19:08:24 Europe / Stockholm
2020-06-12 11:00:00

 Vi bedömer att OptiFreeze minst kan uppnå de uppsatta målen om 30 sålda maskiner 2020 - 2022. Vi bedömer även att bolaget har en hög prissättningsförmåga och kan generera högre royaltyintäkter än vad vi tidigare räknat med. Med anledning av det höjer vi intäktsestimaten. För 2021 gör vi bedömningen att bolaget kan generera försäljning om 57 mkr (28 mkr) och för 2022 134 mkr (76 mkr). OptiFreeze riktade nyemission tillförde bolaget ca 25 mkr och medför att bolaget står väl förberett för att hantera en kommande kommersialiseringsfas.
Vi ser att de ökade royaltyintäkterna stärker marginalerna och räknar med en EBIT-marginal om 28 % 2021 (19,2 %). Vår DCF-modell indikerar ett värde om 37 - 39 kr per aktie (29 - 31) kr. Vi ser hög potential till hög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/opti_20200612.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se