08:23:18 Europe / Stockholm

MTG

Bifogade filer

2024-06-18 18:00:00

Under perioden 10 juni till 14 juni 2024 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) ("MTG") återköpt sammanlagt 87 819 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 5 789 385 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 16 maj 2024. Återköpsprogrammet löper från den 17 maj 2024 och fram till 30 april 2025 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen"). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) (SEK)

10/06/ 17 360 93,3226 1 620 080,34
2024
11/06/ 14 959 91,8804 1 374 438,90
2024
12/06/ 18 500 91,5674 1 693 996,90
2024
13/06/ 18 500 90,7994 1 679 788,90
2024
14/06/ 18 500 89,1130 1 648 590,50
2024

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 14 juni 2024 till 4 420 400 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 131 668 727.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.