20:49:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Oscar Properties Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget förvärvar, utvecklar och säljer fastigheter med centrala lägen runtom Stockholmsområdet. Bolagets vision är att vara en långsiktig aktör samt bidra med kunskap inom omvandlingsprojekt och nyproduktion av bostäder. Förutom privata bostadsrätter utför bolaget även omvandling och rekonstruktion av industri-, kontors- och skolbyggnader. Oscar Properties etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Split OP PREF 50:1
2021-08-24 Split OP 50:1
2021-08-24 Split OP PREFB 50:1
2021-08-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2021-08-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-05-19 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-02-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-11-16 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-11-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-08-11 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-08-11 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-07-22 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-11-13 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-11-13 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-08-15 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2019-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-11-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-11-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-08-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-05-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2018-02-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-11-27 Halvårsutdelning OP 0.75
2017-11-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-11-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-08-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Halvårsutdelning OP 0.75
2017-05-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-05-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-02-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-01-12 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-22 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-11-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2016-11-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2016-08-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-04-21 Ordinarie utdelning OP 0.30 SEK
2016-04-20 Årsstämma 2016
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-16 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2016-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2015-11-11 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-11-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-30 Extra Bolagsstämma 2015
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2015-04-28 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-01-16 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2021-05-18 11:00:00

Årsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ) hölls den 18 maj 2021. Mot bakgrund covid-19 hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå på stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelse, styrelseordförande, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, följande:
  • Styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
  • Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.
  • Nyval av Douglas Roos och omval av Oscar Engelbert, Peter Norman, Therese Agerberth, och Ulf Nilsson till styrelseledamöter. Peter Norman omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom den verkställande direktören. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna och arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 20 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 10 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Nyval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig för revisionen.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bl.a. att införa nya skrivelser avseende utomståendes närvaro på bolagsstämmor, insamling av fullmakter och poströstning.

Beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra antalet aktier samt att ändra de rättigheter som preferensaktier och preferensaktier av serie B berättigar till enligt bolagsordningen för att återspegla den förändring som sammanläggningen av aktien innebär samt om en sammanläggning av bolagets aktie varigenom 50 befintliga aktier av samma aktieslag sammanläggs till en aktie av samma aktieslag (sammanläggning 50:1).  Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggning av aktien.

Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av stamaktier i bolaget. Teckningsrätten till teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägares företrädesrätt tillkomma verkställande direktören (upp till 450 000 teckningsoptioner), övriga ledande befattningshavare (upp till 225 000 teckningsoptioner vardera) och övriga anställda (upp till 60 000 teckningsoptioner vardera). Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av stamaktier från och med den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2024 till en teckningskurs som uppgår till 130 procent av den volymvägda genomsnittliga stängningskursen för bolagets stamaktie 10 handelsdagar under perioden från och med den 18 maj 2021, emellertid inte lägre än aktiens kvotvärde.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av units bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bemyndigande till styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta besluta om emission av så kallade units, att betalas kontant, bestående av efterställda hybridobligationer samt teckningsoptioner till befintliga aktieägare med företrädesrätt. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna stamaktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bemyndigade till styrelsen att besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av (1) nya stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tjugo (20) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget efter tidpunkten för genomförande av beslut om sammanläggning, och av (2) nya stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst en (1) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget efter tidpunkten för genomförande av beslut om sammanläggning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bemyndigade till styrelsen, att utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, att besluta om överlåtelse av egna preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats till ett pris som motsvarar börskursen för preferensaktie i bolaget av det slag som överlåts. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Kompletta förslag 

De kompletta förslagen från valberedningen och styrelsen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com. 

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och verkställande direktör för Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 11.00 CET.