06:54:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-03-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-31 Årsstämma 2023
2022-10-14 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2022-09-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-03-15 Extra Bolagsstämma 2022
2021-12-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-20 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-11 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2021-09-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-20 Årsstämma 2021
2020-10-15 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2020-06-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-16 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2019-10-15 Årsstämma 2020
2018-09-27 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2018-09-26 Årsstämma 2019
2018-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2018-06-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-09-26 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-01-01 Extra Bolagsstämma 2018
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-06 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2016-09-05 Årsstämma 2017
2016-09-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-16 Extra Bolagsstämma 2017
2015-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-08 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2015-09-07 Årsstämma 2016
2015-09-07 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-01 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-10-07 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2014-10-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-10-06 Årsstämma 2015
2014-06-30 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Phase Holographic Imaging är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar instrument och mjukvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska - samt autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs på global nivå via bolagets distributörer och störst närvaro återfinns inom Norden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2022-09-29 10:33:10

[image]

Maj 2022 - Juli 2022

Nettoomsättning 2 035 (2 373) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 848 (-3 439) KSEK
Nettoresultat  -5 753 (-4 469) KSEK
Resultat per aktie -0,28 (-0,31) SEK
Bruttomarginal 45 (60) %

I korthet
 • Trots ett sommartrögt periodavslut i juli var försäljningen bara en enhet från att överträffa vårt bästa kvartal någonsin; samma period förra året.
 • I september återhämtade sig kundförfrågningarna till en nivå vi inte tidigare sett.
 • Leverans av fluorescensmodulen påbörjas under hösten.
 • PHI och andra företag knutna till Wake Forest Institute for Regenerative Medicine har gått samman för att skapa de nya kvalitetsstandarder och analysverktyg som behövs för att tillverka säkra, effektiva och prisvärda regenerativa terapier. 

VD har ordet

Försäljning

Kundförfrågningarna minskade kraftigt under den senare delen av perioden (maj t.o.m. juli) för att under september återhämta sig till en nivå vi inte har upplevt tidigare. Den kraftiga ökningen av onlineförfrågningar och demonstrationer befäster effektiviteten av vår digitala försäljnings- och marknadsföringsstrategi.

Trots ett sommartrögt periodavslut i juli var försäljningen bara en enhet från att överträffa vårt bästa kvartal någonsin; samma period förra året. Intresset för HoloMonitors fluorescensmodul var dock märkbart stort under sommaren. Under hösten kommer fluorescensmoduler att levereras till nuvarande kunder som har uttryckt stort intresse för att kombinera holografi med fluorescens.

Fluorescensavbildning gör att man kan studera den genetiska aktiviteten hos celler och är därför ett oumbärligt verktyg i medicinsk forskning. Men till skillnad från holografisk mikroskopi kräver fluorescensavbildning att en reagens tillförs cellerna, vilket utsätter dem för gifter varje gång de avbildas.

HoloMonitors fluorescensmodul kombinerar fluorescensmikroskopi med reagensfri holografisk mikroskopi. Eftersom de två mikroskopiteknikerna är kombinerade i en och samma enhet behöver fluorescensavbildning enbart aktiveras vid behov, vilket minskar mängden frisatta gifter till ett minimum.

Affärsutveckling

Standardisering av regenerativ medicin

Kombinationen av fluorescens, holografi samt analys direkt inuti cellinkubatorn gör HoloMonitor till ett utomordentligt mångsidigt analysverktyg som betonar användarvänlighet och cellkvalitet. HoloMonitors mångsidighet gör den värdefull inte bara inom medicinsk forskning utan även vid tillverkning av regenerativa terapier där cellkvaliteten är kritisk.

Regenerativa medicinterapier botar patienter med tidigare obehandlade och livshotande sjukdomar med hjälp av laboratorieodlade celler, vävnader eller organ. Framgången med dessa "mirakelkurer" har lett till en flod av investeringar. Enligt årsrapporten för 2021 från Alliance for Regenerative Medicine (https://alliancerm.org/) investerades 73 miljarder USD i utvecklandet av nya eller förbättrade regenerativa terapier under 2017 - 2021.

De amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna har insett att nuvarande standarder och kommersiellt tillgängliga cellodlingsverktyg är otillräckliga för storskalig tillverkning av regenerativa terapier. Till exempel kämpar branschen med den mest grundläggande mätningen - att räkna celler. De nuvarande cellräkningsmetoderna är tillräckliga för preklinisk forskning men inte för kliniska tillverkningsändamål där människoliv står på spel.

Till följd av detta kan kommersiella regenerativa terapier kosta flera hundra tusen USD per behandling, exklusive alla sjukhuskostnader. För att utveckla terapitillverkningen och därigenom minska kostnaderna har amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter efterlyst nya standarder och tillverkningsverktyg för att lösa tillverkningsproblemet och möta den växande efterfrågan på prisvärda regenerativa terapier.

