13:51:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-12 Kvartalsrapport 2015-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
PExA är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och teknisk support. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-08-25 08:30:00

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för andra kvartalet och första halvåret 2022.

Sammanfattning av halvårsrapport

Andra kvartalet (2022-04-01 - 2022-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 620 323 SEK (1 082 313).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 113 870 SEK (-1 737 608).

 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,09).
Första halvåret (2022-01-01 - 2022-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 057 699 SEK (1 433 313).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 094 541 SEK (- 4 060 397).

 • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,22).
 • Soliditeten uppgick till 80,9 % (93,2).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 15 492 152 SEK (22 775 058).

[1] Se nedan för definitioner

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
 • Den 11 april tillträder Tomas Gustafsson som har lång erfarenhet av utveckling och internationell kommersialisering av medicinteknisk utrusning som VD på PExA.
 • Den 17 maj meddelade PexA att bolaget erhållit en order från ett kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag) om åtta månaders förlängning av hyran av de fem PExA 2.1 instrument, vilka levererades under 2021. Ordervärdet för CRO-bolagets förlängning uppgick till ca 0,95 MSEK.
 • Den 20 maj genomförde PExA en årsstämma. Kommuniké med sammanfattade beslut hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.pexa.se).
 • Under juni månad inleddes emissionsperioden för de teckningsoptioner som utställdes i samband med 2021 års nyemission och Bolaget kunde meddela att flera i styrelsen och samtliga anställda valt att deltaga.
 • Den 13 juni kunde Bolaget meddela att två patent på PExA-teknologin beviljats i Japan och Sverige.
 • Den 28 juni meddelades att en vetenskaplig artikel, som beskriver att cytokiner som är erkänt viktiga biomarkör kan detekteras i PEx-prover, godkänts för publicering i Nature Scientific Report.
Väsentliga händelser efter periodens slut
 • Den 7 juli meddelades att nyttjandegraden vid emissionen av teckningsoptionerna uppgått till över 87% vilket tillförde Bolaget cirka 4 MSEK före emissionskostnader
 • Den 16 augusti fick Bolaget ännu en order till ett värde av ca 0,4 MSEK där ett amerikanskt bioteknikbolag skall utvärdera PExA-instrument under ett års tid.
 • Den 24 augusti meddelade Bolaget att ytterligare en vetenskaplig artikel publicerats. Denna gång från ett arbete som initierats av AstraZeneca och visar att PEx-prover kan användas för att icke-invasivt samla in hundratals potentiella biomarkörer från de små luftvägarna.

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligen påverkat denna rapport.

VD Tomas Gustafsson har ordet

Jag har nu haft förmånen att arbeta som VD på PExA i 4,5 månader. Det har varit spännande och lärorikt att lära känna Bolaget och produkten. Jag har återigen fått uppleva hur man som lekman tror att en bransch är högteknologisk och mogen för att sen inse vilken potential det finns att införa nya metoder och teknologier för att förbättra den. Det är detta som tilltalar mig med PExA, att med vårt unika koncept kunna ta prover från lungans allra djupaste delar helt utan de risker och obehag som annars förknippas med denna typ av undersökningar. Prover som potentiellt innehåller information om olika lungsjukdomars uppkomst och utveckling.

Vi arbetar fokuserat med att, såväl i egen regi som i samarbete med våra kunder, genomföra olika typer av biokemiska analyser av PEx-proverna, i syfte att lära oss mer om innehållet i dessa och därigenom hitta så kallade biomarkörer för lungsjukdomar.

Vad ska man då ha en biomarkör till kan man fråga sig? Om man drar en parallell till prostatacancer, som jag arbetat med tidigare, så känner många till PSA som kan utläsas ur ett blodprov. PSA är en biomarkör som används för att både ge en indikation på om det finns risk för prostatacancer samt för att följa upp hur en behandling har gått. På ett liknande sätt vill vi på PExA ge möjlighet att enkelt och säkert kunna analysera prover direkt från de små luftvägarna i lungan, det vill säga direkt från källan till lungsjukdomarna. Detta i syfte att på sikt kunna vara ett verktyg både för screening och uppföljning av lungsjukdomar. Genom tidig upptäckt kan ett sjukdomsförlopp förhindras och behandlas betydligt bättre än i dag, då sjukdomar i lungorna oftast konstateras först i ett framskridet skede. En bra uppföljning under och efter behandling är även det önskvärt för att kunna veta att behandlingen lyckats eller om ytterligare åtgärder behöver sättas in.  Det är förklaringen till att vi fokuserar våra resurser på att få fram optimala analysmetoder av PEx-materialet, så att potentiella biomarkörer för lungsjukdomar ska kunna hittas.

Mot bakgrund av ovanstående är det därför glädjande att vi under den senaste tiden fått forskningsresultat publicerade i bland annat Nature Scientific Report som beskriver det biokemiska innehållet i PEx-proverna och som vi nu kan använda i diskussionen med potentiella kunder och forskargrupper. Det känns även roligt att vi nyligen fått en order från ett stort biotechbolag i USA som skall utvärdera vår teknologi samt att en befintlig kund förlängt hyresavtalet för fem instrument.

