerare; Special Situations Fund, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg. Special Situations Fund är en amerikansk institutionell investerare baserad i New York. Totalt uppgår teckningsåtagandena till cirka 10,8 MSEK och toppgarantiåtagandena till 77,7 MSEK. Toppgarantiåtaganden avses att nyttjas till minst 20 procent, motsvarande cirka 15,5 MSEK, och successivt mer för det fall nyttjandet av TO 2 understiger 17 271 186 stamaktier.

Teckning av stamaktier enligt toppgarantiåtagandena kommer i praktiken att ske genom teckning i en riktad nyemission, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2024, efter att nyttjandeperioden för TO 2 har avslutats ("Nyemissionen"). Teckning i Nyemissionen kommer att ske till samma teckningskurs som för TO 2, dvs. 18,00 SEK per stamaktie. Investerarna som ingått toppgarantiåtaganden, Special Situations Fund, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg, är garanterade tilldelning av stamaktier motsvarande lägst 20 procent av sina respektive garantiåtaganden. Tecknings- och toppgarantiåtagandena är inte säkerställda genom förstahandstransaktion, bankgaranti, pantsättning eller liknande.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Moberg Pharma och aktieägarna att anskaffa kapital genom att säkerställa nyttjande av TO 2 och att genomföra Nyemissionen.
  • Investerarna som ingått toppgarantiåtaganden, och därmed kommer att delta i Nyemissionen, är garanterade tilldelning av stamaktier motsvarande lägst 20 procent av sina respektive garantiåtaganden. Nyemissionens storlek är alltså beroende av innehavares nyttjande av TO 2.  Det står innehavare fritt att nyttja TO 2 och därmed begränsa Nyemissionens storlek.
  • Bolaget bedömer vidare att en företrädesemission under rådande volatila marknadsförutsättningar skulle medföra högre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier.
  • Slutligen önskar Bolaget att utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare för att bland annat förbättra likviditeten i Bolagets aktie.

Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för att säkerställa nyttjande av TO 2 och att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, Vator Securities AB, genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal institutionella och professionella investerare över tid. Bolagets styrelse anser därför att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Styrelsen avser att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2024, besluta om Nyemissionen omkring den 24 juni 2024, dvs. efter att utfallet i nyttjandet av TO 2 har offentliggjorts. Vid fullt nyttjande av samtliga 18 134 519
TO 2 kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 18 134 519,90 SEK. Genom Nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst cirka 4 316 666,22 SEK genom utgivande av högst 4 136 666 nya stamaktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 12,9 procent. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 och Nyemissionen kommer antalet aktier att öka med sammanlagt högst 18 997 852.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Moberg Pharma i samband med transaktionen.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 07.30 (CEST) den 11 juni 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets läkemedel MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med marknadsgodkännande i 13 EU länder. MOB-015 säljs i Sverige under varumärket Terclara[®]. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Moberg Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Moberg Pharma har endast skett genom det prospekt som Moberg Pharma offentliggjorde den 14 augusti 2023.