09:59:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-15 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2017-06-14 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-22 Årsstämma 2016
2016-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2014-06-19 Årsstämma 2014
2014-05-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2013-05-16 Årsstämma 2013
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012
2012-05-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
PharmaLundensis är ett forskningsbolag. Bolagets största inriktning återfinns inom behandling av svåra lungsjukdomar. Sjukdomar som bolaget är specialiserat inom inkluderar kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk bronkit, samt influensaorsakad lungsvikt. Utöver huvudverksamheten sker utveckling av tekniska system för hantering av läkemedelsutsläpp. PharmaLundensis har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-17 15:32:01

1. Sammanfattning

2023-01-01 - 2023-06-30 (6 månader)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 797 060 SEK (-1 932 354).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,06).
  • Soliditeten** uppgick per 2023-06-30 till 27 %.
2023-04-01 - 2023-06-30 (3 månader)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -999 845 SEK (-667 168).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,02).

* Periodens resultat dividerat med 36 179 181 (29 778 681) utestående aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital

* Cleantech Lund har registrerats som bifirma. All kommersialisering av bolagets cleantechprojekt kommer i framtiden att ske under det namnet.

* Försenad leverans av Minievaporator till första kund - andra bolag har uttryckt intresse för maskinen.

* Överväger omnotering av aktie från Spotlight till billigare lista.

* Verksamheten följer tidigare strategi med kostnadsbesparingar i det korta perspektivet och full fart på läkemedelsprojekten då finansieringen tillåter.

2. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

Cleantech Lund har registrerats som Bifirma

PharmaLundensis har registrerat Cleantech Lund som Särskilt Företagsnamn (Bifirma) hos Bolagsverket. All kommersialisering av bolagets cleantechprojekt (bl a Minievaporator och EcoFilter) kommer i framtiden att ske under det namnet. Även en ny hemsida kommer att sättas upp med information om Minievaporatorn och övriga cleantech projekt. PharmaLundensis läkemedelsprojekt kommer fortsatt att drivas under namnet PharmaLundensis. I framtiden avser styrelsen att skilja verksamheterna i två helt separata bolag.

Försening av leverans av Minievaporator till första kund

Vi har tidigare bedömt att första Minievaporator skulle levereras till första kund under andra kvartalet 2023. Detta har dock nu försenats. Orsaken är att kunden precis har omprioriterat olika pågående utvecklingsprojekt och senarelagt det projektet som behöver rening med Minievaporator. De bedömer nu att installation av Minievaporatorn kan tidigast ske till slutet av 2023, även om man inte förbinder sig för just det datumet. Vi kommer att fortsätta att lansera Minievaporator rening för fler kunder, men troligtvis leder dagens besked till förseningar för intäkter från Minievaporatorn.

Andra företag har uttryckt intresse för Minievaporatorn. Det är för närvarande oklart om/när de företagen önskar praktiskt testa maskinen.

Överväger omnotering av PharmaLundensis aktie från Spotlight till billigare lista

PharmaLundensis styrelse anser att det är lämpligt att reducera bolagets utgifter, med hänsyn till förseningar i intäkterna från Minievaporatorn och en allmänt besvärlig ekonomisk situation i världen. Av dessa skäl övervägs att avnotera bolagets aktie från Spotlight och i stället handla den på en billigare lista, som antingen kan vara för noterade eller för onoterade aktier. Andra teoretiska alternativ kan vara ett omvänt förvärv eller att huvudägaren köper ut bolaget (vilket för närvarande inte diskuteras).

Styrelsen kommer efter sommaren att besluta vilket alternativ som bedöms vara lämpligast för bolaget och dess aktieägare.

Insynshandel
Pharmalundensis VD Staffan Skogvall förvärvade den 30 juni 273 813 (https://marknadssok.fi.se/Publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchFunctionType=Insyn&Utgivare=PharmaLundensis&PersonILedandeSt%C3%A4llningNamn=&Transaktionsdatum.From=&Transaktionsdatum.To=&Publiceringsdatum.From=&Publiceringsdatum.To=&button=search&Page=1) aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 31 öre per aktie, en affär på 85 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Vidare förvärvade han 50 542 aktier genom bolag.

