06:31:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-14 Extra Bolagsstämma 2020
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Split POLAR 16:1
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-04 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Polarcool är verksamma inom medicinteknik. Idag är bolaget inriktade mot att produkter och lösningar inriktade för skador inom sport och aktivitet. Störst fokus återfinns inom forskning och utveckling av produkter som används vid behandling av hjärnskador vid exempelvis boxning, rugby och amerikansk fotboll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den europeiska marknaden.
2022-11-16 15:07:33

Styrelsen för PolarCool AB ("PolarCool" eller "Bolaget") har idag beslutat om att uppta ett konvertibellån om totalt 1,5 MSEK genom en riktad emission av konvertibler med en konverteringskurs om 1,20 sek / aktie. Emissionen riktas till Redhe Financial Communications AB, Söder Holding AB, , Exsultat AB, Wobbler Invest AB, Torsten Hansson och Bjørn Bratlie AS.

Sammanfattning
  • Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet som lämnades av årsstämman den 5 maj 2022, beslutat om att genomföra en riktad emission av ett konvertibellån om 1,5 MSEK, fördelat med 0,5 MSEK till Redhe Financial Communications AB, 0.4MSEK till Söder Holding AB, 0,25 MSEK till Exsultat AB, 0,15 MSEK till Bjørn Bratlie AS, 0,1 MSEK till Wobbler Invest AB och 0,1 MSEK till Torsten Hansson.
  • Konvertibellånen har en löptid om ca 6 månader med förfallodag den 15 maj 2023.
  • Konvertibellånen löper med en ränta om 1,5 % per månad.
  • Konvertibellånen kan konverteras, inklusive upplupen ränta, till aktier under löptiden. Konverteringskursen är fastställd till 1,20 SEK per aktie.

Med en konverteringskurs om 1,20 SEK och vid full konvertering av konvertibellånen, inklusive maximal ränta, beräknad per dagen för detta offentliggörande, skulle utspädningen uppgå till ca 9,9% efter full konvertering, innebärande att Bolagets aktiekapital skulle öka med ca 300 963,71 SEK till totalt ca 3 036 747,35 SEK och antalet aktier i Bolaget skulle öka med 1 352 328 aktier till totalt 13 645 095 aktier.

Villkoren för konvertibelemissionen, inklusive konverteringskurs, har fastställts efter förhandling med tecknare. Konverteringskursen är ca 8 % under aktiens volymviktade genomsnittskurs på Spotlight Stock Market under de senaste 10 handelsdagarna. Därigenom anser styrelsen för Bolaget att villkoren för konvertibellånen är marknadsmässiga.

Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ser ett begränsat kapitalbehov som nu tillförs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Framtida kapitalbehov kommer att styras av marknadsframgångar och godkännanden på nya marknader. Mot bakgrund av det rådande marknadsklimatet bedöms villkoren i denna begränsade riktade emission vara gynnsamma för Bolaget och ge arbetsro att fokusera på en gedigen pipeline vad avser försäljning, vilket bedöms gynna samtliga aktieägare.
 

Genom utgivandet av konvertibellånen tillförs Bolaget kapital om 1,5 MSEK före transaktionskostnader, vilka understiger 10 TSEK. Bolaget avser att använda medlen från konvertibellånen för att stärka Bolagets likviditet och därmed fortsatta etablering av Bolagets produkt PolarCap® System på den europeiska marknaden.
 

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

"Det riktade konvertibellånet ger oss finansiellt utrymme att fortsätta vår etablering på den europeiska marknaden."

Rådgivare

Advokatfirman Delphi har agerat som legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen av konvertiblerna.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2022.