19:44:24 Europe / Stockholm
2020-05-04 12:00:00

Nettoomsättningen steg i kvartalet och uppgick till 78,9 mkr för Q'1 2020, vilket motsvarar en tillväxt om 79,9 % y-y, tillväxten till stora delar driven av förvärvet av Sensys Traffic. Våra estimat var 77 mkr. Vi justerar ned våra intäktsestimat på grund av potentiella Covid 19-relaterade effekter. För 2020 bedömer vi att intäkterna uppgår till 381 mkr. För 2021 och 2022 bedömer vi att bolaget delvis kan kompensera för intäktstappet och uppnå intäkter om 439 mkr respektive 495 mkr. Övergången till IFRS var väntad men vi justerar ändå våra kostnadsestimat för kommande perioder. För 2020 bedömer vi en EBIT om 3 mkr. EBIT för 2021 och 2022 bedömer vi kommer uppgå till 19 respektive 30 mkr. Vår DCF-värdering indikerar ett värde i spannet 1,15 - 1,25 kr per aktie. Vi ser hög potential givet nuvarande aktiekurs, men på grund av den geografiska exponeringen mot helt eller delvis nedstängda marknader höjer vi risknivån från medelhög till hög.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/tagm_20200430.pdf (https://epaccess.penser.se/analys/tar-nytt-kapital-potentialen-kvarstar/)

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se