17:07:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-29 Bokslutskommuniké 2024
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-12-18 Ordinarie utdelning ODI 0.00 SEK
2023-12-15 Årsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-08-24 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-12-16 Årsstämma 2023
2022-12-02 Ordinarie utdelning ODI 0.00 SEK
2022-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-14 Ordinarie utdelning ODI 0.00 SEK
2021-12-13 Årsstämma 2022
2021-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-26 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-12-28 Ordinarie utdelning ODI 0.00 SEK
2020-12-14 Årsstämma 2021
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
ODI Pharma är en producent samt leverantör av medicinska cannabisprodukter. Verksamheten drivs via dotterbolag och partners där försäljningen går via grossistdistributörer samt apotek. Produkterna används för behandling av exempelvis multipel skleros, kronisk smärta samt vid kemoterapi. Verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2020-11-11 13:35:00

Aktieägarna i ODI Pharma AB (publ), 559223-1392, kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 december 2020 kl. 10.00 på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  • vara ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 december 2020, och 
  • Ska anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 8 december 2020 skriftligen per e-post till info@odipharma.com.I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 8 december 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.odipharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 220 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringspersoner,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Verkställande direktörens anförande,
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse,
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styresuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
11. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden,
12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
13. Beslut om ändring av bolagsordningen,
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode på 100 000 kronor ska utgå till styrelseordförande Volker Wiederrich samt att styrelsearvode på 100 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöter Derek Simmross och Karina Kilinski. Styrelsearvode på 75 500 kronor föreslås utgå till styrelseledamot Gösta Lidén.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val till styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 12)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår omval av ledamöterna Derek Simmross, Karina Kilinski och Gösta Lidén. Till styrelseordförande föreslås omval av Volker Wiederrich. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisionsfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Engstam, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§3 Verksamhet Bolaget ska direkt eller §3 Verksamhet Bolaget ska direkt eller
indirekt genom dotterbolag bedriva produktion indirekt genom dotterbolag bedriva produktion
av läkemedel och medicinska produkter och av läkemedel och medicinska produkter och
därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också produkter och produktion av förpackade
genomföra styrning av sina dotterbolag. konsumentprodukter relaterade till dessa
Bolaget ska även förvalta fast egendom.  The läkemedel och medicinska produkter, och därmed
Company shall directly or indirectly through förenlig verksamhet. Bolaget ska också
its subsidiaries carry out operations within genomföra styrning av sina dotterbolag.
production of pharmaceuticals and medical Bolaget ska även förvalta fast egendom.  The
products, and related activities. The Company Company shall directly or indirectly through
shall also carry out governance of its its subsidiaries carry out operations within
subsidiaries. The production of pharmaceuticals and medical
Company shall also manage related properties.  products and production of consumer packaged
goods related to those pharmaceutical and
medical products, and related activities. The
Company shall also carry out governance of its
subsidiaries. The
Company shall also manage related properties. 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm samt på bolagets hemsida (www.odipharma.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Stockholm i november 2020

ODI Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om ODI Pharma, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB

E-post: info@odipharma.com

ODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabisprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för europeiska patienter i behov. Bolaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och mest kända partners i branschen för att uppnå sina mål.