08:45:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-12 Kvartalsrapport 2015-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
PExA är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och teknisk support. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-06-10 09:57:36

Styrelsen i PExA AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 29 maj 2024. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra PExA 7,4 MSEK före emissionskostnader. Utöver företrädesemissionen beslutades om en överteckningsoption om 3,5 MSEK att nyttja om emissionen övertecknas och för att säkerställa tilldelning för investerare som gjort teckningsåtaganden. Emissionskostnaderna beräknas till 0,6 MSEK. För de aktieägare som inte deltar i emissionen innebär företrädesemissionen en utspädning om 33 procent. Om överteckningsoptionen nyttjas fullt ut blir utspädningen 43 procent.

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument PExA 2.1, för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en patenterad metod för att icke-invasivt samla biologiskt material från de små luftvägarna via utandningsluft.

PExA förser i dagsläget lungforskare och life science-bolag med en enkel, ofarlig och smärtfri metod för insamling av mikroskopiska vätskedroppar i utandningsluft som innehåller potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de minsta luftvägarna, vilka konkurrerande metoder ej når. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta forskning och utveckling av tillförlitlig samt individanpassad diagnosticering, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

Nyemissionen genomförs för fortsatta försäljningssatsningar på PExA 2.1 som är ett kommersiellt forskningsinstrument, dels för att sälja det till fler forskare, dels för att utveckla det till ett diagnosinstrument för klinisk användning. Nyemission förväntas tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser som bolaget ser de närmaste åren.

Villkor för nyemissionen
 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie oavsett aktieslag erhåller en (1) teckningsrätt med rätt att teckna aktier av serie B. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie.
 • Emissionskursen är 0,35 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 21 138 099 B-aktier, därutöver tillkommer 10 000 000 B-aktier genom överteckningsoptionen.
Tidsplan för nyemissionen
 • Teckningsperiod är 24 juni till 10 juli 2024.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 13 juni 2024.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 14 juni 2024.
 • Avstämningsdag är 17 juni 2024.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 10 juli 2024.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight under perioden 24 juni - 5 juli 2024.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 24 juni 2024 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av juli 2024.

Teckning av emissionen

Fullständigt emissionsmemorandum kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.pexa.se och på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se den 20 juni 2024. Teckning av aktier görs via ordinarie aktiemäklare eller med hjälp av BankID på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.

Övrig information om emissionen

Idag har PExA 42 276 199 aktier utgivna, varav 432 900 aktier av serie A och 41 843 299 aktier av serie B. I företrädesemissionen om den fulltecknas kommer antalet B-aktier att öka med 21 138 099 stycken till 63 414 298 stamaktier. Vid fulltecknad överteckningsoption tillkommer ytterligare 10 000 000 B-aktier. Aktiekapitalet kommer genom företrädesemissionen att öka med 2 642 262,375 SEK från 5 284 524,875 SEK till 7 926 787,25 SEK och genom överteckningsoptionen med ytterligare 1 250 000 SEK till 9 176 787,25 SEK.

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 12 juli 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Denna information är sådan som PExA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-10 09:57 CET.