12:20:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning PROB 1.30 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-04-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning PROB 1.30 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning PROB 1.30 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning PROB 1.10 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-21 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning PROB 1.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning PROB 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning PROB 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-01-25 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning PROB 1.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning PROB 1.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-01-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning PROB 0.85 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Analytiker möte 2014
2014-10-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning PROB 0.75 SEK
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-01-23 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Ordinarie utdelning PROB 0.75 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-24 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-25 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning PROB 0.50 SEK
2011-04-29 Bonusutdelning PROB 0.5
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-01-26 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-20 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-23 Ordinarie utdelning PROB 0.50 SEK
2010-04-22 Årsstämma 2010
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-01-27 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-21 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-18 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-07 Ordinarie utdelning PROB 0.00 SEK
2009-05-06 Årsstämma 1
2009-04-22 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Probi är verksamt inom bioteknik. Bolaget är särskilt inriktade mot forskning och utveckling av probiotika, en god bakterie som återfinns i människans tarmsystem. Forskningsområdena inom bolaget innefattar mag och tarm, immunförsvar, metabola syndrom samt stress och återhämtning. Bland bolagets kunder återfinns större företagskunder inom livsmedelsindustrin. Bolaget grundades under 1991 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-03-29 08:00:00

Aktieägarna i Probi AB (publ), org. nr. 556417-7540, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Probis bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska
  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 27 april 2022, och
  • senast fredagen den 29 april 2022 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan om deltagande i årsstämman görs skriftligen under adress Probi AB (publ), "Årsstämma 2022", Att: Wanda Eckerberg, Ideongatan 1A, 223 70 Lund, via e-post till bolagsstamma@probi.comeller per telefon 046 286 89 42. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid årsstämman.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas anmälan och måste uppvisas senast på årsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan och måste uppvisas senast på årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.probi.com. 

Deltagande genom poströstning

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska
  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 27 april 2022, och
  • senast fredagen den 29 april 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Probi tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen. 

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.probi.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Probi AB (publ), "Årsstämma 2022", Att: Wanda Eckerberg, Ideongatan 1A, 223 70 Lund eller med e-post till bolagsstamma@probi.com.Ifyllt formulär ska vara Probi tillhanda senast fredagen den 29 april 2022. 

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.probi.com. 

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 27 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 29 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av justerare
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.    Verkställande direktörens anförande
9.    Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat¬räkningen och koncernbalansräkningen
10.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
11.    Beslut om godkännande av ersättningsrapport
12.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13.    Fastställande av antalet styrelseledamöter
14.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
15.    Val av styrelse och styrelseordförande
        Valberedningens förslag:
        a.    Jean-Yves Parisot (omval)
        b.    Jörn Andreas (omval)
        c.    Irène Corthésy Malnoë (omval)
        d.    Charlotte Hansson (omval)
        e.    Malin Ruijsenaars (omval)
        f.    Jean-Yves Parisot, som styrelseordförande (omval)
16.    Val av revisor
17.    Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
18.    Utseende av valberedning
19.    Stämmans avslutande

Disposition av resultat (punkt 10)
Styrelsen föreslår utdelning uppgående till 1,30 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 9 maj 2022. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2022.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen.

Styrelse m m (punkterna 2, 13 - 16)
Bolagets valberedning, vilken bestått av Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Monica Åsmyr (representerande Swedbank Robur Fonder), Marianne Flink (representerande Fjärde AP-fonden) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna), har lämnat följande förslag: 

Ordförande vid stämman: Advokat Madeleine Rydberger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Antalet styrelseledamöter: Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode: Styrelsens ordförande ska erhålla 540 000 kronor (520 000 kronor) och var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna ska erhålla 270 000 kronor (260 000 kronor). Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 120 000 kronor (120 000 kronor) och annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor (50 000 kronor) samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor (30 000 kronor) och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor (20 000 kronor).

Styrelseledamöter: Omval av Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Irène Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson och Malin Ruijsenaars.

Styrelseordförande: Omval av Jean-Yves Parisot.

Information om de för omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.probi.com.

Revisorer: I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

Revisionsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 17)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 1 165 000 aktier. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom att betalning ska ske kontant eller genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen fastställas på marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier. 

Bemyndigandet motsvarar cirka 10 % av aktiekapitalet och röstetalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Utseende av valberedning (punkt 18)
Aktieägarna Symrise, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur fonder och Bengt Jeppsson har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av fyra ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter av valberedningen föreslås Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Monica Åsmyr (representerande Swedbank Robur fonder), Marianne Flink (representerande Fjärde AP-fonden) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna). Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska vara tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.probi.com senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Information om dem som föreslås till Probis styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets hemsida www.probi.com.

Frågerätt 
Aktieägare har, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelse och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Aktier och röster
I Probi finns totalt 11 394 125‬ aktier, motsvarande lika många röster. Probi innehar inte några egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Lund i mars 2022
Styrelsen för Probi AB (publ)

För mer information, kontakta:
Henrik Lundkvist, CFO, Probi, 
Tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com

Om Probi
Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 658 MSEK under 2021. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap och hade cirka 3 800 aktieägare den 31 december 2021.