Kommuniké från årsstämma

Den 26 maj 2023 hölls årsstämma i PharmaLundensis AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode, för perioden fram till årsstämman 2024, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden, med vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget och med 25 000 kronor till styrelsesuppleanten. Det beslutades även att omvälja Arne Skogvall, Bo Wennergren, Björn Sivik, Staffan Skogvall och Stefan Ahlfors som styrelseledamöter och att välja Anders Persson som ny styrelsesuppleant. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Arne Skogvall som styrelseordförande.

Vid årsstämman beslutades det vidare att omvälja auktoriserade revisorn Martin Bengtsson som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Vid årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra 4 och 5 §§ i bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 40 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

3. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen genomför utvärdering av möjlig avnotering från Spotlight

PharmaLundensis styrelse har under sommaren utrett olika alternativ för att reducera kostnader, inklusive avnotering av bolagets aktie från Spotlight Stock Market. En avnotering av bolagets aktie från Spotlight kan teoretiskt ske på flera sätt:

1. Rak avnotering efter godkännande från Aktiemarknadsnämnden så att bolaget blir onoterat.

2. Omvänt förvärv. Först startas ett dotterbolag och därefter förs alla tillgångar/skulder/avtal över i det dotterbolaget. Efter det delas dotterbolagets aktier ut till alla PharmaLundensis aktieägare i proportion till deras innehav i PharmaLundensis. Därefter förvärvar ett annat bolag det nu tomma moderbolaget med dess notering på Spotlight. Det har hört av sig företag som uttryckt intresse för denna lösning.

3. Notering på annan, billigare lista, vilket skulle göra det möjligt att fortsätta att hålla aktien noterad till en betydligt lägre kostnad.

4. Huvudägaren köper ut bolaget (vilket dock inte diskuteras för närvarande).

Styrelsen bedöms snart ha kommit tillräckligt långt i utvärderingen för att kunna fatta ett beslut, vilket då kommer att offentliggöras.

4. VD kommenterar

Leveransen av den första Minievaporatorn till kund har försenats, då denna har omprioriterat de projekt som man arbetar med. Det blir nog inte aktuellt med uthyrning av en maskin till dem förrän en bit in på 2024. Vi har dock andra intressenter som skulle kunna vilja testa vår maskin. Förhoppningsvis kan första Minievaporatorn gå ut för testning till någon av dem under denna höst.

Under den gångna perioden har vi börjat att praktiskt dela upp bolagets projekt så att alla cleantech-projekt (Minievaporatorn, EcoFilter för sjukhus samt Säkerhetsvattenlåset) marknadsförs under Cleantech Lund, medan våra läkemedelsprojekt mot KOL, kronisk bronkit och kroniskt trötthetssyndrom fortsätter att utvecklas inom PharmaLundensis. När tiden är lämplig kommer PharmaLundensis, med alla läkemedelsprojekt, att knoppas av medan Cleantech Lund tar hand om övriga projekt.

Styrelsen utreder för närvarande om bolaget ska lämna Spotlight och flytta till någon annan lista för noterade eller onoterade aktier. Denna fråga går i linje med bolagets strategi att minska utgifterna kortsiktigt och sedan, när finansieringen förbättrats, sätta full fart på läkemedelsprojekten. Jag tycker inte att det finns någon anledning att slänga bort en massa pengar i onödan på aktiens notering!

PharmaLundensis aktiekurs har på senare tid sjunkit kraftigt. Som aktieägare tycker man naturligtvis att det är tråkigt. Dock är det så att aktieägare som behåller sina aktier, och som köper de aktier som man har företräde till i emissioner, bibehåller sin ägarandel i bolaget. Det är bara om man inte försvarar sitt ägande i en emission som man blir utspädd. Nyemissioner till låg kurs är dock förhoppningsvis ett övergående problem. I takt med att PharmaLundensis erhåller successivt större intäkter från Minievaporatorn och läkemedelsprojekten kommer marknaden sannolikt att uppvärdera bolagets aktie avsevärt. Jag tror att det här kommer att utveckla sig mycket bättre än vad någon kan föreställa sig idag….

Avslutningsvis vill jag även önska alla aktieägare en fortsatt bra sommar och en framgångsrik höst!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD