01:40:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-15 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2017-06-14 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-22 Årsstämma 2016
2016-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2014-06-19 Årsstämma 2014
2014-05-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2013-05-16 Årsstämma 2013
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012
2012-05-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
PharmaLundensis är ett forskningsbolag. Bolagets största inriktning återfinns inom behandling av svåra lungsjukdomar. Sjukdomar som bolaget är specialiserat inom inkluderar kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk bronkit, samt influensaorsakad lungsvikt. Utöver huvudverksamheten sker utveckling av tekniska system för hantering av läkemedelsutsläpp. PharmaLundensis har sitt huvudkontor i Lund.
2023-05-19 15:02:20

1. Sammanfattning

2023-01-01 - 2023-03-31 (3 månader)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -797 215 SEK (-1 265 186).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,05).
  • Soliditeten** uppgick per 2023-03-31 till 34,0 %.

* Periodens resultat dividerat med 36 179 181 (27 757 777) utestående aktier vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen som registrerades 2023-04-19.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

* Bolaget genomförde en företrädesemission av units bestående av en aktie och en teckningsoption, vilket resulterade i teckningar för ca 3.0 MSEK efter emissionskostnader.

* Första Minievaporatorn planeras att skickas till kund under andra kvartalet i år.

* Cleantech Lund registrerades som Bifirma. All kommersialisering av bolagets icke-farmakologiska projekt kommer att ske under detta namn.

2. Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

Genomförde företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption
Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) ("PharmaLundensis" eller "Bolaget") måndag den 30 januari 2023 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2022, att Bolaget genomför en företrädesemission med utgivande av högst 9 928 491 units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 0,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen var den 7 mars 2023. Varje befintlig aktie berättigade till 1 uniträtt och 3 uniträtter berättigade till teckning av en unit. Teckningstiden var 10 - 24 mars 2023.

Det inkom teckningar på totalt 6 393 706 units motsvarande 3 196 853 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 64.4 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillfördes bolaget således ca 3.0 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 99,4 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.

Minievaporatorn färdig och fungerar utmärkt
Arbetet med Minievaporatorn har blivit framgångsrikt och maskinen fungerar nu utmärkt. Apparaten är stabil och tillförlitlig under körningar under flera dagar. Reningsgraden är utmärkt, med mer än 99.9 procents rening. Således går mindre än en tusendel av föroreningarna igenom Minievaporatorns rening. Apparaten kan idag rena över 2000 liter avfallsvatten per månad. Vidare fungerar den automatiska påfyllningen av evaporatortanken utan problem. Detta innebär att ingen personal behöver fylla på avfallsvatten i evaporatortanken, eftersom maskinen själv pumpar in det i den takt som evaporeringen sker. Detta kommer att spara mycket arbete som sker idag med att springa och byta dunkar hela tiden efter hand som farligt avfallsvatten genereras i processen. Minievaporatorn håller nu på att CE-märkas och bedöms kunna skickas ut till första kund för testning till sommaren.

Minievaporatorn bedöms kunna halvera kostnader för att hantera flytande farligt avfall för företag inom läkemedels-, biotech- och kemibranscherna. Vidare minskar dagens arbete och kostnader med att hela tiden byta dunkar. Ytterligare en fördel är att företag slipper att skicka iväg stora mängder vatten till förbränning i en högtemperatur ugn (det mesta som skickas idag är vatten).

Insynshandel
PharmaLundensis VD Staffan Skogvall förvärvade 4 250 809 units (https://marknadssok.fi.se/Publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchFunctionType=Insyn&Utgivare=PharmaLundensis&PersonILedandeSt%C3%A4llningNamn=&Transaktionsdatum.From=&Transaktionsdatum.To=&Publiceringsdatum.From=&Publiceringsdatum.To=&button=search&Page=1) för sammanlagt

2 125 404,50 kr den 24 mars direkt och genom bolag i den nyligen genomförda företrädesemissionen.

3. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Cleantech Lund registrerades som Bifirma

PharmaLundensis registrerade Cleantech Lund som Särskilt Företagsnamn (Bifirma) hos Bolagsverket. All kommersialisering av bolagets cleantechprojekt (Minievaporator och EcoFilter) kommer i framtiden att ske under det namnet. Även en ny hemsida kommer att sättas upp med information om Minievaporatorn och övriga cleantech projekt. PharmaLundensis läkemedelsprojekt kommer fortsatt att drivas under namnet PharmaLundensis. I framtiden avser styrelsen att skilja verksamheterna i två helt separata bolag.

4. VD kommenterar

Jag vill inledningsvis tacka alla som tecknade i vårens nyemission!

Bolagets Minievaporator är nu färdig och den första maskinen är planerad för leverans till kund under andra kvartalet i år. Detta blir en viktig milstolpe för bolaget som signalerar att bolaget nu övergår till att finansiera verksamheten genom egen intjäning, snarare än genom nyemissioner. Antalet uthyrda maskiner och därmed intäkterna bedöms öka successivt under de närmaste åren.
När intäkterna från Minievaporatorn ökat så mycket att den verksamheten bär sig själv är det dags att knoppa av läkemedelsprojekten i ett nytt bolag. Kvar i det gamla bolaget blir bolagets Cleantech-projekt medan de kapitalslukande läkemedelsprojekten flyttas över till det nya bolaget. Det renodlade Cleantech-bolaget bedöms kunna få en mycket positiv framtid. Traditionellt har teknikbolag som växer med god vinst och vars verksamhet är skyddad med patent ofta belönats med en premiumvärdering på börsen. När dagens tråkiga börsklimat förbättras kan marknaden mycket väl komma att se Cleantech-bolaget som en liten "pärla" med mycket högt värde. För att markera denna uppdelning av bolagets verksamhet har vi nyligen registrerat Cleantech Lund som bifirma (särskilt företagsnamn) hos Bolagsverket. Alla cleantech projekt kommer att kommersialiseras under det namnet i framtiden, i stället för PharmaLundensis.
PharmaLundensis nya läkemedel har den största vinstpotentialen av samtliga projekt, men samtidigt de största kostnaderna, riskerna och den längsta tidshorisonten. Vi behöver ta ett omtag när det gäller finansieringen för att få fram tillräckligt med kapital för att kunna utveckla de här viktiga läkemedlen. Det finns ett betydande antal större aktörer i världen som är intresserade av att investera i lovande nya läkemedelsprojekt. Vi behöver ta fram ett erbjudande som är så intressant att de är villiga att lägga in betydande summor. Jag kommer att arbeta intensivt med denna fråga de kommande åren.
Bolaget genomförde under mars en företrädesemission för att finansiera bolaget. Det inkom teckningar för ca 3.2 miljoner kronor i emissionen, vilket förväntas räcka till 12-18 månaders verksamhet. PharmaLundensis förväntas även erhålla successivt allt mer intäkter de kommande åren genom uthyrning av Minievaporatorer.
PharmaLundensis befinner sig således i ett spännande skede. Jag ser med stor tillförsikt på bolagets framtid!

Avslutningsvis vill jag önska alla våra aktieägare en behaglig sommar!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall, VD