01:47:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-08 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2023-03-13 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 X-dag ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-14 Extra Bolagsstämma 2020
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Split POLAR 16:1
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-04 X-dag ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Polarcool är verksamt inom medicinteknik. Idag är bolaget inriktade mot att produkter och lösningar inriktade för skador inom sport och aktivitet. Störst fokus återfinns inom forskning och utveckling av produkter som används vid behandling av hjärnskador vid exempelvis boxning, rugby och amerikansk fotboll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den europeiska marknaden.
2024-05-29 11:00:00

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I POLARCOOL AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

PolarCool AB ("PolarCool" eller "Bolaget") meddelar idag att informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Bolagets förestående företrädesemission ("Företrädesemissionen") och annan relevant information kommer     finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.polarcool.se, Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.
Företrädesemissionen i sammandrag

  • Bolagets styrelse beslutade den 27 maj 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024 den 24 maj 2024, om att genomföra Företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner att tecknas tillsammans i en så kallad unit.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 55 142 647 Units, bestående av högst 827 139 705 aktier och högst 275 713 235 teckningsoptioner av serie TO2. Varje Unit består således av femton (15) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2.
  • Rätt att teckna Units ska tillkomma Bolagets aktieägare i förhållande till antalet innehavda aktier på avstämningsdagen som är den 3 juni 2024.
  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit.
  • Teckningsperioden löper från och med den 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024.
  • Teckningskursen kommer uppgå till 0,02 SEK per ny aktie och teckningsoptioner av serie TO2 kommer emitteras vederlagsfritt, innebärande att teckningskursen för en Unit är 0,30 SEK. Vid full teckning beräknas Bolaget tillföras cirka 16,54 MSEK före sedvanliga emissionskostnader.
  • Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 30 maj 2024 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter är den 31 maj 2024.
  • Handel med uniträtter sker från och med den 5 juni 2024 till och med den 14 juni 2024.
  • Företrädesemissionen är genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställd till cirka 99,13 procent.
Tidplan för företrädesemissionen

29 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörande av
memorandum
30 maj 2024 Sista dag för handel i aktien inkl. rätt
att erhålla uniträtter
31 maj 2024 Första dag för handel i aktien exkl.
rätt att erhålla uniträtter
3 juni 2024 Avstämningsdag i Företrädesemissionen
5 juni - 14 juni 2024 Handel i uniträtter
5 juni - 19 juni 2024 Teckningsperiod
6 maj 2024 fram till dess att Handel i BTU
Företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket
24 juni 2024 Preliminärt datum för offentliggörande
av slutligt utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare
Storgatan Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till PolarCool i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För mer information
Erik Andersson - VD PolarCool AB (publ.)                                     
Telefon: +46 738 60 57 00                                                                             
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande enligt Spotlights regelverk den 29 maj 2024 kl. [11:00].
Om PolarCool
PolarCool AB (publ.) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ.) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna", och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.