09:53:39 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-28 Årsstämma 2025
2024-10-24 Bokslutskommuniké 2024
2024-07-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-05-27 Extra Bolagsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-01-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-12-01 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2023-11-30 Årsstämma 2024
2023-10-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-07-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-01-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-11-25 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2022-11-24 Årsstämma 2023
2022-10-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-01-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-11-25 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-10-29 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-25 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2020-11-24 Årsstämma 2021
2020-10-30 Bokslutskommuniké 2020
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-06-03 Extra Bolagsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-12-06 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2019-12-05 Årsstämma 2020
2019-10-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-07-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-12-05 Årsstämma 2018
2018-11-01 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2018-10-31 Bokslutskommuniké 2017
2018-07-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-12-06 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2017-12-05 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
NextCell Pharma är verksamt inom hälsovårdssektorn. Idag sker utveckling av stamcellsprodukter som huvudsakligen används vid behandling av autoimmun diabetes och vid njurtransplantation. En stor del av arbetet består av stamcellsforskning där bolaget utvecklar läkemedelskandidater som skall underlätta och öka acceptansen vid organtransplantation. Utöver innehar bolaget en stamcellsbank. Bolaget etablerades 2014 och har sitt huvudkontor i Huddinge.
2024-05-27 12:30:00

Vid extra bolagsstämman i NextCell Pharma AB (publ) ("NextCell" eller "bolaget") den 27 maj 2024 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nextcellpharma.com.

Beslut om ändring av gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagsordningen, från lägst fyra (4) ledamöter till lägst tre (3) ledamöter.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara tre (3) ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet ska förbli oförändrat i förhållande till beslutet vid årsstämman den 30 november 2023.

Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Hans-Peter Ekre, Edvard Smith och Camilla Myhre Sandberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans-Peter Ekre valdes till ny styrelseordförande.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen och godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut den 24 april 2024 om en nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, av högst 37 817 475 aktier och högst 37 817 475 teckningsoptioner av serie TO2, berättigande till teckning av totalt 37 817 475 aktier i bolaget. Emissionerna genomförs med utgivande av så kallade units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Rätt att teckna units ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen den 29 maj 2024 är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare erhåller elva (11) uniträtter för varje (1) innehavd aktie. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Teckningskursen per unit är 1,06 kronor, motsvarande en teckningskurs om 1,06 kronor per aktie. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 31 maj 2024 till och med den 14 juni 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

Varje (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 2 maj 2025 till och med den 15 maj 2025, dock lägst 1 krona och högst 3 kronor.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO2 finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nextcellpharma.com. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.

För att möjliggöra genomförande av företrädesemissionen beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.