16:03:39 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-11 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning PREV B 4.75 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning PREV B 4.50 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning PREV B 3.50 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning PREV B 2.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-18 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-17 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2015-04-16 Årsstämma 2015
2015-02-10 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-16 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-09 Ordinarie utdelning PREV B 0.30 SEK
2013-04-08 Årsstämma 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-27 Ordinarie utdelning PREV B 0.30 SEK
2012-03-26 Årsstämma 2012
2012-02-03 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-06-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 Ordinarie utdelning
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-04 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-22 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-31 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2010-03-30 Årsstämma 2010
2010-02-05 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-23 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Ordinarie utdelning PREV B 1.50 SEK
2009-03-31 Årsstämma 1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Prevas är ett IT-konsultbolag. Bolaget innehar specialistkompetens inom produkt- och produktionsutveckling. Tjänsteutbudet inkluderar digitala lösningar, projektledning, mjukvarudesign, till UX- och systemlösningar. Kunderna består huvudsakligen av medelstora företagskunder, verksamma inom ett flertal sektorer som industri, life science, tillverkning samt energisektorn. Prevas grundades 1985 och har störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2024-05-15 19:25:00

Prevas AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2024 på Prevas huvudkontor i Västerås. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram vilka framgår av tidigare publicerad kallelse.

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 4,75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 17 maj 2024 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 22 maj 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Strid, Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus, Robert Demark och Christer Wallberg samt nyval av Magnus Lundin som styrelseledamot. Som styrelsens ordförande omvaldes Christer Parkegren. Stämman beslutade även om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med Per Modin som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för kommande mandatperiod, ska utgå med 440 000 kronor till ordförande och med 220 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av stämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av högst 1 273 689 B-aktier vilket motsvarar cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram (LTI 2024/2027) omfattande nyckelpersoner i Prevas-koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 21 handelsdagar mellan den 15 april 2024 till 15 maj 2024. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om en månad från dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 juli - 30 september 2027, dock senast två veckor från och med den 30 november 2027.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på https://www.prevas.se/arsstamma.