16:13:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-03-28 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2024-12-27 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-09-27 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-27 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2024-05-16 Ordinarie utdelning NAVIGO STAM 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-27 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-28 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2023-05-31 Ordinarie utdelning NAVIGO STAM 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-04 Extra Bolagsstämma 2022
2023-03-30 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 0
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-31 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 0
2021-08-24 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-09 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 0
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-03-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 0
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 0
2020-09-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 0
2020-06-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 0
2020-06-03 Årsstämma 2020
2020-03-30 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 0
2019-12-27 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2019-09-27 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2019-06-27 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-03-28 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2018-12-28 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2018-09-27 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2018-06-28 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-03-28 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2018-01-08 Extra Bolagsstämma 2017
2017-12-28 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2017-09-28 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2017-06-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-03-31 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2016-12-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2016-09-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2016-06-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-03-30 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4
2015-12-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.35
2015-09-29 Kvartalsutdelning NAVIGO PREF 2.4

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Navigo Invest är ett investmentbolag. Störst investeringar görs i mindre och medelstora onoterade bolag, företrädesvis på den svenska marknaden där det existerar bolag med väsentlig struktureringspotential. Störst andel investeringar görs på den industriella marknaden. Utöver huvudverksamheten innehas rådgivande verksamhet. Bolaget gick tidigare under namnet Pegroco Invest.
2024-05-15 18:21:31

Pressmeddelande 2024-05-15

Navigo Invest AB har hållit årsstämma den 15 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2023. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 183 687 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie utdelas till aktieägarna, att ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier samt att i ny räkning balanseras 1 168 487 000 kronor.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleant. Peter Sandberg, Göran Näsholm och Göran Johansson omvaldes som ordinarie ledamöter samt nyvaldes Kenth-Åke Jönsson till ordinarie ledamot. Kenth-Åke Jönsson nyvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor, valdes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 150 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter samt att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

Årsstämman beslutade att anta nya rikt­linjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma. I förhållande till tidigare gällande principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning innebär förändringen att valberedningens fyra ledamöter ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti, i stället för september. Med de tre största aktieägarna ska avses de av Bolagets registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad.

Vidare innebär instruktionen för valberedningen att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till stamaktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterade konvertibler eller teckningsoptioner) ska uppgå till sammanlagt högst 8 500 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för kapitalanskaffning men får också användas som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.navigoinvest.com.