16:13:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-17 Ordinarie utdelning PHLOG B 0.00 SEK
2024-06-14 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-15 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-20 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning PHLOG B 0.00 SEK
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning PHLOG B 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning PHLOG B 0.00 SEK
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 Ordinarie utdelning PHLOG B 0.00 SEK
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Ordinarie utdelning PHLOG B 0.00 SEK
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Split PHLOG B 2:1
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-16 Ordinarie utdelning PHLOG B 0.00 SEK
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Ordinarie utdelning PHLOG B 0.00 SEK
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-11 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-25 Årsstämma 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-03-05 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Pharmacolog i Uppsala är verksamt inom hälsovård. Bolaget erbjuder säkerhetslösningar anpassat för aktörer inom sjukvården. Tjänsterna används för administration av intravenös medicin för att förhindra vanliga administrationsfel, vilket är av betydelse vid behandling av cancer och allvarliga sjukdomar. Viktiga faktorer som beaktas vid behandlingen inkluderar sterilitet, koncentration och rekommendationer. Bolaget etablerades under 2007 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-10-03 18:30:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Pharmacolog i Uppsala AB ("Pharmacolog" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market i september 2022. Varje unit bestod av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO2. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 19 september 2023 till och med den 2 oktober 2023. Teckningskursen får dock inte understiga aktiens kvotvärde. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,17 SEK vilket innebär att teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde efter avrundning om 0,18 SEK. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under juli 2023, vars utfall kommunicerades den 11 juli 2023 ("Företrädesemissionen"), har teckningskursen räknats om till 0,18 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,08. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 löper under perioden från och med den 4 oktober 2023 till och med den 18 oktober 2023.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, https://pharmacolog.com/.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

Bolagets styrelse har i samråd med sina rådgivare genomfört en omräkning enligt de tillämpliga villkoren och då även tagit i beaktande att resultatet ska vara skäligt. Omräkningen har genomförts med beaktande av det högsta antal aktier som kunnat emitteras i Företrädesemissionen ökat med det högsta antal teckningsoptioner av serie TO3 som kunnat emitteras i Företrädesemissionen.

Resultatet av omräkningen till följd av Företrädesemissionen är att varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna 1,08 nya aktier i Bolaget.

Nyttjandeperiod: 4 oktober 2023 - 18 oktober 2023.

Emissionsvolym: 2 049 966 teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av 2 213 963 aktier av serie B. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 0,37 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,18 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 13 oktober 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 391 871,45 SEK, från 11 719 858,53 SEK till 12 111 729,98 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 2 213 963 aktier, från 66 213 890 aktier till 68 427 853 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 3,24 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget.

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 18 oktober 2023, alternativt avyttras senast den 13 oktober 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna.