20:55:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
PExA är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och teknisk support. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2021-08-24 12:44:40

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för andra kvartalet och första halvåret 2021.

Sammanfattning av halvårsrapport

Andra kvartalet (2021-04-01 - 2021-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 082 313 SEK (350 003)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 737 608 SEK (-1 457 090).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,08).
Första halvåret (2021-01-01 - 2021-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 433 313 SEK (357 873).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 060 397 SEK (-3 586 972).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,21).
 • Soliditeten uppgick till 93,2 % (90,3).

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antal aktierna under perioden. Genomsnittligt antal aktier under det andra kvartalet: 20 001 199 (17 298 375). Antal aktier per den 30 juni 2021: 34 704 442 (17 298 375).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Med "Bolaget" eller "PExA" avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2021
 • Den 7 april 2021 meddelade PExA att Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.pexa.se). Handlingarna kan även beställas från Bolaget.

 • Den 14 april 2021 meddelade PExA att Bolaget utvecklat en ny sorts prov-hållare med specialdesignade tillbehör, vilka ökar koncentrationen av analyserbara biomolekyler i PEx-proverna avsevärt. Genom den nya tekniken skapar Bolaget förutsättningar för analys med kommersiellt tillgängliga analysplattformar.

 • Den 21 april 2021 meddelade PExA att Bolaget tagit fram och validerat ett protokoll för proteomik, vilket innebär ett biokemiskt analysprotokoll som möjliggör samtidig mätning av ett större antal proteiner, potentiella biomarkörer, i PEx-prover.

 • Den 4 maj 2021 meddelade PExA att Bolaget fått en större order på PExA 2.1 från ett globalt kontrakts-forskningsbolag (CRO-bolag) för användning i en multicenterstudie i syfte att identifiera potentiella biomarkörer. Beställningen innebär att kunden hyr fem PExA 2.1 system i tio månader med option om förlängning, till ett totalt ordervärde om cirka 1,5 MSEK inklusive inköp av engångsprodukter.

 • Den 5 maj hölls årsstämma i PExA. En kommuniké med sammanfattande beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se/210505-kommunike-fran-arsstamma-i-pexa-ab-publ/)

 • Den 14 maj 2021 meddelade PExA att Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 17 298 375 units. Syftet med företrädesemissionen var främst att finansiera en fortsatt utbyggnad av marknaden, fortsatt forskning och utveckling i syfte att få fram ytterligare biokemiska analysmetoder, utveckling av ett antal viktiga engångskomponenter och att fortsatt medverka till att initiera studier som syftar till att verifiera PExA-metodens direkta kliniska användbarhet. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 16,6 MSEK, motsvarande 80 procent.

 • Den 14 maj 2021 meddelade PExA att Bolaget byter likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB. Det nya avtalet trädde i kraft den 14 juni 2021.

 • Den 28 maj 2021 meddelade PExA att Bolaget inlett en lansering av PEx-sPOT teknologin, baserad på en nyutvecklad provhållare och specialdesignade tillbehör som möjliggör ökad koncentration av analyserbara proteiner, potentiella biomarkörer, i PEx-prover.

 • Den 3 juni 2021 meddelade PExA att Bolagets patentansökan 08834965.9 med titeln "Collection and measurement of exhaled particles" godkänts av Europeiska patentverket (EPO), vilket ger ett ökat skydd för PExAs system för provtagning av biologiska partiklar från de minsta luftvägarna.

 • Den 10 juni 2021 meddelade PExA att Bolagets företrädesemission övertecknats till en teckningsgrad motsvarande 121 procent och därmed tillförs cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader.

 • Den 18 juni 2021 meddelade PExA att Bolaget slutfört en riktad nyemission av aktier av serie B till garanter i samband med företrädesemissionen.

 • Den 22 juni meddelade PExA att patentansökan 18739817.7 med titeln "New system for collecting exhaled particles" har godkänts av Europeiska patentverket (EPO). Patentet hade sedan tidigare blivit beviljat i Sverige.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 16 juli 2021 meddelade PExA att en vetenskaplig artikel, som redogör för hur PExAs metod skulle kunna användas för att i realtid övervaka en lungskada vid COVID-19 inducerad ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), publicerats i Physiological Reports.
 • Den 5 augusti 2021 meddelande PExA att det i en publicerad vetenskaplig artikel i ERJ Open Research undersöks hur PExAs metod skulle kunna användas för att övervaka patienter som ventileras mekaniskt.

VD Erik Ekbo har ordet

Det andra kvartalet har nått sitt slut och vi på PExA har under kvartalets gång uppnått betydande framgångar.

Under perioden, som präglats av teknisk innovation har vi bland annat genomfört en övertecknad företrädesemission, fått patent­ansökningar godkända och introducerat ett antal viktiga nyheter för våra kunder. Som vi nämnde i föregående rapport kunde vi i april avancera vårt utvecklingsarbete som syftar till att möta kundernas behov av att utforska och biokemiskt analysera innehållet i PEx-prover, i strävan efter att finna potentiella biomarkörer för lungsjukdomar. Detta är givetvis mycket glädjande eftersom utvecklingsarbetet innefattar teknikförbättringar på ett flertal punkter. Vidare har vi på PExA även tagit fram och validerat ett "Olink™ Target 96" -baserat protokoll för proteomik, ett biokemiskt analysprotokoll som möjliggör samtidig mätning av ett större antal proteiner i PEx-proverna. Eftersom data från proteinanalysen var reproducerbar och individspecifik, indikerar detta således att PEx-prover har potential att spegla sjukdomsprocesser på ett relevant och robust sätt.

I maj hade vi glädjen att informera om en större order på vår produkt PExA 2.1, avsett för användning i en multicenterstudie i syfte att identifiera potentiella biomarkörer. Beställningen, som gjordes av ett globalt kontrakts-forskningsbolag, på uppdrag av ett globalt läkemedelsföretag, innebär att kunden hyr fem system PExA 2.1 i tio månader med möjlighet till förlängning. Det är givetvis mycket positivt för bolagets del att ledande aktörer i branschen ser värdet av PExA:s produkt och väljer att använda PExA 2.1 i biomarkörsforskning med inriktning mot läkemedelsutveckling för patienter med lungsjukdom. Då läkemedelsindustrin genomgår en transformation mot precisionsmedicin där identifiering av kliniskt relevanta biomarkörer utgör en viktig del inom både diagnostik, framtagning av nya läkemedel samt optimering av patientindividuella behandlingsstrategier, ser vi på PExA att vår teknologi är unikt positionerad och har potentialen att kunna spela en avgörande roll i framtiden. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 1,5 MSEK.

Vidare har vi under juni månad fått besked om att två av våra patentansökningar har godkänts av Europeiska patentverket (EPO). Det ena patentet ger ett ökat skydd för PExA:s system avsett för provtagning av biologiska partiklar från de minsta luftvägarna. Patentet var sedan tidigare godkänt i Kina, Japan och USA, men beviljades nu även i Europa vilket innebär att vi kan välja att täcka upp fler än 30 länder. Härutöver godkändes även ett patent, som skyddar ett nytt och förbättrat utförande beträffande partiklarnas flöde genom systemet. Denna patentansökan har tidigare beviljats i Sverige. Med båda dessa patent på plats har vi nu en stark position på den europeiska marknaden.

Det andra kvartalet har sammantaget varit ett händelserikt sådant för PExA:s del och vi uppfattar en starkare marknadsposition och efterfrågan på våra produkter. I syfte att fortsätta vara starkt rustade och bibehålla vårt höga verksamhetstempo genomförde vi i maj en partiellt garanterad och övertecknad företrädesemission om cirka 20,8 MSEK, innan emissionskostnader. En överteckning är för oss en god indikation på att PExA är på rätt väg och vi tackar både befintliga och nya aktieägare för förtroendet. Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera en fortsatt utbyggnad av marknaden, fortsatt forskning och utveckling i syfte att få fram ytterligare biokemiska analysmetoder, utveckling av ett antal viktiga engångskomponenter och att fortsatt medverka till att initiera studier som syftar till att verifiera PExA-metodens direkta kliniska användbarhet. Vi ser därför med tillförsikt på framtiden när vi nu går starkare in i nästa kvartal.

Varma hälsningar,

Erik Ekbo

Göteborg, 2021-08-24