00:42:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-15 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2017-06-14 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-22 Årsstämma 2016
2016-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2014-06-19 Årsstämma 2014
2014-05-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2013-05-16 Årsstämma 2013
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012
2012-05-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
PharmaLundensis är ett forskningsbolag. Bolagets största inriktning återfinns inom behandling av svåra lungsjukdomar. Sjukdomar som bolaget är specialiserat inom inkluderar kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk bronkit, samt influensaorsakad lungsvikt. Utöver huvudverksamheten sker utveckling av tekniska system för hantering av läkemedelsutsläpp. PharmaLundensis har sitt huvudkontor i Lund.
2023-02-16 15:21:16

1. Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2022-10-01 - 2022-12-31)
 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -726 350 SEK (-531 028).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,02).
 • Soliditeten** uppgick per 2022-12-31 till 20 %.
Helåret (2022-01-01 - 2022-12-31)
 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 285 785 SEK (-2 609 269).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 SEK (-0,09).

* Periodens resultat dividerat med 29 785 475 (27 757 777) utestående aktier vilket inkluderar tecknade aktier i TO-emissionen som registrerades 2023-01-30.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Minievaporatorn är färdig och har demonstrerats för kund. Avslutande injusteringar av värmepumpen pågår och utrustningen skickas därefter till första kund för testning. Dessa har uttryckt behov av två Minievaporatorer.
 • Beviljades nytt svenskt patent för Minievaporator som självständig reningsmetod. Lämnade in PCT-ansökan som kan resultera i patent i fler länder.
 • Bolaget genomförde våren 2022 en företrädesemission som gav 2 006 910 kronor.
 • PharmaLundensis genomför under mars 2023 en företrädesemission på ca 4.96 miljoner kronor. VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 500 000 kronor, motsvarande 10.1 % av emissionsbeloppet.
 • Planerar att knoppa av bolagets läkemedelsprojekt i ett nytt bolag om ca två år.

2. Översikt

PharmaLundensis huvudprojekt idag är bolagets Minievaporator, vilket är en egenutvecklad, patentskyddad maskin som på ett effektivt och ekonomiskt sätt kan rena flytande, farligt avfall som genereras av företag inom läkemedels-, biotech- samt kemibranscherna. Denna maskin är nu färdig och ska kommersialiseras.

Om något år, när PharmaLundensis genererar vinst, avser vi att knoppa av bolagets läkemedelsprojekt (främst det kvicksilverbindande läkemedlet mot KOL och kronisk bronkit) i ett eget bolag, medan Minievaporatorn och övriga Cleantech-projekt blir kvar i det gamla bolaget. Detta kommer ske på så sätt att befintliga aktieägare erhåller aktier i det nya bolaget i förhållande till hur många aktier man har i PharmaLundensis vid den tidpunkten. Därefter får Minievaporator-bolaget "stå på egna ben " och själv finansiera sin verksamhet, medan de emissionskrävande läkemedelsprojekten ligger i det nya bolaget.

Det finns flera fördelar med att separera verksamheterna i två bolag:

1. Värderingen av Minievaporator-bolaget har möjlighet att stiga fritt utan att "dras ner" av de ständigt penningslukande läkemedelsprojekten. Små, växande teknikbolag med god vinst har ofta värderas av marknaden till 50-100 ggr vinsten (p/e 50-100) vilket skulle kunna leda till en mycket kraftig uppvärdering från idag.

2. Det finns investerare som gillar läkemedelsinvesteringar eftersom sådana kan generera enormt höga vinster vid framgång. Dessa investerare skräms inte av projektens långa tidshorisont och stora risker och kapitalbehov. Genom att lägga läkemedelsprojekten i ett eget bolag kan dessa investerare satsa enbart på PharmaLundensis läkemedelsprojekt, utan att behöva betala för bolagets Cleantech projekt.

PharmaLundensis genomför nu en företrädesemission på ca 4.96 miljoner kronor som avser att finansiera bolagets verksamhet fram tills dess att Minievaporatorn genererar tillräckliga intäkter för att bolaget ska blir självförsörjande, och avknoppning av läkemedelsprojekten i ett nytt bolag således kan ske.

