00:28:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Monivent är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utvecklingen av medicintekniska produkter. Produkterna vidaresäljs under varierade varumärken och är anpassade för klinisk användning vid förlossnings- och neonatalavdelningar. Produktportföljen är bred och består huvudsakligen av mjukvara och monitorer, laddningsstationer samt sensormoduler. Utöver erbjuds även produkter för utbildning och simuleringsträning. Störst närvaro återfinns inom den europeiska marknaden.

Kalender

2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-11-01 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2021-02-15 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-18 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2021-08-05 08:00:00

Aktieägarna i Monivent AB (publ), org.nr 556956-5707, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 augusti 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Monivents extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Monivent välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 augusti 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 augusti 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 25 augusti 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 20 augusti 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.monivent.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 25 augusti 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Monivent AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller per e-post till monivent@fredersen.se.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om antal styrelseledamöter
7. Val av nya styrelseledamöter
1. Camilla Myhre Sandberg (nyval)
2. Lars Mattson (nyval)

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 6-7)

Valberedningen som bestått av Patrik Sjöstrand (utsedd av Almi Invest AB), Maria Lindqvist (utsedd av Medicreate AB) samt Fredrik Sanell (utsedd av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola) föreslår:

att advokat Nils Fredrik Dehlin väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan styrelsesuppleanter,

att Camilla Myhre Sandberg och Lars Mattson väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson och Clas Runnberg som valdes till styrelseledamöter vid årsstämman 2021. Maria Hägglund Morin har avböjt omval. Det noteras att Fredrik Sjövall kommer att fortsätta som styrelsens ordförande.

Beskrivning av föreslagna ledamöter

Camilla Myhre Sandberg, född 1967, utbildning: Kandidatexamen i toxikologi från Oslo Universitet. Camilla Myhre Sandberg har mångårig erfarenhet inom affärsutveckling och marknadsföring och har tidigare arbetat på Dynal Biotech, GE Healthcare och BioLamina AB. Camilla Myhre Sandberg är för närvarande VD för Miris Holding AB och styrelseledamot i NextCell Pharma AB. Camilla Myhre Sandberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Camilla Myhre Sandberg innehar inga aktier i Monivent.

Lars Mattson, född 1971, utbildning: MS i Business Administration, Auktoriserad Finansanalytiker (AFA). Lars Mattson har mångårig erfarenhet inom IR och kommunikation och har tidigare bland annat arbetat på Solberg Kommunikation, JKL och Dagens Industri. Lars Mattson är för närvarande Head of Investor Relations på Getinge och styrelseledamot i SWESTEP. Lars Mattson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Lars Mattson innehar inga aktier i Monivent.

Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av Monivent, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Karin Dahllöf eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 7 592 824. Monivent innehar inga egna aktier.

Anmälnings- och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Monivent AB (publ), "Extra bolagsstämma" c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller per e-post till monivent@fredersen.se,senast den 16 augusti 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Monivent, Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg, och på www.monivent.se, senast den 21 augusti 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Göteborg i augusti 2021

Monivent AB (publ)

Styrelsen