00:58:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 Ordinarie utdelning OSSD 0.00 SEK
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-06 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning OSSD 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning OSSD 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning OSSD 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning OSSD 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
OssDsign är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är idag specialiserat inom forskning och utveckling av läkemedel för bendefekter. Läkemedlena baseras på biokeramiskt material vars sammansättning används för att förbättra läkningsprocessen i olika fall av patientskador. Produkterna vidaresäljs som implantat och används huvudsakligen för behandling av skallskador.
2023-10-16 11:00:00

Idag har extra bolagsstämma hållits i OssDsign AB (publ) ("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av bolagsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till stämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.ossdsign.com).

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Som kommunicerats i Bolagets pressmeddelanden från den 26 september 2023 beslutade Bolagets styrelse om en riktad nyemission av totalt 26 315 790 aktier till en teckningskurs om 5,7 kronor per aktie varigenom Bolaget tillförs cirka 150 miljoner kronor före transaktionskostnader. 17 835 782 aktier emitterades med stöd av emissionsbemyndigandet som beviljades av årsstämman den 31 maj 2023, och de återstående 8 480 008 aktierna emitterades med förbehåll för ett efterföljande godkännande från den extra bolagsstämman.

Nyemissionen innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 530000,50 kronor genom nyemission av högst 8480 008 aktier, vardera med kvotvärdet 0,0625 kronor.

Syftet med nyemissionen är att säkerställa finansiering av Bolagets verksamhet och tidigare kommunicerade strategiändring. Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt till Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna, (ii) diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med institutionella investerare, (iii) genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av nuvarande marknadsförutsättningar har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva externa garantier från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra betydande merkostnader. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att finansiera den nya strategin, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse. Styrelsen anser således att skälen överväger huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

För mer information om nyemissionen hänvisas till de pressmeddelanden som publicerades på Bolagets webbplats den 26 september 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90
morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser:

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,
tel: +46 (0)8-463 80 00, email:certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2023 kl. 11:00 CET.

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.