01:20:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-29 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-08 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-05 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2023-03-13 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-14 Extra Bolagsstämma 2020
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Split POLAR 16:1
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-04 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Polarcool är verksamt inom medicinteknik. Idag är bolaget inriktade mot att produkter och lösningar inriktade för skador inom sport och aktivitet. Störst fokus återfinns inom forskning och utveckling av produkter som används vid behandling av hjärnskador vid exempelvis boxning, rugby och amerikansk fotboll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den europeiska marknaden.
2023-10-04 13:30:00

PolarCoolAB (publ) ("PolarCool" eller "Bolaget") meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2023 villkorat av godkännande från Extra Bolagsstämman den 8 september 2023 ("Extra Bolagsstämman"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 4,0 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK).

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 70 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 10 procent, utan stöd av teckningsrätter.

PolarCools vd, Erik Anderssson kommenterar;

-Jag glädjs över det intresse vi har fått i Företrädesemissionen vilket visar på potentialen i Bolaget. Vi ser nu fram emot att fortsätta den spännande resa som PolarCool befinner sig i med fullt fokus på att accelerera etableringen av PolarCap[®] System i Europa.

Meddelande om tilldelning 
Totalt tecknades 5 374 630 units i Företrädesemissionen, motsvarande 26 873 150 nya aktier och 26 873 150 teckningsoptioner av serie TO1. Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 14 september 2023. De som tilldelas units (envar unit bestående av fem aktier och fem teckningsoptioner av serie TO1) utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut den idag den 4 oktober 2023. De som tecknat units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner. 

Aktiekapital och antal aktier mm
Extra Bolagsstämman beslutade inledningsvis om en minskning av aktiekapitalet med 1 943 700,925734 till 4 018 551,00 SEK i syfte att sänka en akties kvotvärde till 0,15 SEK inför Företrädesemissionen. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 4 030 972,50 SEK (baserat på kvotvärdet 0,15 SEK) genom emission av 26 873 150 nya aktier. Extra Bolagsstämman beslutade avslutningsvis om ytterlingare en minskning av aktiekapitalet där minskningsbelopp fastställts till 1 609 904,70 SEK. Efter registrering av Företrädesemissionen och de båda minskningsbesluten hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i PolarCool att uppgå till 6 439 618,80 SEK fördelat på 53 663 490 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,12 SEK.

Extra Bolagsstämman beslutade vidare om en ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier enligt ett antal alternativ, vilken skulle fastställas baserat på teckningsgrad i Företrädesemissionen och nytt kvotvärde genom minskningsbesluten. Alternativ C har därför fastställts innebärande att § 5 i bolagsordningen om antalet aktier får följande lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 46 358 333 och högst 185 433 332".  

Handel med BTU 
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram tills emissionen har registrerats hos Bolagsverket. De nytecknade aktierna är bokförda som BTU på kontot fram till cirka sju dagar efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 42, 2023. 

Rådgivare

PolarCool har anlitat Nordic Issuing som emissionsinstitut i samband med emissionen. Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt Bolaget och Paues Åberg Communications är rådgivare avseende Bolagets externa kommunikation.

För ytterligare information 

Erik Andersson - VD PolarCool AB (publ)                                         
+46 - 738 60 57 00                                                                               
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2023 kl. [13:30].

Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcuCort. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.