12:45:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-13 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 Ordinarie utdelning PMED 0.00 SEK
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Ordinarie utdelning PMED 0.00 SEK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning PMED 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Ordinarie utdelning PMED 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-06-17 Ordinarie utdelning PMED 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Ordinarie utdelning PMED 0.00 SEK
2019-06-19 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-29 Ordinarie utdelning PMED 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning PMED 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-07-22 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-20 Ordinarie utdelning PMED 0.00 SEK
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 Ordinarie utdelning PMED 0.00 SEK
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-15 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Peptonic Medical är ett biomedicinskt bolag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Inom bolaget sker utveckling av hormonfria produkter för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromma.
2022-08-18 15:21:31

KONCERN

2022 KVARTAL 2 (apr-jun)
  • Omsättning produkter 12 354 (7 356) KSEK
  • Bruttovinst 6 269 (4 863) KSEK, 51% (66%)
  • Rörelseresultat -8 146 (-12 271) KSEK
  • Resultat per aktie -0,04 (-0,06) SEK
2022 FÖRSTA HALVÅRET (jan-jun)
  • Omsättning produkter 21 262 (18 747) KSEK
  • Bruttovinst 11 865 (11 439) KSEK, 56% (61%)
  • Rörelseresultat -19 021 (-18 851) KSEK
  • Resultat per aktie -0,08 (-0,10) SEK

VD har ordet

Förbättrad försäljning och förbättrat resultat.

Det är glädjande att vi i kvartalet förbättrar både försäljning och resultat väsentligt. Förbättringarna gäller både i jämförelsen med föregående kvartal samt gentemot motsvarande period föregående år.

Försäljningsutvecklingen förklaras framför allt av positiv utveckling av försäljning av vaginala självtest till internationella licenspartners i USA och EU. Vi har också en fortsatt positiv utveckling av egna varumärket VagiVital i hemmamarknaden Sverige. Under kvartalet lanserades nya VagiVital VS, självtest för att identifiera vaginala infektioner i Sverige.

Förändring i bruttomarginal 51% (66%) i jämförelsen med motsvarande kvartal föregående år förklaras av ökande andel försäljning till internationella partners med högre volym men lägre marginal. Vid förvärvet av CommonSense Israel ärvdes partnerkontrakt med satta priser.  Priserna omförhandlas och kommer att höjas över tid. I kombination med effektivisering i produktionen kommer detta att påverka bruttomarginalen positivt.

Väl positionerat för att möta tydlig samhällstrend

Tittar vi framåt ser vi en fortsatt positiv utveckling. Bolagets nysatta strategi och kärnaffär med kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnosticera/behandla/förebygg möter upp en stark samhällstrend, vilket avspeglas i växande försäljning och en stark orderstock. Vi fortsätter med stort fokus vårt arbete med att skapa en unik och marknadsledande portfölj på området parallellt som vi bygger försäljning och förbättrar resultatet. Enligt vad som kommunicerades i rapporten efter kvartal ett kommer ytterligare externt kapital behövas.

18 augusti 2022

Erik Sundquist

VD

Nyckeltal
Koncern -
Peptonic Group
6 mån 6 mån 12 mån 12 mån
jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec
2022 2021 2021 2020

Försäljning 21 262 18 747 31 643 21 283
varor, KSEK
Bruttovinst 11 865 11 439 19 070 13 089
försäljning
varor, KSEK
Bruttomarginal 56% 61% 60% 61%
Rörelseresultat, -19 021 -37 602 -73 718 -31 053
KSEK
Avkastning på -142 -22 -87 -31
eget kapital, %
Soliditet, % 67 89 62 88
Resultat per -0.08 -0.10 -0.38 -0.19
aktie, SEK
Likviditet per 0.04 0.11 0.05 0.24
aktie, SEK
Eget kapital per 0.26 0.56 0.27 0.72
aktie, SEK
Börskurs per 0.49 1.30 0.63 1.73
balansdagen, SEK
Kurs/eget kapital 1.91 2.09 2.30 2.39
per aktie, SEK
Antal aktier per 242 743 544 191 639 642 191 639 642 162 911 613
balansdagen

FINANSIELL INFORMATION

Koncern

Intäkter - Försäljning av varor uppgick under andra kvartalet till 12 354 (7 356) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 329 (14) KSEK. Första halvåret uppgick försäljning av varor till 21 262 (18 747) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för halvåret 850 (4) KSEK.
 

Kostnader - Kostnader för andra kvartalet uppgick till -20 829 (-19 641) KSEK. Under kvartalet har kostnader för sålda produkter varit -6 085 (-2 493) KSEK. Under halvåret har kostnader för produkter varit -9 397 (-7 308) KSEK.

Resultat - Koncernens resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -9 043 (-12 280) KSEK. För halvåret är motsvarande resultat -20 301 (-18 918) KSEK

Finansiell ställning och likviditet - Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2022, till 9 836 (21 140) KSEK.