Nu ser jag närmast fram emot att lära mig ännu mer om branschen på den största europeiska lungkongressen i början av september där jag även räknar med att träffa både gamla och nya kunder.

Avslutningsvis vill jag vill passa på att välkomna nya aktieägare till PExA samt tacka både gamla och nya aktieägare som deltog i sommarens nyemission av aktier utifrån de teckningsoptioner som utfärdades förra året.

Tomas Gustafsson

Göteborg, 2022-08-25

Om PExA

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument PExA 2.1, för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en ny metod för att samla biologiskt material från de små luftvägarna via utandningsluft.

PExA förser i dagsläget lungforskare och life science-bolag med en enkel, ofarlig och smärtfri metod för insamling av mikroskopiska vätskedroppar i utandningsluft som innehåller potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de minsta luftvägarna, vilka konkurrerande metoder ej når. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta forskning och utveckling av tillförlitlig samt individanpassad diagnosticering, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

PExA 2.1

PExA 2.1 är ett CE-märkt kommersiellt forskningsinstrument. Fram tills idag har cirka 3 000 försökspersoner testats med PExAs metod, dels genom försålda PExA 2.0 och dels genom de nio prototyp-instrument (PExA 1.0) som tidigare tagits fram inom Sahlgrenska akademin och som använts i forskningssyfte inom akademin och sjukvården. Bolaget fokuserar för närvarande på den europeiska marknaden och instrumentet används i dagsläget av forskargrupper och life science-bolag i nio länder. Förenklat beskrivet fungerar metoden på så sätt att patienten andas ut i ett munstycke, varpå små vätskedroppar (partiklar) i utandningsluften registreras storleks- och mängdmässigt samt fångas upp i instrumentet varefter innehållet i de insamlade vätskedropparna kan genomgå biokemisk analys. Genom att samla in vätska från de små luftvägarna kan olika sjukdomar studeras redan i ett tidigt skede och biomarkörer för olika lungsjukdomar upptäckas. Forskning med PExAs metod har hittills resulterat i drygt 40 vetenskapliga publikationer, vilka finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.pexa.se).  

Affärsidé och affärsmodell

För närvarande är PExAs affärsidé att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna. Detta genom att tillhandahålla insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, förbrukningsartiklar samt analystjänster. I ett längre perspektiv är ambitionen att den forskning som idag bedrivs med PExAs teknologi ska leda till att produkten kan - i en mindre och mer patientnära version - användas i kliniska tillämpningar på sjukhus, vårdcentraler osv och effektivisera sjukvården över hela världen och därmed skapa stora värden.

Bolagets affärsmodell baseras idag på försäljning eller uthyrning av forskningsinstrument och även s.k. repeat-försäljning av komponenter. Marknadsföring och försäljning av PExA 2.1 riktas mot forskargrupper globalt. Primärt erbjuds i dagsläget forskargrupper i Europa att köpa eller hyra PExA 2.1. Repeat-försäljningen innehåller ett antal komponenter, däribland ett servicekit med kritiska komponenter som behöver bytas minst vartannat år. PExA bedriver även försäljning av förbrukningsvaror/engångsartiklar, exempelvis substratytor, ventiler och munstycken som måste bytas vid varje nytt test. En annan del av repeat-försäljningen utgörs av försäljning av övriga reservdelar, som inte ingår i servicekitet, vilka är beräknade att bytas ut cirka vart tredje år. PExA köper i dagsläget in komponenterna från externa leverantörer. I takt med att användningen av PExAs produkt ökar och att Bolaget kommer närmre en produkt för vardagligt bruk på klinik kommer affärsmodellen att justeras baserat på försäljning mot en bredare marknad.

Marknad

Lungsjukdomar är ett högprioriterat forskningsområde. Data från världshälsoorganisationen (WHO) visar att lungsjukdomar idag är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med över fem miljoner dödsfall årligen. Givet lungsjukdomarnas stora utbredning är den potentiella marknaden för PExAs metod enligt styrelsens uppfattning omfattande, dels för den nuvarande strategin att utveckla och sälja forskningsinstrument och dels för framtida möjligheter och potential att utveckla nya diagnostiska produkter för användning i klinik.

Det finns i världen åtskilligt fler än 200 000 primärvårdmottagningar. Om dessa införskaffar en förenklad variant av PExAs instrument för att enbart identifiera tidiga markörer för cancerogena förändringar från tobaksexponering och den kostar 100 000 SEK motsvarar det en total potential om 20 000 MSEK. Till det kommer försäljning av engångsprodukter med en prissättning i nivån 500 SEK per provtagning. Om 200 000 primärvårdsmottagningar tar prover från i genomsnitt 100 patienter per mottagning, motsvarar det en försäljning om 10 000 MSEK. För att i det längre perspektivet kunna nå den omfattande, globala kliniska marknaden krävs att PExA först arbetar med införsäljning och marknadsföring till forskare. Därför säljer och distribuerar PExA idag instrument och metod initialt till lungforskningsinstitutioner inom akademi och sjukvård samt inom globala läkemedelsbolag, vilka söker efter biomarkörer. Globalt har PExA identifierat cirka 1 500 sådana forskningsgrupper som den primära målgruppen. PExA har redan kontakt med många av de mer inflytelserika grupperna. Antalet forskargrupper som fokuserar sina insatser mot att hitta biomarkörer för sjukdomar ökar stadigt. Styrelsens bedömning är att totalt cirka 10 000 institutioner bedriver lungforskning och ett växande antal av dessa fokuserar sin forskning mot att hitta biomarkörer för lungsjukdomar.

Ett växande antal globalt verksamma läkemedelsbolag prioriterar utvecklingen av effektiva läkemedel och individanpassad behandling mot lungsjukdomar. I det fall ytterligare studier bekräftar de tidigare observationerna att det går att detektera läkemedelssubstanser genom insamling med PExAs teknologi, öppnar sig ytterligare en stor och viktig applikation för Bolaget. PExA undersöker härutöver avstötningsreaktion (BOS) som en potentiell första klinisk applikation för PExAs instrument. BOS drabbar cirka 50 procent av de som genomgår en lungtransplantation. Globalt finns det cirka 200 kliniker som utför totalt 6 000 lungtransplantationer årligen. Om de transplanterade patienterna kontrolleras en gång per månad och PExA säljer ett uppföljningskit för detta ändamål, motsvarar det en årlig potential om 400 MSEK. Patienterna följs dessutom upp i flera år, vilket innebär att totala antalet patienter på fem år ackumuleras upp till 30 000 patienter, vilket motsvarar en total årlig potential om 2 000 MSEK. PExAs ambition är att ta en väsentlig marknadsandel.

Ovanstående antaganden beskriver bara en del av PExAs potentiella möjligheter och är inte att betrakta som någon typ av finansiell prognos då det i dagsläget är för tidigt för Bolaget att uttala sig om en sådan. Syftet med ovan antaganden är att visa på den bredd av potentiella intäktskällor som finns för Bolaget samt att visa att marknaden för Bolagets produkter är mycket omfattande.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

PExA har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

PExAs finansiella utveckling under perioden

Omsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från försäljning av PExA-instrument, uthyrning av instrument, tillbehör till och service av instrument. Under det första halvåret 2022 uppgick omsättningen till 1 057 699 (1 433 313) SEK och under det andra kvartalet 2022 till 620 323 (1 082 313) SEK.

Resultat

Resultatet efter skatt under det första halvåret 2022 uppgick till -4 094 541 (-4 060 397) SEK. Resultatet efter skatt under det andra kvartalet 2022 uppgick till -2 113 870 (-1 737 608) SEK.

Kassa och bank

Per den 30 juni 2022 uppgick PExAs kassa och bank till 15 492 152 (22 775 058) SEK med en soliditet om 80,9 % (93,2). Kassaflöde från den löpande verksamheten under det första halvåret uppgick till -4 518 085 (-2 985 507) SEK och kassaflöde från den löpande verksamheten under det andra kvartalet 2022 uppgick till -2 283 053 (-665 666) SEK. Totalt kassaflöde för det första halvåret 2022 uppgick till -5 226 476 (13 508 513) SEK och totalt kassaflöde för det andra kvartalet 2022 uppgick till -2 991 444 (15 626 284) SEK.

Riskfaktorer
PExA är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa ska hanteras. Marknaderna för PExAs produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet "Riskfaktorer" i memorandum från 2021, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pexa.se) och som kan beställas från Bolaget.

Aktien

Per den 30 juni 2022 var aktiekapitalet fördelat på 34 704 442 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är 0,125 SEK. Antalet teckningsoptioner av serie TO1B, vilka utgavs i samband med den genomförda företrädesemissionen under våren 2021, uppgick till 17 298 375. Två teckningsoptioner gav rätt att teckna 1 aktie. Totalt tecknades 7 571 757 aktier, genom utnyttjande av 15 143 514 teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 87,5 procent. PExA tillförs därmed cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader. Efter genomförd registrering hos Bolagsverket uppgår numera antalet aktier till 42 276 199 och aktiekapitalet till 5 284 524,88 SEK. 

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för halvårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Halvårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, 2022                         2022-11-09

Bokslutskommuniké, 2022                2023-02-23

Styrelsen och verkställande direktören intygar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på styrelsens bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtids­bedömningar innehåller sådana uttalan­den risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg, den 25 augusti 2022

PExA AB

Styrelsen och verkställande direktören

[1] Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antal aktierna under perioden. Genomsnittligt antal aktier under det andra kvartalet 2022: 34 704 442 (20 001 199). Antal aktier per den 30 juni 2022: 34 704 442 (34 704 442).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med "Bolaget" eller "PExA" avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market.