19:07:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-17 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2024-06-14 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-16 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-15 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-20 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Split PERP B 2:1
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-16 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-11 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-25 Årsstämma 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-03-05 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Perpetua Medical är verksamt inom hälsovård. Bolaget erbjuder säkerhetslösningar anpassat för aktörer inom sjukvården. Tjänsterna används för administration av intravenös medicin för att förhindra vanliga administrationsfel, vilket är av betydelse vid behandling av cancer och allvarliga sjukdomar. Viktiga faktorer som beaktas vid behandlingen inkluderar sterilitet, koncentration och rekommendationer. Bolaget etablerades under 2007 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-10-13 15:30:00

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB, org. nr 556723-6418 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november 2023 kl. 10.00 på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. Inregistrering inleds från klockan 09.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 november 2023,

  • dels senast den 9 november 2023, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Pharmacolog i Uppsala AB, Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala, "Extra bolagsstämman" eller via e-post till info@pharmacolog.se.Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 9 november 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.pharmacolog.com) senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

I syfte att skapa ett för Bolaget ändamålsenligt kvotvärde föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med b) nedan. För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i enlighet med a) nedan.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkt b) förutsätter en ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a) och vice versa. Styrelsen föreslår således att beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna a) och b) ska antas som ett beslut. Varje framlagt förslag enligt denna punkt 7 är villkorat av övriga förslag under denna punkt.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

1.
a. Ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet)

Styrelsens föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen 4 § avseende aktiekapitalet enligt följande:

4 § Aktiekapital

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Aktiekapitalet utgör lägst 11 500 Aktiekapitalet utgör lägst 650 000
000 kronor och högst 46 000 000 kronor och högst 2 600 000 kronor.
kronor.

1.
b. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:
  • Med anledning av den pågående teckningsperioden för Bolagets teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolagets aktiekapital, vid tidpunkten för stämman, teoretiskt uppgå till högst 12 111 729,981 kronor. Med anledning av det föreslår styrelsen att Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 11 449 591,081 kronor till som lägst 662 138,90 kronor.
  • Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
  • Minskningen ska genomföras utan indragning av egna aktier och innebär att aktiekapitalet minskas från nivån vid tidpunkten för stämman (högst 12 111 729,981 kronor) till som lägst 662 138,90 kronor i syfte att aktiens kvotvärde ska minska från 0,177 kronor till som lägst 0,01 kronor.

Beslut om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet verkställas i januari 2024.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga i Bolagets lokaler på Pharamcolog i Uppsla AB, Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala samt på Bolagets hemsida (www.pharmacolog.com) senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 66 213 890, fördelat på 0 aktier av serie A och 66 213 890 aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Uppsala i oktober 2023

Pharmacolog i Uppsala AB

Styrelsen