Eget kapital - Koncernens eget kapital per den 30 juni 2022 uppgick till 62 416 (106 526) KSEK, vilket ger en soliditet om 67 (89) procent.

Skulder - Bolaget skulder uppgick, per den 30 juni 2022, till 30 471 (13 087) KSEK.

Organisation - Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 31 (18). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 31 (16).

Aktie - Totalt antal aktier per den 30 juni 2022 var 242 743 544 (191 639 642) stycken.

RESULTATRÄKNING
Koncern -
Peptonic Group
   3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

apr apr jan jan-jun jan-dec
-jun -jun -jun
KSEK Not 2022 2021 2022 2021 2021

Rörelsens
intäkter
Försäljning varor 12 7 356 21 18 747 31 643
354 262
Övriga 329 14 850 4 622
rörelseintäkter  
Summa  12 7 370 22 18 751 32 265
683 111

Rörelsens
kostnader
Kostnader för -6 -2 -9 -7 308 -12 573
sålda varor 085 493 397
Övriga externa 1 -8 -11 -19 -20 906 -45 690
kostnader 715 874 245
Personalkostnader -5 -2 -11 -6 202 -19 430
653 989 256
Avskrivningar -879 -877 -1 -1 754 -27 055
materiella och 737
immateriella
tillgångar
Övriga 502 -1 502 -1 432 -1 234
rörelsekostnader 408
Summa rörelsens -20 -19 -41 -37 602 -105 983
kostnader 829 641 132

Rörelseresultat  -8 -12 -19 -18 851 -73 718
146 271 021

Finansiella -897 -9 -1 -67 30
poster 280

Resultat före -9 -12 -20 -18 918 -73 688
skatt 043 280 301

Skatt på 0 -14 0 -14 0
periodens
resultat

Periodens -9 -12 -20 -18 932 -73 688
resultat 043 294 301

BALANSRÄKNING
Koncern - Peptonic
Group
30 30-jun 31-dec
-jun
KSEK  Not 2022 2021 2021
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella 2 50 76 125 52 210
anläggningstillgångar 879
Materiella 3 4 142 1 300 4 204
anläggningstillgångar
Finansiella 0 0
anläggningstillgångar
Summa 55 77 425 56 413
anläggningstillgångar   021
Omsättningstillgångar  
Varulager 15 6 422 10 323
325
Pågående nyemission 0 0 0
Övriga fordringar 11 13 821 5 166
582
Skattefordringar 0 -2 524
Förutbetalda kostnader 1 123 807 920
och upplupna intäkter  
Kassa och bank  9 836 21 140 10 153

Summa 37 42 188 27 086
omsättningstillgångar   866
Summa tillgångar 92 119 613 83 500
887

Eget kapital och
skulder
Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital 24 19 164 19 164
274
Pågående nyemissioner 0 0 0
Reserver 11 10 068 9 617
186
Övrigt tillskjutet 270 249 592 247 337
kapital 942
Balanserat resultat -243 -172 298 -224 101
inkl årets resultat 987
Summa eget kapital   62 106 526 52 017
416

Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 7 471 8 387 6 219

Räntebärande 16 -94 15 347
kortfristiga skulder 022
Övriga kortfristiga 1 365 928 2 885
skulder
Upplupna kostnader och 5 615 3 866 7 032
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga 30 13 087 31 483
skulder   471
Summa eget kapital och 4 92 119 613 83 500
skulder 887

Kassaflödesanalys
Peptonic Group
6 mån 6 mån 12 mån
jan-jun jan-jun jan-dec
KSEK 2022 2021 2021

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster -20 301 -18 918 -73 688
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 737 1 754 26 840
Betald skatt 0 -14 0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -18 564 -17 178 -46 848

Ökning (-) minskning (+) varulager -5 002 -289 -4 190
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar -6 095 -4 684 3 333
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder -1 686 -3 531 7 365
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten -31 347 -25 681 -40 340

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -211 -176 -1 256
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 185 -3 024
Förvärv av dotterbolag, netto likvidpåverkan 0 0 476
Investeringar i finansiella tillgångar 0 0 0
Koncernjustering värde tillgångar valutapåverkan 282 - 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 71 9 -3 804

Finansieringsverksamhet
Nyemission 33 729 7 500 7 500
Emissionskostnader -3 445 0 -15
Upptagna/amorterade lån 675 0 7 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 959 7 500 14 985

Årets kassaflöde -317 -18 172 -29 159
Summa likvida medel vid årets början 10 153 39 312 39 312
Summa likvida medel vid periodens slut 9 836 21 140 10 153

Detta halvårsbokslut har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport 3                                                                                                  2022-11-10

Bokslutskommuniké                                                                                           2023-02-24

Stockholm den 18 aug, 2022

Jan Bardell, styrelseordförande                                            Susanne Axelsson, styrelseledamot

Lena Munkhammar, styrelseledamot                                Anders Norling, styrelseledamot

Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB. Tel: +46 722 499 043