19:27:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
PharmaLundensis är ett forskningsbolag. Störst inriktning återfinns inom behandling av svåra lungsjukdomar. Sjukdomar som bolaget är specialiserade inom inkluderar kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk bronkit, samt influensaorsakad lungsvikt. Utöver huvudverksamheten sker utveckling av tekniska system för hantering av läkemedelsutsläpp. PharmaLundensis har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-15 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2017-06-14 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-22 Årsstämma 2016
2016-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2014-06-19 Årsstämma 2014
2014-05-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2013-05-16 Årsstämma 2013
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012
2012-05-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2020-08-20 16:28:34

1. Sammanfattning

2020-01-01 - 2020-06-30 (6 månader)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 810 546 SEK (-3 067 519).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK (-0,13).
 • Soliditeten uppgick per 2020-06-30 till 47 %.
2020-04-01 - 2020-06-30 (3 månader)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 015 676 SEK (-1 839 324).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,04 SEK (-0,08).

* Periodens resultat dividerat med 24 661 227 (23 712 973) utestående aktier.

 
 • Det genomfördes en företrädesemission av konvertibler under perioden, varvid det inkom teckningar på 421 568 units motsvarande 1 264 704 kronor.
 • Befintligt kapital i bolaget bedöms räcka fram mot sommaren 2021.
 • Verksamheten fokuseras för närvarande på marknadsföring av EWR-101 teknologin till tillverkare av evaporatorer över hela världen. Vi hoppas kunna sluta ett antal licensavtal under hösten.
 • Det pågår även diskussioner om användning av EcoFilter för att rena avloppsvatten från industriella användare i Sverige. Detta skulle kunna leda till licensavtal eller en avknoppning av EcoFilter projektet i ett nytt bolag.

 

2. Projektstatus

EcoFilter
EcoFilter är ett system som PharmaLundensis utvecklat för att ta bort utsläpp av läkemedelsrester från sjukhus och företag. Bolaget har även tagit fram EWR-101, vilket är en teknologi som effektiviserar evaporatorrening för industriella användare (zero-concentrate evaporator teknology).

PharmaLundensis verksamhet fokuseras för närvarande på marknadsföring av EWR-101 teknologin till tillverkare av evaporatorer över hela världen. Bolagen erbjuds att förvärva en licens så att de kan använda vår unika teknologi till deras system. Vi bedömer att teknologin kan ge stora ekonomiska besparingar för slutanvändarna, vilket möjliggör för tillverkarna att höja priset på sina produkter. Dessutom kan evaporatortillverkare som installerar vår teknologin förväntas ta marknadsandelar från tillverkare utan "zero-concentrate" teknologi. Jag upplever att vi får ett stort intresse från företag som vi kontaktar. Vi hoppas kunna sluta ett antal licensavtal under hösten.

Vidare pågår diskussioner om användning av EcoFilter för att rena avlopp från industriella användare i Sverige. Detta skulle kunna leda till licensavtal eller en avknoppning av EcoFilter projektet i ett nytt bolag.

Läkemedelsprojekt
PharmaLundensis läkemedelsprojekt syftar till att ta fram effektiva behandlingar mot lungsjukdomarna KOL och kroniskt bronkit samt kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) genom en unik, kvicksilverbindande behandling.

Att utveckla nya, bra behandlingar mot KOL är mycket svårt, och inte ens "Big Pharma" verkar lyckas med det. GSK:s nya behandling Nucala (Mepolizumab) gav ingen statistisk förbättring av lungfunktionen och ingen reduktion av hosta-slem hos KOL-sjuka. USA:s läkemedelsmyndighet FDA vägrade därför att godkänna substansen på indikationen KOL[1]. Även AstraZenecas behandling Fasenra (benralizumab) misslyckades med att påvisa någon som helst förbättring för KOL-sjuka[2].

I motsats till ovanstående svaga resultat så lyckades PharmaLundensis unika projekt med den kvicksilverbindande substansen IodoCarb påvisa en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen på 8.2 % jämfört med placebo samt en reduktion av hosta och slem på 18 % efter 4 veckors behandling i en Fas 2a klinisk studie på 40 KOL-sjuka[3]. Då en del av patienterna fick vissa biverkningar, har vi sökt efter en ännu bättre testsubstans, med samma verkningsmekanism men utan biverkningar. PharmaLundensis har nyligen identifierat och patentsökt en ny, mycket lovande kvicksilverbindande substans som uppfyller de kraven.

Den nya substansen har en mycket större kvicksilverbindande effekt än IodoCarb och vi tror därför att denna substans kan ge en dramatisk förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka, ge en kraftigt reducerad hosta och slemproduktion för patienter med kronisk bronkit samt ge en stor förbättring av allmäntillstånd och kraft hos patienter med ME/CFS. Faktum är att vi misstänker att substansen kommer att överraska många experter och patienter med en utomordentligt god verkan!

Den första kliniska studien med vår nya testsubstans bedöms kosta 10-15 MSEK att genomföra. Vår strategi för närvarande är att vänta in licensintäkter från EcoFilter projektet och låta dessa finansiera den kliniska studien. Efter att den första kliniska studien genomförts framgångsrikt och resultaten presenterats för världen kommer alla att vilja investera i projektet. Den fortsatta finansieringen av kommande kliniska studier blir då oproblematisk.

1. http://www.pmlive.com/pharma_news/fda_rejects_gsks_nucala_for_copd_1251722

2. (https://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2017/08/PIIS09546111140010611.pdf) https://www.biospace.com/article/astrazeneca-s-fasenra-fails-a-second-phase-iii-copd-trial/

3. https://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2017/08/PIIS09546111140010611.pdf

 

3. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

Genomförde företrädesemission av konvertibler
Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) ("PharmaLundensis" eller "Bolaget") fredag den 24 april 2020 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 7 398 366 kronor genom emission av högst 2 466 122 konvertibler, envar med ett nominellt belopp om 3 kronor (eller hela multiplar därav) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Konvertiblerna förfaller till betalning den 15 juni 2027. Konvertiblerna löper med 7 procent årlig ränta från och med den 15 juni 2020 till och med den 15 juni 2027 och räntan betalas i sin helhet ut efter förfallodatumet. Således återbetalas då 149 % av investerat belopp. Konvertiblerna får utbytas (konverteras) mot nya aktier i bolaget till en konverteringskurs om 3 kronor under perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 31 maj 2027. Konvertiblerna och uniträtterna kommer inte att noteras på marknadsplats. Det inkom totalt teckningar på 421 568 units motsvarande 1 264 704 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 17 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillfördes bolaget således ca 1.06 miljoner kronor. Units tecknades till 66 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal units.

Justering av styrelsen
Vid årsstämman den 30 juni 2020 justerades styrelsen, med inval av Arne Skogvall, Björn Sivik och Bo Wennergren som nya ordinarie styrelseledamöter och omval av Ingela Skogvall-Svensson och Staffan Skogvall. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Arne Skogvall till ny styrelseordförande.

Insynshandel
VD Staffan Skogvall förvärvade 20 000 konvertibler i vårens emission och vidaresålde sedermera 2 616 konvertibler.

 

4. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Erhöll registreringsbevis för EcoFilter Europapatent
Erhöll Registreringsbevis (https://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2020/07/Registreringsbevis-1.pdf) till Europapatentet för bolagets metod att eliminera utsläpp av läkemedelsrester från sjukhus.

1. https://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2015/05/EP3395765-A1.pdf

Registrering av emission hos Bolagsverket klar

Registreringen av vårens konvertibelemission hos Bolagsverket genomfördes. Totalt tecknades det 421 568 units i emissionen. Utsökning skedde den 18:e augusti och konvertibler beräknades komma in på konton ca 2-4 bankdagar därefter.

Insynshandel
VD Staffan Skogvall förvärvade 14 103 PharmaLundensis aktier under juli månad.

 

5. VD kommenterar

Jag vill inledningsvis tacka alla aktieägare som tecknade i emissionen i våras, och även hoppas att alla på ett bra sätt klarat sig från coronasmittan! Om vårt läkemedel mot virusorsakad lungsvikt varit klart hade det kunnat rädda många som nu råkat illa ut. Det kommer att ta en del tid att utveckla den behandlingen, och coronan lär nog ha klingat av innan den är klar, men det kommer helt säkert nya, otrevliga virus i framtiden. Då kan vår behandling göra stor skillnad!

För närvarande fokuserar jag på marknadsföring av EWR-101 teknologin gentemot tillverkare av evaporatorer över hela världen. Bolagen erbjuds att förvärva en licens så att de kan använda vår unika "zero-concentrate" teknologi till deras system, vilket kan ge stora ekonomiska besparingar för slutanvändarna. Reningsmetoden blir därmed billigare, och tillverkare med teknologin kan höja priset och vinna marknadsandelar. Jag upplever ett stort intresse från företag som vi kontaktar. Vi hoppas kunna sluta ett antal licensavtal under hösten. Vidare pågår diskussioner om användning av EcoFilter för att rena avlopp från industriella användare i Sverige. Detta skulle kunna leda till licensavtal eller en avknoppning av EcoFilter projektet i ett nytt bolag med internationell verksamhet.

När PharmaLundensis fått in betydande licensintäkter kommer vi att återgå till vår kärnverksamhet, det vill säga utveckling av nya och bra läkemedel. Jag är övertygad om att vår nya, förbättrade kvicksilverbindande substansen dramatiskt kan förbättra lungfunktionen samt reducera hosta och slem för KOL-sjuka, och dessutom förbättra kraften och uthålligheten för patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Jag ser fram emot när vi kan inleda dessa kliniska studier!

Många spännande saker på gång, således.

Jag vill önska alla aktieägare en fortsatt bra sommar och en framgångsrik höst!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD