10:14:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-12-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-11-15 Extra Bolagsstämma 2024
2023-10-27 Årsstämma 2024
2023-10-13 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2023-09-20 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-06-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-09 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-31 Årsstämma 2023
2022-10-14 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2022-09-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-03-15 Extra Bolagsstämma 2022
2021-12-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-20 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-11 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2021-09-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-20 Årsstämma 2021
2020-10-15 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2020-09-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-16 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2019-10-15 Årsstämma 2020
2018-09-27 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2018-09-26 Årsstämma 2019
2018-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2018-06-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-09-26 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-01-01 Extra Bolagsstämma 2018
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-06 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2016-09-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-05 Årsstämma 2017
2016-06-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-16 Extra Bolagsstämma 2017
2015-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-08 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2015-09-07 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-09-07 Årsstämma 2016
2015-06-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-01 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-10-07 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2014-10-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-10-06 Årsstämma 2015
2014-06-30 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Phase Holographic Imaging PHI är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar instrument och mjukvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska - samt autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs på global nivå via bolagets distributörer och störst närvaro återfinns inom Norden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2022-06-29 08:52:57

[image]

FEBRUARI - APRIL 2022

Nettoomsättning 1 242 (1 910) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 173 (-5 559) KSEK
Nettoresultat  -10 279 (-6 784 ) KSEK
Resultat per aktie -0,71 (-0,47) SEK
Bruttomarginal 63 (66) %

MAJ 2021 - APRIL 2022

Nettoomsättning 8 169 (3 637) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -14 971 (-16 773) KSEK
Nettoresultat  -25 381 (-23 509) KSEK
Resultat per aktie -1,76 (-1,63) SEK
Bruttomarginal 70 (63) %

I KORTHET
  • Försäljningen mer än fördubblades under 2021/22, jämfört med föregående räkenskapsår.
  • Försäljningen av HoloMonitors fluorescensenhet har påbörjats för leverans hösten 2022.
  • Det syntetiska antikroppspatent som tidigare tilldelats PHI i USA har även beviljats i Japan.

VD HAR ORDET

Försäljning

Omstruktureringen av vårt distributionsnät i kombination med vår satsning på online­försäljning och marknads­föring har fördubblat försäljningen 2021/22, jämfört med föregående räkenskapsår. Instrument­försäljningen stod för huvuddelen, men en noterbar andel bestod av merförsäljning i form av mjukvara, service samt förbruknings­materiel.

Affärsutveckling

Fluorescensenheten

Vi får regelbundet offertförfrågningar från kunder gällande HoloMonitors fluorescens­enhet. Efter att nyligen låst designen samt säkrat material och komponenter till de första produktions­enheterna, är vi nu i gott skick att offerera för leverans under hösten.

Fluorescensavbildning är ett viktigt verktyg inom medicinsk forskning eftersom metoden gör det möjligt att bestämma cellers genetiska aktivitet. Emellertid är fluorescens­avbildning giftigt för cellerna. Genom att kombinera holografisk mikroskopi och fluorescens­mikroskopi minskar HoloMonitor dramatiskt toxiciteten vid avbildning av levande celler med fluorescens­mikroskopi, särskilt vid avbildning av flera cellkulturer över tid. Vidare reduceras även kostnaden och komplexiteten för fluorescens­avbildning.

Syntetiska antikroppar

Det syntetiska antikroppspatent som tidigare tilldelats PHI i USA har även beviljats i Japan. De beviljade patenten skyddar teknik för att skapa konstgjorda ­antikroppar vilka kan skräddarsys för att känna igen och binda till specifika molekyler med hög precision för att till exempel identifiera cancer­celler i blod- eller vävnads­prover. Med utsikter om beviljande även i Europa och Kina har de beviljade patenten föranlett oss att överväga hur vi kommersialiserar de erhållna immateriella rättigheterna på optimalt sätt.

Regenerativ medicin

Genom att reparera eller ersätta dysfunktionella celler, vävnader och organ utlovar regenerativa terapier att behandla skador och idag obotliga sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

PHI var inbjuden att tala vid World Stem Cell Summit (https://worldstemcellsummit.com/), organiserat av Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (https://school.wakehealth.edu/research/institutes-and-centers/wake-forest-institute-for-regenerative-medicine). För att regenerativa terapier ska bli överkomliga och allmänt tillgängliga måste problemet med storskalig produktion lösas. Jag blev därför ombedd att tala om "Advanced Quality Control for Regenerative Medicine" vid konferensen.

Det är väl känt inom fältet att cellmorfologin förändras när cellkvaliteten försämras. Till skillnad från andra produkter på marknaden kan HoloMonitor icke-invasivt avbilda och kvantifiera individuell cell­morfologi i en cell­inkubator­miljö. Denna unika förmåga gör vår HoloMonitor teknik perfekt lämpad för kvalitets­bedömning i storskalig produktion av regenerativa terapier.

Över 20 miljarder USD investerades i regenerativa terapier 2021, enligt Alliance for Regenerative Medicine (https://alliancerm.org/sector-report/2021-annual-report/). Dessutom, enligt alliansen, genomförs för närvarande över 2 000 regenerativa kliniska prövningar av 1 200 terapeutiska utvecklare.

[image] Peter Egelberg, VD

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 242 (1 910) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -3 173 (-5 559) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -10 279 (-6 784) KSEK.

Rullande 12-månaders försäljning

[image]

INVESTERINGAR

Med betoning på applikationsutveckling samt utveckling av flourescenskapacitet investerade bolaget under kvartalet 2 674 (1 554) KSEK i produkt, patent och applikationsutveckling.

FINANSIERING

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till 2 508 (35 506) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 47 (25) %.

I samband med att företrädesemission registrerades efter bokslutsdagen i maj erhöll PHI 32,2 MSEK efter emissions­kostnader och återbetalning av lån till Formue A/S.

Företrädesemission

Företrädes­emissionen som avslutades den 13 april 2022 tecknades till totalt cirka 57 MSEK, motsvarande en total tecknings­grad om 80 %. Genom företrädes­emissionen nyemitteras totalt 6 057 729 aktier samt 3 365 405 tecknings­optioner av serie TO 3 och 1 346 162 tecknings­optioner av serie TO 4. PHI tillfördes därmed cirka 57 MSEK före emissions­kostnader. Per den 12 maj 2022 uppgår antalet aktier i PHI till 20 452 700 stycken med ett aktiekapitalet om 4 090 540 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO 3

Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 11 april 2023 till och med 2 maj 2023. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genom­snitts­kursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av tecknings­optioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer tecknings­optionerna att tillföra bolaget cirka 40 MSEK före emissions­kostnader.

Teckningsoptioner av serie TO 4

Varje tecknings­option av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 12 september 2024 till och med 3 oktober 2024. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genom­snitts­kursen under en period inför options­inlösen, inom intervallet 0,20 SEK som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av tecknings­optioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer tecknings­optionerna tillföra bolaget cirka 20,8 MSEK före emissions­kostnader.

Konvertibler

Konvertibellånet till Formue Nord Fokus A/S uppgår till 20 230 000 SEK med följande villkor:
  • Antal konvertibler: 1 700 000 konvertibler, som medför rätt till teckning av 1 700 000 nya aktier.
  • Konverteringskurs: 11,90 SEK per ny aktie fram till och med den 2 maj 2023 (sista dagen i inlösenperiod för teckningsoptioner av serie TO 3) och 15,45 SEK per ny aktie från och med den 3 maj 2023 till och med den 16 oktober 2024.
  • Konverteringsperiod: konvertibelinnehavaren har rätt under perioden från och med utbetalningsdagen, planerad till efter extra bolagsstämma, till och med den 16 oktober 2024 konvertera lånet till aktier.
  • Löptid: i det fall hela lånet ej konverterats ska återbetalning av lånet samt ränta ske senast den 16 oktober 2024. Bolaget äger rätt att återbetala hela eller delar av konvertibel­lånet när helst fram till förfallodagen varpå Formue Nord har möjlighet att acceptera återbetalning alternativt påkalla konvertering enligt ovan angivna konverterings­kurser.
  • Ränta: konvertiblerna löper med en kvartalsvis ränta om 3 %.

RISKER

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2020/21 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

UTTALANDEN OM OMVÄRLD OCH FRAMTID

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

INVESTERARKALENDER
  • September 2022, Årsredovisning 2021/22
  • 29 september 2022, Delårsrapport 1 2022/23

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD