16:20:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
PExA är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och teknisk support. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2021-04-29 08:28:30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2021.

Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2021-01-01 - 2021-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 351 000 SEK (7 870).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 322 789 SEK (-2 129 882).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,12).
 • Soliditeten uppgick till 81,5 % (88,7).
Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 17 298 375 aktier per 2021-03-31 (17 298 375).
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med "Bolaget" eller "PExA" avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market.
Väsentliga händelser under första kvartalet
 • Den 25 januari 2021 informerar PExA om viktiga och lovande observationer i en större internationell studie, "Europastudien för luftvägar och hälsa", i vilken Arbets- och Miljömedicin, AMM, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har undersökt prover insamlade med PExAs metod.
 • Den 26 februari 2021 meddelar PExA att de publicerat sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020.
 • Den 1 mars 2021 meddelar PExA att de har erhållit en order från Tysklands federala institut för säkerhet och hälsa i arbetsmiljön. Affären innebär att kunden köper ett komplett system, PExA 2.1 till ett ordervärde om cirka 385 000 kr. Institutet har beställt ett komplett system PExA 2.1 för användning av forskare inom bland annat yrkesmedicin. Kunden är den avdelningsforskningsinstitution vid den federala regeringen som ansvarar för alla frågor som rör säkerhet och hälsa i arbetsmiljön. Leverans är planerad till andra kvartalet 2021.
 • Den 31 mars 2021 meddelar PExA att aktieägare i Bolaget kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
 • Den 31 mars 2021 meddelar PExA att ett samarbetsprojekt mellan Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik, avdelningen för Thoraxkirurgi vid Lunds universitet och PExA har beviljats ekonomiskt bidrag på cirka 1,8 MSEK. Bakom finansieringen står Swelife och Medtech4health tillsammans med Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Projektet förväntas börja under andra kvartalet 2021 och pågå till 2023.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 7 april 2021 meddelar PExA att Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.pexa.se). Handlingarna kan även beställas från Bolaget.
 • Den 14 april 2021 meddelar Pexa att bolaget utvecklat av en ny sorts provhållare med specialdesignade tillbehör, vilka ökar koncentrationen av analyserbara biomolekyler i PEx-proverna avsevärt. Genom den nya tekniken skapar Bolaget förutsättningar för analys med kommersiellt tillgängliga analysplattformar.
 • Den 21 april meddelar PExA att baserat på ny teknologi som Bolaget utvecklat har PExA tagit fram och validerat ett protokoll för Proteomik, vilket innebär ett biokemiskt analysprotokoll som möjliggör samtidig mätning av ett större antal proteiner, potentiella biomarkörer, i PEx-prover.
VD Erik Ekbo har ordet
Låt mig inleda med en viktig nyhet som offentligjort efter perioden. Den är nämligen av särskilt stor betydelse för PExAs fortsatta utveckling. Den 14 april kunde vi meddela det glädjande beskedet att betydande framsteg har gjorts i vårt utvecklingsrbete, som innefattar att vi lyckats ta fram produkter, vilka möjliggör för forskarna att optimera hanteringen av PEx-provet för olika typer av biokemiska analyser i syfte att finna potentiella biomarkörer för lungsjukdomar. Den nya tekniken, sPOT-teknologin, ger våra kunder teknikförbättringar, så som avsevärt högre koncentration av det biologiska materialet i proverna, vilket innebär bättre och nya möjligheter att analysera det biokemiska innehållet i PEx-prover. Den 21 april följdes detta upp med information om att PExA tagit fram och validerat ett biokemiskt analysprotokoll som, baserat på en kommersiellt tillgänglig Olink-plattform, möjliggör samtidig mätning av ett större antal proteiner, potentiella biomarkörer, i PEx-prover. De kommersiella framgångar som Olink- laboratoriet kunnat uppvisa under senare år, är en stark indikation på det snabbt ökade intresset för Proteinanalys, "Proteomics", i forskarvärlden. Allt fler ledande forskare inriktar sig mot att finna biomarkörer för olika sjukdomar. Data från den nu genomförda proteinanalysen indikerar att proteinkompositionen i PEx-prover bär på biologisk information med potential att spegla sjukdomsprocesser på ett relevant och robust sätt. Sammantaget kommer det här att underlätta forskning med mål att identifiera tidiga och specifika biomarkörer för kliniska tillämpningar inom lungmedicin.
Under första kvartalet av 2021 var en viktig händelse att vi erhöll en order från Tysklands federala institut för säkerhet och hälsa i arbetsmiljön som beställt ett komplett system, PExA 2.1. Institutets forskare kommer att använda systemet inom bland annat yrkesmedicin. Leverans är planerad till andra kvartalet 2021. Affären är en stark indikation på PExA 2.1:s ökade synlighet och anseende på marknaden och vi ser fram emot ett utvecklande samarbete tillsammans med dem.
Under inledningen av perioden kunde vi informera om våra viktiga och lovande observationer i den större internationella studien "Europastudien för luftvägar och hälsa", i vilken Arbets- och Miljömedicin, AMM, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har undersökt prover insamlade med PExAs metod. Anna-Carin Olin, som ligger bakom utvecklingen av PExAs metod, har tillsammans med medarbetare vid AMM inom Sahlgrenska Akademin, med PExAs metod för insamling av biomaterial i utandningsluften, undersökt 200 deltagare. Genom analys av de prover insamlade med PExAs metod kan man få ny och ökad kunskap om hur sammansättningen av det vätskeskikt som täcker de allra minsta luftvägarna påverkas. Observationerna är mycket viktiga för att kunna fortsätta arbetet med utvecklingen av PExA och vår metods potential och förstå vad som kan undersökas med metoden. I forskarnas observationer kan dom se att både rökning och astma påverkar, varvid det är viktigt att även se sammansättningen hos friska personer. Detta för att kunna identifiera patologiska förändringar i det biomaterial som samlats in.
I slutet av perioden kunde vi glädjande meddela att vi under andra kvartalet 2021 kommer inleda ett viktigt samarbetsprojekt tillsammans Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik, avdelningen för Thoraxkirurgi vid Lunds universitet, som bevlijats ekonomiskt bidrag på cirka 1,8 MSEK. Projektet har som mål att skapa ett system som kan bevaka lungornas hälsotillstånd i realtid under respiratorbehandling och därmed kunna upptäcka och varna för allvarliga sjukdomsförändringar i luftvägarna i ett tidigt skede. Eftersom ett sådant system i dagsläget saknas inom sjukvården skulle systemutvecklingen, potentiellt, möjliggöra mer individanpassade och effektiva åtgärder för patienter inom intensivvården. Dessutom skulle systemet ha potential att reducera antalet vårddygn, med stora kostnadsbesparingar för sjukhus och samhället i stort. Utöver PExA, som utvecklar och kommersialiserar PExA-teknologin, tillför övriga projektmedlemmar expertis inom bland annat lungtransplantation och respiratorvård samt inom AI, matematik och statistik. Bakgrunden till projektet baseras bland annat på tidigare publicerade resultat från studier vid Lunds universitet där ett modifierat PExA-instrument kopplats ihop med respirator. Detta för att möjliggöra mätning av de små droppar/partiklar som bildas i de nedre luftvägarna och som kommer ut med utandningsluften. Resultaten visade på en ändrad partikelprofil samt en signifikant ökning i partikelflödet från lungorna långt innan någon påverkan i de vanliga kliniska parametrarna kunde ses vid de mycket allvarliga tillstånden Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), samt primär graftdysfunktion (PGD). Bakom själva finansieringen står Swelife och Medtech4health tillsammans med Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Projektet förväntas börja under andra kvartalet 2021 och pågå till 2023. Vi ser verkligen fram emot att följa projektet och dess utveckling framgent.
Vi möter därmed nästa kvartal med spänning och följer utvecklingen av projekten noga. Vi har fortsatt stark tilltro hos våra investerare, som jag även vill passa på att rikta ett stort tack till.
Göteborg, 2021-04-29
Erik Ekbo, VD, PExA AB