3. Projekt

A. Cleantech

Det projekt som PharmaLundensis fokuserar på för närvarande är bolagets unika Minievaporator för rening av flytande farligt avfall från mindre bolag. I detta affärsområde ingår vidare EcoFilter för sjukhus, samt Säkerhetsvattenlåset.

Minievaporator

Rening av industriellt avfallsvatten med evaporatorer (indunstare) är en ytterst effektiv metod för att ta hand om flytande miljöfarligt avfall. Traditionella evaporatorer är dock mycket dyra (flera miljoner kronor) och lönar sig därför inte att installera på mindre företag med små avfallsmängder. Ett annat problem är att vanliga evaporatorer inte kan ta bort allt vatten så att avfallet blir torrt, utan de ger alltid minst 5 % flytande avfall. Detta är dyrt och besvärligt att hantera för större företag med stora avfallsvolymer.

PharmaLundensis nya Minievaporator renar avfallsvatten lika effektivt som traditionella maskiner, men till en mycket lägre kostnad. Dessutom kan bolagets patenterade noll-koncentrat teknologi ta bort allt vatten och producera torrt avfall. Minievaporatorn har därför potential att dramatiskt reducera den årliga kostnaden för hantering av flytande miljöfarligt avfall. Minievaporatorn är färdig, och första maskin ska levereras till första kund den närmaste tiden.

Fördelarna med Minievaporatorn är således flera:

1.
PharmaLundensis Minievaporator bedöms halvera företags kostnader för att omhänderta flytande farligt avfall;

2.
Vanliga evaporatorer kan endast rena bort upp till 95 % av vätskan, medan Minievaporatorn kan ta bort 100 % av vätskan i avfallsvattnet, vilket minskar den slutliga slaskmängden med uppåt 80-90 %; och

3.
PharmaLundensis Minievaporator kan komplettera vanliga evaporatorer med en slutevaporering på det avfallsvatten som renats i vanliga maskiner och generera i princip torrt avfall.

Minievaporatorprojektet går nu in i nästa fas då det är dags att kommersialisera apparaten. Bolaget planerar att inledningsvis bygga tre nya Minievaporatorer. En ska gå till den första kunden (som uttryckt intresse för två maskiner), en maskin behåller Bolaget för framtida tester, och den tredje skickas till nästa kund. Bolagets avsikt är att hyra ut 10 Minievaporatorer under det kommande året, samt ett 50-tal maskiner inom tre år. Om detta uppfylls kommer PharmaLundensis att bli ekonomiskt självförsörjande, samt generera ett ekonomiskt överskott.

Ecofilter för sjukhus
Det projekt som står näst i tur av Cleantech projekten efter Minievaporatorn är Ecofilter för sjukhus. Alla svenska sjukhus släpper ut stora mängder antibiotika i avloppsvattnet. I exempelvis avloppsvatten från Sahlgrenska Universitetssjukhus har man påvisat antibiotikahalter upp till 100 gånger över det normala, samt att avloppsvattnet selekterar fram antibiotikaresistenta bakterier[1]. Som en lösning på detta har PharmaLundensis utvecklat EcoFilter, vilket är ett patenterat system som kan reducera sjukhusens utsläpp av antibiotikautsläpp med i det närmaste 100 %. Systemet är uppbyggt på följande sätt: avloppsvatten med läkemedelsrester avskiljs från övrigt avloppsvatten på sjukhuset genom installation av ett separat avloppssystem som endast betjänar patienttoaletter samt vissa sköljar och vaskar där det kan förekomma läkemedelsrester. Det avskiljda avloppsvattnet (med läkemedelsresterna) hettas upp för att döda smittämnen, fasta rester såsom papper avskiljs, och vattnet behandlas därefter i evaporatorer (indunstare) vilket tar bort merparten av vattnet. Därefter tas det sista, kvarvarande vattnet bort genom en slutevaporering med PharmaLundensis Minievaporator. Kvar blir salter, organiska rester samt alla läkemedelsrester. Detta torra avfall destrueras sedan i brännugn med enda restprodukter koldioxid och vatten. En enkel och elegant lösning på ett svårt problem!

PharmaLundensis fick i höstas en förfrågan från en region om användning av EcoFilter för att eliminera utsläpp av antibiotika från ett nytt sjukhus som man planerar. Man överväger att installera en småskalig antibiotikarening på det nya sjukhuset, och vill ha reda på vad som behöver läggas in i ritningarna för att möjliggöra installation av PharmaLundensis EcoFilter system. Mer specifikt undrar man hur mycket yta som ska avsättas om man väljer att investera i EcoFilter samt om det krävs andra förberedelser i VA-systemet för att tillämpa PharmaLundensis reningsanläggning. Vi svarade att det krävs att sjukhuset har ett separat avloppssystem där det kan förekomma antibiotika, dvs patienttoaletterna samt vissa vaskar och sköljar. Vidare föreslog vi att de sätter upp en arbetsgrupp med representanter från regionen, PharmaLundensis samt något kommunalt reningsverk för att förbereda en testanläggning och köra den med avloppsvatten från en avdelning av deras befintliga sjukhus. Vi avvaktar vidare information om ifall de bestämmer sig för att installera antibiotikarening med EcoFilter, eller ej. Dock maler kvarnarna långsamt i sjukvården, så det tar säkert tid innan man kommer till beslut.

Vi kommer under det närmaste året att fortsätta diskussioner med olika sjukhus i syfte att sätta upp en fullskalig testanläggning av ett EcoFilter-system.

1. https://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitet/r/antibiotikaresistenta-bakterier-gynnas-av-avloppsvatten-fran-sjukhus,c3287361

Säkerhetsvattenlås för sjukhus
Alla vaskar har ett vattenlås vars funktion är att förhindra att dålig lukt och bakterier från avloppsrören kommer upp i lokalerna där människor finns. Det är dock ett välkänt problem att bakterier trots vattenlås ofta tar sig upp i rummet genom att bilda en biofilm (ett slemskikt) på insidan av röret från vattenlåset upp till ventilen. När kranen sedan spolar stänker bakterierna i biofilmen upp i rummet och kan flyta upp till en meter kring vasken och smitta människor i närheten[1]. Om vasken sitter på en operationsavdelning är risken för sjukdom extra stor, eftersom hudens skyddande funktion är bruten i ett öppet operationssår. För ett tag sedan rapporterades att sju patienter som genomgått ryggoperationer på Skånes Universitetssjukhus drabbades av allvarliga infektioner,[ ]och en av dem avled[2]. Gensekvensering visade att bakterierna kom från vaskarna i operationsavdelningen. Detta ledde till stora störningar i verksamheten, och det diskuterades till och med att man skulle kunna bli tvungna att flytta operationerna till tillfälliga baracker medan operationsavdelningen sanerades (ett byte av vaskarna hade dock bara gett en tillfällig lösning på problemet eftersom bakterierna i avloppet ständigt bildar nya biofilmer).

PharmaLundensis inledde för några år sedan utvecklingen av ett bakterieblockerande s.k. Säkerhetsvattenlås. Det är baserat på en helt ny teknisk lösning som tillåter vatten att passera nedåt, men som effektivt blockerar bakteriernas väg uppåt. Vi avser att i framtiden slutföra denna utveckling samt genomföra tester och certifiering för att säkerställa effektiviteten. Därefter kommer det att säljas till sjukvården.

1. Shireen Kotay, Weidong Chai, William Guilford, Katie Barry and Amy J. Mathers. Spread from the Sink to the Patient: in situ Study Using Green Fluorescent Protein (GFP) Expressing- Escherichia coli to Model Bacterial Dispersion from Hand Washing Sink Trap Reservoirs. Appl Environ Microbiol. 2017 Mar 31;83(8). (http://aem.asm.org/content/early/2017/02/13/AEM.03327-16.abstract)

2. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/infektion-pa-operationssalar-patient-dog
 

B. Läkemedel
I detta affärsområde ingår ett kvicksilverbindande läkemedel mot KOL och kronisk bronkit, samt ett läkemedel mot Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). I ett senare skede avses även ett nytt läkemedel mot virusorsakad lungsvikt (såsom Covid-19 och Influensa) utvecklas.

KOL och kronisk bronkit
PharmaLundensis driver ett projekt för att utveckla en behandling mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit, baserat på bolagets uppfattning att dessa sjukdomar orsakas av inandning av kvicksilver från tobaksrök och luftföroreningar. Denna uppfattning bygger på en tidigare klinisk studie på 40 patienter som bolaget genomförde för några år sedan som visade att den kvicksilverbindande substansen IodoCarb gav en tydlig förbättring av lungfunktionen[ ]på KOL-sjuka[1].

KOL och kronisk bronkit är vanliga sjukdomar som förekommer hos hundratusentals svenskar. Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta och slem i luftvägarna. Efter ett antal år tillkommer ofta även andfåddhet och försämrad ork, varvid sjukdomen då utvecklats till KOL. Så småningom blir försämringen i lungfunktionen allt värre och 3 000 svenskar avlider varje år av lungsvikt orsakad av KOL. Både tobaksrök och avgaser från fossila bränslen (kol och olja) innehåller betydande mängder kvicksilver som frisätts vid förbränning. Detta kvicksilver andas in och deponeras i lungorna, vilket vi misstänker leder till sjukdomar i lungorna.

PharmaLundensis genomförde en dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie på 40 KOL-sjuka där patienterna erhöll antingen bolagets kvicksilverbindande substans IodoCarb eller placebo. Studien visade att patienter som erhöll IodoCarb fick en signifikant förbättring av lungfunktionen på 8.2 % jämfört med placebogruppen[1]. Vidare gav IodoCarb en minskning av hosta och slem med 18 % efter 4 veckors behandling, jämfört med -3% i placebo-gruppen. Detta tyder på att både KOL och kronisk bronkit orsakas av kvicksilver och att PharmaLundensis unika behandlingsprincip, vilken är att binda och utsöndra tungmetallen kvicksilver från kroppen, kan bli en effektiv behandling mot båda dessa sjukdomar. I denna kliniska studie fanns det dock ett antal patienter som fick vissa biverkningar, vilket medförde att IodoCarb bedömdes vara olämplig som läkemedel. PharmaLundensis har därför utvärderat andra kvicksilverbindande substanser och identifierat en ny, mycket lovande testsubstans som vi avser testa i en klinisk prövning.

För att kunna ge nya substanser till patienter måste ämnet först genomgå en toxikologisk utvärdering genom tester på bakterier och olika djurmodeller. Vidare behöver stabilitetstester genomföras för att fastställa att ämnet är tillräckligt stabilt för de kliniska studierna. Vidare måste testsubstans av GMP-kvalitet tillverkas som är tillräckligt ren och säker för att ges till människor. När allt detta är klart kan man lämna in en ansökan om klinisk studie till Läkemedelsverket och etiknämnden för godkännande. Detta projekt fortskrider för närvarande i långsamt tempo. Efter att läkemedelsprojekten knoppats av i ett eget bolag avses finansieringen och takten på projektet att ökas.

1. Skogvall S, Erjefält JS, Olin AI, Ankerst J, Bjermer L. Oral iodinated activated charcoal improveslung function in patients with COPD. Respir Med. 2014 Jun;108(6):905-9 (https://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2017/08/PIIS09546111140010611.pdf)

Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)
Kronisk trötthetssyndrom är en mystisk sjukdom som drabbat ca 10 miljoner i västvärlden[1]. Den leder till långvarig, svår trötthet, försämrad hälsa efter fysiskt och psykiskt arbete, sömnbesvär, minnesproblem, långvariga smärttillstånd, andfåddhet och en rad andra symptom. Ingen vet vad som orsakar sjukdomen och det finns heller ingen effektiv behandling.

Det finns dock klara likheter med symptom vid kvicksilverexponering. Kronisk exponering för kvicksilver leder till ett tillstånd som kallas för Erethism, vilket bland annat inkluderar extrem trötthet, koncentrationssvårigheter, depression och sömnbesvär[2]. Även försämrat minne, långvarig värk i kroppen, hjärtklappning samt sänkt självförtroende är vanligt. Det förekommer helt klart stora likheter i symptomatologi mellan kronisk kvicksilverexponering (Erethism) och kroniskt trötthetssyndrom samt även det närbesläktade tillståndet fibromyalgi. Vi misstänker att alla i själva verket är varianter av samma sjukdom och därför skulle kunna behandlas med kvicksilverbindande läkemedel.

När PharmaLundensis kvicksilverbindande substans är registrerad för behandling av KOL och kronisk bronkit avser vi att även testa den mot ME/CFS. Vi bedömer att det är mycket möjligt att behandlingen kan fungera väl även på denna indikation. I så fall skulle det bli den första och hittills enda effektiva behandling för detta svåra tillstånd.

1. https://www.cdc.gov/me-cfs/index.html
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Erethism

Läkemedel mot virusorsakad lungsvikt

Många virussjukdomar, inklusive Influensa och Covid-19, angriper lungorna på människor. Virusen orsakar en inflammation i luftvägarna som kan bli så intensiv att bronkiolerna (de små bronkerna) svullnar upp, vilket försämrar lufttransporten ner till alveolerna (lungblåsorna). Detta kan leda till att patienterna hamnar i respirator, och i värsta fall avlider av kvävning. En stor del av patienterna som avlider av Covid-19 och Influensa gör det beroende på att de utvecklar lungsvikt.

PharmaLundensis har ett projekt för att ta fram ett effektivt läkemedel som motverkar denna virusorsakade inflammation. Om ett effektivt läkemedel av denna typ kan utvecklas kommer det att minska behovet av respiratorbehandling för dessa patienter, eller kanske eliminera det helt. Detta skulle avsevärt minska trycket på sjukvårdens intensivvårdsplatser vid en viruspandemi. Kanske kan många patienter rent av i stället vårdas i hemmet snarare än på sjukhus. Ett läkemedel med dessa egenskaper skulle sannolikt få en stor marknad, och införskaffas till sjukhus och beredskapslager över hela världen. Den skulle kunna användas varje år mot säsongsinfluensa och Covid-19, och även de år som det kommer en ny, farlig viruspandemi.

Detta projekt ligger för närvarande i vänteläge och kommer att inledas på allvar först då tillräcklig finansiering säkrats.

4. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2022

A. Insynshandel

1). Ordförande förvärvade aktier (Mars 2022)
PharmaLundensis styrelseordförande Arne Skogvall förvärvade 351 728 PharmaLundensis (https://marknadssok.fi.se/Publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchFunctionType=Insyn&Utgivare=Pharmalundensis+AB&PersonILedandeSt%C3%A4llningNamn=&Transaktionsdatum.From=&Transaktionsdatum.To=&Publiceringsdatum.From=&Publiceringsdatum.To=&button=search&Page=1) aktier på Spotlight Stock Market via bolag.

2). Ordförande förvärvade aktier i företrädesemission (April 2022)
PharmaLundensis styrelseordförande Arne Skogvall förvärvade genom bolag 270 000 units (https://marknadssok.fi.se/Publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchFunctionType=Insyn&Utgivare=Pharmalundensis+AB&PersonILedandeSt%C3%A4llningNamn=&Transaktionsdatum.From=&Transaktionsdatum.To=&Publiceringsdatum.From=&Publiceringsdatum.To=&button=search&Page=1) för 810 000 kronor i PharmaLundensis företrädesemission.

3). VD förvärvade aktier (September 2022)
VD Staffan Skogvall förvärvade sammanlagt 237 348 PharmaLundensis aktier (https://marknadssok.fi.se/Publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchFunctionType=Insyn&Utgivare=&PersonILedandeSt%C3%A4llningNamn=Tord+Staffan+H%C3%A5kan+Skogvall&Transaktionsdatum.From=&Transaktionsdatum.To=&Publiceringsdatum.From=&Publiceringsdatum.To=&button=search&Page=1) på Spotlight Stock Market.

4). VD förvärvade SkåneÖrnen AB (December 2022)
VD Staffan Skogvall förvärvade som gåva styrelseordförande Arne Skogvalls bolag SkåneÖrnen med samtliga dess PharmaLundensis aktier. Arne önskar trappa ned sin verksamet och skänker därför sonen Staffan bolaget. Arne avser dock kvarstå som ordförande i PharmaLundensis ytterligare en tid.

SkåneÖrnen är PharmaLundensis största aktieägare och innehar idag 9 646 290 PharmaLundensis aktier. Aktiemarknadsnämnden har beviljat dispens från budplikt för denna gåva.

B. Finansiellt och legalt

1). Genomförde företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Bolaget genomförde under april 2022 en företrädesemission av units bestående av 3 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 3 kronor per unit, vilket motsvarade en teckningskurs per aktie om 1 krona. Teckningsoptionerna kan under perioden 2 maj 2024 t.o.m. den 31 maj 2024 omvandlas till en aktie med kursen 1 kr.

Efter genomförd teckningsperiod 6 - 22 april 2022 hade det inkommit teckningar på totalt 668 970 units motsvarande 2 006 910 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 50,6 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillfördes bolaget således ca 1.8 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 92 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.

2). Nyttjandeperiod av Teckningsoptioner av serie TO 2019/2022
Under juni 2022 inföll nyttjandeperioden för de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) vilken genomfördes under juni 2019. Innehavare av teckningsoptioner ägde rätt att för varje teckningsoption av serie TO 2019/2022 teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 1.80 kr per aktie.

Trots att teckningskursen klart översteg gällande marknadskurs inkom det teckningar på 13 994 aktier för 25 189,20 SEK. Detta resulterade i att 13 994 nya aktier gavs ut, vilket gav en utspädning på 0,05 %. Nytt antal aktier i bolaget uppgår till 29 778 681 st. Teckningsoptioner som inte utnyttjats den 30 juni 2022 förföll.

3). Kommuniké från årsstämma
Den 23 juni 2022 hölls årsstämma i PharmaLundensis AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att

disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas

ingen utdelning för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens

ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att omvälja Arne Skogvall, Bo Wennergren, Björn Sivik, Staffan Skogvall och Stefan Ahlfors som styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Arne Skogvall som styrelseordförande. Det beslutades vidare att omvälja auktoriserade revisorn Martin Bengtsson som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission med utgivande av högst 40 000 000 aktier,

4). Nyttjandeperiod av Teckningsoptioner av serie TO 2019/2022 II (TO4)
Under december 2022 inföll nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) som genomfördes under december 2019. Innehavaren av teckningsoptioner hade rätt att för varje teckningsoption av serie TO 2019/2022 II (TO4) teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 1.80 kr per aktie. Optionsvillkoren hade räknats om till följd av de företrädesemissioner Bolaget genomfört sedan dess. Trots att teckningskursen klart översteg gällande marknadskurs inkom det teckningar på 6 794 aktier för 12 229,20 SEK. Detta resulterade i att 6 794 nya aktier gavs ut, vilket gav en utspädning på 0,023 %. Nytt antal aktier i bolaget uppgår till 29 785 475. Teckningsoptioner som inte nyttjats förföll.

C. Cleantech- och Läkemedelsprojekt
1). Beviljades nytt patent för Minievaporatorn
PharmaLundensis lämnade in en ny patentansökan som skyddar principerna för PharmaLundensis billiga och effektiva Minievaporator rening. Ansökan kompletterar det patentskydd som redan finns i ett antal Europeiska länder, inklusive Sverige.

Sveriges Patent- och Registreringsverk meddelade under hösten 2022 "Intention to grant" vilket medför att Sverigepatent kan förväntas utfärdas under 2023. Internationell PCT-ansökan har även lämnats in för att ge möjlighet till patentskydd i andra länder.

VD Staffan Skogvall: Det är mycket glädjande att vårt patent för Minievaporatorn godkänns, och det passar extra bra nu då vi är i färd med att inleda kommersialiseringen av maskinen. Vi har sedan tidigare patent för rening med Minievaporator tillsammans med traditionella evaporatorer i en slutevaporering, och nu får vi även patentskydd för rening med Minievaporator som självständig reningsmetod. Detta är speciellt viktigt för små företag, som kommer att använda Minievaporatorn som enda reningssteg.

2). Minievaporatorn blev färdig och demonstrerades för första kund
Under året utvecklades, monterats och testades Minievaporaton. Styrprogrammet färdigställdes och mindre buggar i programmet rättades. Programmets påfyllningssekvens för evaportanken skrevs och fungerar nu bra. Evaporeringen ska drivas av en värmepump, och en sådan införskaffades och anpassades till uppgiften. Vid årets slut återstod endast mindre justeringar av uppställningen.

Minievaporatorn demonstrerades för en första potentiell kund i form av ett mindre bioteknik-bolag från mellansverige. Demonstrationen utföll väl och fokuserade på uppbyggnad av maskinen, princip för rening samt funktion. Vidare diskuterades ett finansiellt avtal som reglerar testning och uthyrning. Kunden kan vara intresserad av att hyra två maskiner.

3). Hyrde ut första Minievaporator

PharmaLundensis har skrivit avtal med ett företag om uthyrning av den första Minievaporatorn. Företaget som hyr maskinen är ett mindre biotech bolag i mellansverige. De kommer att erhålla den första maskinen när den är klar. Inledningsvis kommer man att genomföra testningar av maskinens funktion och om de faller väl ut övergår avtalet i reguljär uthyrning. Den ekonomiska storleken på avtalet är rätt begränsad, eftersom hyrande bolag kommer att fungera som demonstrationsbolag som kan visa upp sin Minievaporator för andra intresserade, potentiella kunder i framtiden. Man har vidare sagt att man kan komma att behöva en andra Minievaporator för att behandla allt deras framtida avfall. Denna maskin kommer i så fall att hyras ut till ordinarie pris.

4). Förfrågan om EcoFilter till nytt sjukhus
PharmaLundensis har fått en förfrågan från en region om användning av EcoFilter för att eliminera utsläpp av antibiotika från ett nytt sjukhus som man planerar. Man överväger att installera en småskalig antibiotikarening på det nya sjukhuset, och vill ha reda på vad som behöver läggas in i ritningarna för att möjliggöra installation av PharmaLundensis EcoFilter system. Mer specifikt undrar man hur mycket yta som ska avsättas om man väljer att investera i EcoFilter samt om det krävs andra förberedelser i VA-systemet för att tillämpa PharmaLundensis reningsanläggning.

Vi svarade att det krävs att sjukhuset har ett separat avloppssystem där det kan förekomma antibiotika, dvs patienttoaletterna samt vissa vaskar och sköljar. Vidare föreslog vi att de sätter upp en arbetsgrupp med representanter från regionen, PharmaLundensis samt något kommunalt reningsverk för att förbereda en testanläggning och köra den med avloppsvatten från en avdelning av deras befintliga sjukhus. Vi avvaktar vidare information om ifall de bestämmer sig för att installera antibiotikarening med EcoFilter, eller ej. Dock maler kvarnarna långsamt i sjukvården, så det tar säkert tid innan man kommer till beslut.

Det finns närmare 100 sjukhus i Sverige som släpper ut tonvis med antibiotika orenat i naturen varje år. PharmaLundensis har ett brett patentskydd för bolagets EcoFilter system, både i Sverige och de nordiska grannländerna.

 

 

5. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Beslut om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption
Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) ("PharmaLundensis" eller "Bolaget") måndag den 30 januari 2023 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2022, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 9 928 491 units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 0,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 7 mars 2023. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 3 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 10 - 24 mars 2023. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 4 000 units genom ifyllande av anmälningssedeln "Teckning utan stöd av uniträtter". Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 4,96 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9,93 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 500 000 kronor, motsvarande ca 10,1 % av emissionsbeloppet.

Minievaporatorn färdig och fungerar utmärkt
Arbetet med Minievaporatorn har blivit framgångsrikt och maskinen fungerar nu utmärkt. Apparaten är stabil och tillförlitlig under körningar under flera dagar. Reningsgraden är utmärkt, med mer än 99.9 procents rening. Således går mindre än en tusendel av föroreningarna igenom Minievaporatorns rening. Apparaten kan idag rena över 2000 liter avfallsvatten per månad. Vidare fungerar den automatiska påfyllningen av evaporatortanken utan problem. Detta innebär att ingen personal behöver fylla på avfallsvatten i evaporatortanken, eftersom maskinen själv pumpar in det i den takt som evaporeringen sker. Maskinen kommer nu att CE-märkas.

De närmaste veckorna kommer den sista anpassningen av värmepumpen, vilken kraftigt minskar energiåtgången vid evaporering, att genomföras. Därefter skickas Minievaporatorn och värmepumpen till första kund för testning.

Minievaporatorn bedöms kunna halvera kostnader för att hantera flytande farligt avfall för företag inom läkemedels-, biotech- och kemibranscherna.

6. VD har ordet

PharmaLundensis Minievaporator är nu färdig och de sista justeringarna av värmepumpen pågår innan utrustningen ska levereras till första kund. Detta är en viktig milstolpe för bolaget som signalerar att vi nu håller på att övergå till att finansiera verksamheten genom egen intjäning, snarare än genom nyemissioner. Jag bedömer att vi om ca två år kan närma oss break-even, och därefter öka vinsten fortlöpande.
När verksamheten bär sig själv är det dags att knoppa av våra läkemedelsprojekt i ett nytt bolag. Kvar i det gamla bolaget blir alla Cleantech-projekt (inledningsvis Minievaporatorn), som vid denna tidpunkt förväntas generera successivt allt större vinster. De kapitalslukande läkemedelsprojekten flyttas över till det nya bolaget. Jag tror att utvecklingen för det självständiga Cleantech-bolaget kan bli mycket positiv. Marknaden har traditionellt uppskattat teknikbolag som växer med god vinst och vars verksamhet är skyddad med patent, och sådana bolag har ofta belönats med en premiumvärdering på börsen. När dagens tråkiga börsklimat förbättrats kan marknaden mycket väl komma att se Cleantech-bolaget som en liten "pärla" med mycket högt värde.
PharmaLundensis läkemedelsprojekt har den största vinstpotentialen av våra projekt, men samtidigt de största kostnaderna, riskerna och den längsta tidshorisonten. Vi behöver ta ett omtag när det gäller finansieringen för att få fram tillräckligt med kapital för att kunna utveckla de här viktiga läkemedlen. Det finns ett betydande antal större aktörer som är intresserade av att investera i lovande nya läkemedelsprojekt. Vi behöver ta fram ett erbjudande som är så intressant att de är villiga att lägga in betydande summor. Jag kommer att arbeta intensivt med denna fråga de kommande åren.
Bolaget genomför under mars en unitemission för att finansiera tiden fram tills dess att bolaget blir självfinansierat. PharmaLundensis förväntas att erhålla successivt allt mer intäkter de kommande åren, och det kan leda till att bolagets värdering tar ordentliga kliv uppåt. Investerare kan dra fördel av att teckningskursen i den aktuella emissionen är låg och att man dessutom erhåller en teckningsoption som kan fördubbla antalet köpta aktier om två år, då optionen löses in.
PharmaLundensis befinner sig således i ett spännande skede med flera näraliggande "triggers" för aktiens värdering. Jag ser med stor tillförsikt på bolagets framtid!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall