03:28:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Onoterat är verksamma inom finansbranschen. Bolaget fokuserar huvudsakligen på bolag inom följande sektorer – Underhållning & Gaming, E-Commerce (Varumärken) och Fintech. Bolaget är aktiva på den svenska marknaden och har som mål att ge mindre investerare tillgång till riskkapitalmarknaden. Övrig verksamhet innefattar finansiell rådgivning. Onoterat grundades under 1999 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-11-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-07 Årsstämma 2021
2021-05-31 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-20 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning ONTRAT 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-22 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2020-06-29 17:18:06

Onoterat AB (publ) höll under måndagen den 29 juni 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2019/2020 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget för verksamhetsåret 2019/2020.

Beslut om dispositioner

Vid årsstämman fastställdes att bolagets resultat, en förlust om 7,238 miljoner kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

En minoritet av aktieägarna om 10,01% av totalt utestående av aktiekapital och röster i bolaget (och på stämman motsvarande 19,2% av aktiekapital och röster) representerade av Didrik Hamilton, röstade emot att ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Ingen orsak angavs bakom beslutet.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med två (2) basbelopp till styrelsens ordförande och ett (1) basbelopp till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Styrelseledamot som är engagerad i bolaget uppbär inget arvode.

Revisorsarvode:

Revisorns arvode sker enligt godkänd räkning

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bertil Rydevik, Sverker Littorin och Lars-Erik Bratt. Till styrelsesuppleant omvaldes Stefan Kraft. Bertil Rydevik valdes till styrelsens ordförande.

Revisor

Årsstämman omvalde Allians Revision & Redovisning AB till bolagets revisor för ett år. Det noterades att Johan Kaijser utsetts som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen §4 Aktiekapital, enligt styrelsens förslag, enligt följande lydelse;

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 360 000 kronor och högst 1 440 000 kronor.

Nedsättning av aktiekapital

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 6 594 138,90 kronor, till 732 682,1 kronor för täckande av förlust.  Minskning av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Nytt kvotvärde blir 0,1 kronor per aktie.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner om högst 4 500 000 aktier. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 450 00 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2020.

Stämman företrädes av 3 820 788 stycken aktier, vilket motsvarade 52,15% av totalt antal aktier och röster i bolaget.

Samtliga beslut har fattats enhälligt, utom frågan om ansvarsfrihet.

Stockholm 29 juni 2020

Onoterat AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Bertil Rydevik, Ordförande Onoterat AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), Mobil 0701 - 442 441

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands.