21:29:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-18 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-04 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 X-dag ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-11-01 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 X-dag ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2021-02-15 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 X-dag ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-18 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Monivent är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utvecklingen av medicintekniska produkter. Produkterna vidaresäljs under varierade varumärken och är anpassade för klinisk användning vid förlossnings- och neonatalavdelningar. Produktportföljen är bred och består huvudsakligen av mjukvara och monitorer, laddningsstationer samt sensormoduler. Utöver erbjuds även produkter för utbildning och simuleringsträning. Störst närvaro återfinns inom den europeiska marknaden.
2024-06-04 21:30:00

Valberedningen i Monivent AB (publ) ("Bolaget") har under sitt arbete fokuserat på att se över att styrelsen har en fortsatt kompetent, effektiv och snabbrörlig sammansättning. Som ett led i detta föreslår valberedningen att styrelsen minskas från sex (6) styrelseledamöter till fyra (4). Även arvoderingen till styrelseledamöterna har setts över i syfte att sänka Bolagets kostnader och stärka Bolagets finansiella ställning för att bygga vidare för framtida tillväxt.

Som komplettering till kallelsen till årsstämman som Bolaget offentliggjorde den 8 maj 2024 genom pressmeddelande offentliggör Bolaget härmed valberedningens förslag avseende punkterna 2 samt 10-14 i förslaget till dagordning vid årsstämman. Valberedningen, som bestått av Patrik Sjöstrand (utsedd av Almi Invest AB), Pontus Johansson (utsedd av Medicreate AB), Louise Brudö (utsedd av Chalmers Ventures AB) samt Philip Isell Lind af Hageby (utsedd av Rosall AB), föreslår:

att Fredrik Sjövall väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av fyra (4) (tidigare sex) ledamöter, utan suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med etthundratjugofemtusen (125 000) (tidigare 185 000) kronor till styrelseordförande och med sextiotusen (60 000) (tidigare 83 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson och Camilla Myhre Sandberg omväljs, samt att Susanna Andreasson väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pontus Johansson, Lars Mattsson och Clas Runnberg har avböjt omval.

att Fredrik Sjövall omväljs till styrelseordförande, samt

att RSM Göteborg KB väljs till revisionsbolag. RSM Göteborg KB har upplyst att auktoriserade revisorn Patrik Högström utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några uppdaterade principer för utseende av valberedning varvid principerna som antogs av årsstämman 2023 fortsatt ska gälla intill det att bolagsstämma beslutar annat.

Beskrivning av föreslagen ledamot
Susanna Andreasson, född 1993, har en Civilingenjörsexamen från Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola. Idag arbetar Susanna som Head of Corporate Development and M&A Manager på Consilium Safety Group och har tidigare erfarenhet som bland annat Managementkonsult på Montell & Partners, med fokus på strategi, M&A och organisation. Susanna är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Susanna innehar 52 925 aktier i Bolaget.