[image]

Källa: Outcomes from a cell viability workshop: fit-for-purpose considerations for cell viability measurements for cellular therapeutic products (https://www.doi.org/10.18609/cgti.2021.076), Laura Pierce et al., Cell & Gene Therapy Insights (2021).

I detta ser vi oss ha en central del av lösningen genom att helt enkelt anpassa vår HoloMonitor-teknologi till storskalig terapitillverkning. Till skillnad från nuvarande standarder kan HoloMonitor räkna antalet levande och döda celler, så kallad cellviabilitet, utan att tillsätta någon reagens. Anpassningen av HoloMonitor skulle göra det möjligt att kontinuerligt övervaka behandlingar, inte bara under tillverkningen utan även genom hela behandlingskedjan, som visas i bilden ovan.

Sedan vårt besök på Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (https://phiab.com/pressrelease/wake-forest-institute-for-regenerative-medicine-welcomes-phi/) i augusti har PHI och andra företag knutna till institutet gått samman. Målet är att skapa de kvalitetsstandarder och analysverktyg som behövs för att tillverka säkra effektiva regenerativa terapier till en kostnad som gör att miljontals patienter kan botas från sjukdomar som idag inte går att behandla.

[image] Peter Egelberg, VD

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 2 035 (2 373) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -4 848 (-3 439) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -5 753 (-4 469) KSEK.

Rullande 12-månaders försäljning

[image]

 

Investeringar

Med betoning på regenerativ medicin samt utveckling av flourescenskapacitet investerade bolaget under kvartalet 1 266 (1 501) KSEK i produkt, patent och applikationsutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till 28 553 (28 167) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 52 (3) %.

I samband med att företrädesemission registrerades erhöll PHI 32,2 MSEK efter emissions­kostnader och återbetalning av lån till Formue A/S.

Företrädesemission

Företrädes­emissionen som avslutades den 13 april 2022 tecknades till totalt cirka 57 MSEK, motsvarande en total tecknings­grad om 80 %. Genom företrädes­emissionen nyemitteras totalt 6 057 729 aktier samt 3 365 405 tecknings­optioner av serie TO 3 och 1 346 162 tecknings­optioner av serie TO 4. PHI tillfördes därmed cirka 57 MSEK före emissions­kostnader. Per den 12 maj 2022 uppgår antalet aktier i PHI till 20 452 700 stycken med ett aktiekapitalet om 4 090 540 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO 3

Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 11 april 2023 till och med 2 maj 2023. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genom­snitts­kursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av tecknings­optioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer tecknings­optionerna att tillföra bolaget cirka 40 MSEK före emissions­kostnader.

Teckningsoptioner av serie TO 4

Varje tecknings­option av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 12 september 2024 till och med 3 oktober 2024. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genom­snitts­kursen under en period inför options­inlösen, inom intervallet 0,20 SEK som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av tecknings­optioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer tecknings­optionerna tillföra bolaget cirka 20,8 MSEK före emissions­kostnader.

Konvertibler

Konvertibellånet till Formue Nord Fokus A/S uppgår till 20 230 000 SEK med följande villkor:
 • Antal konvertibler: 1 700 000 konvertibler, som medför rätt till teckning av 1 700 000 nya aktier.
 • Konverteringskurs: 11,90 SEK per ny aktie fram till och med den 2 maj 2023 (sista dagen i inlösenperiod för teckningsoptioner av serie TO 3) och 15,45 SEK per ny aktie från och med den 3 maj 2023 till och med den 16 oktober 2024.
 • Konverteringsperiod: konvertibelinnehavaren har rätt under perioden från och med utbetalningsdagen, planerad till efter extra bolagsstämma, till och med den 16 oktober 2024 konvertera lånet till aktier.
 • Löptid: i det fall hela lånet ej konverterats ska återbetalning av lånet samt ränta ske senast den 16 oktober 2024. Bolaget äger rätt att återbetala hela eller delar av konvertibel­lånet när helst fram till förfallodagen varpå Formue Nord har möjlighet att acceptera återbetalning alternativt påkalla konvertering enligt ovan angivna konverterings­kurser.
 • Ränta: konvertiblerna löper med en kvartalsvis ränta om 3 %.

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2020/21 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender
 • 31 oktober 2022, Årsstämma
 • 21 december 2022, Delårsrapport 2 2022/23

Om PHI

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar och marknadsför instrumentering för icke-invasiv time-lapse-avbildning. Företagets HoloMonitor-produktlinje används för kvantitativ analys av levande cellkulturer, särskilt inom preklinisk forskning och regenerativ medicin. PHI har kontor i Lund, Sverige och Boston, Massachusetts.

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD