20:38:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Moment Group är verksamma inom upplevelseindustrin. Verksamheterna bedrivs via ett flertal affärsområden fokuserade på lösningar inom event och kommunikation. Bolaget erbjuder helhetslösningar för event, digitala lösningar, samt övriga mat- och showupplevelser. Störst verksamhet innehas inom den nordiska marknaden och kunderna återfinns både bland företagskunder samt privata aktörer.

Kalender

2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-29 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-25 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning MOMENT 0.46 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning MOMENT 1.50 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning MOMENT 2.20 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning MOMENT 2.00 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Ordinarie utdelning MOMENT 0.60 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-05-07 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-14 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.24 SEK
2012-05-02 Årsstämma 2012
2012-05-02 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-11 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.38 SEK
2011-05-02 Årsstämma 2011
2011-05-02 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-03 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-10 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-04 Ordinarie utdelning MOMENT 0.55 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-01 Bokslutskommuniké 2009
2009-08-11 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-07 Ordinarie utdelning MOMENT 0.70 SEK
2009-05-04 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-04 Årsstämma 1
2008-05-06 Ordinarie utdelning MOMENT 1.10 SEK
2007-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 1.50 SEK
2006-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.50 SEK
2005-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2021-05-04 13:35:00

Vid årsstämman i Moment Group AB som hölls genom poströstning den 4 maj 2021 fattades i huvudsak följande beslut.

 • Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
 • Att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, varigenom den balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny räkning. Ingen utdelning sker.
 • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
 • Att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
 • Att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.
 • Att revisorerna ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.
 • Att omvälja Leif West, Kenneth Engström och Johan von Essen, samt nyvälja Bo Wallblom och Anna Bauer som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Att välja Leif West som styrelseordförande.
 • Att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Andreas Mast att vara huvudansvarig revisor.
 • Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag.
 • Att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 • Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, tf VD/Koncernchef & interim Group CFO, Moment Group AB
martin.duhane@momentgroup.com,
0721-64 85 65