16:57:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-11 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-06 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-13 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-08 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-06-10 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-05-13 Bokslutskommuniké 2021
2022-05-03 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2022-03-14 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-02-05 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2017-05-02 Årsstämma 2017
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-01 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2016-05-02 Årsstämma 2016
2016-05-02 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-06 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-29 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-30 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-20 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Respiratorius är ett forskningsbolag inriktat mot utveckling av läkemedelskandidater för behandling av cancer och framförallt aggressivt lymfom. Bolaget etablerades under 1999 som en avknoppning från Lunds Universitet. Verksamheten återfinns i Sverige, där forskning bedrivs i egen regi men även via internationella samarbetspartners. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2024-04-19 15:09:00

Aktieägarna i Respiratorius AB (publ), org.nr 556552-2652, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2024 kl. 16.00 på Medicon Village, i huvudbyggnaden The Spark, Scheeletorget 1, Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 maj 2024,
  • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 15 maj 2024 skriftligen till Respiratorius AB (publ), Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till info@respiratorius.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 15 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 292316 100. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0.Stämman öppnas.

1.Val av ordförande vid stämman.

2.Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.Godkännande av dagordning.

4.Val av en eller två justeringsmän.

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.Verkställande direktörens anförande.

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c)om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9.Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11.Val av styrelse och revisor.

12.Beslut om antagande av instruktion för valberedningen.

13.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

14.Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen som bestått av Johan Drott (ordförande), representerande Valcuria Holding AB, Ben Hayes, representerande eget innehav, och Hans Harvig, representerande eget innehav, föreslår att advokat Gustav Johansson väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Därutöver föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter (oförändrat jämfört med föregående år). Styrelsearvode ska inte utgå till styrelseledamöter som är anställda av bolaget.

Därutöver föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att Karin Wehlin, Kristina Drott och Johan Drott omväljs som styrelseledamöter, att Mia Lundblad väljs som ny styrelseledamot samt att Karin Wehlin omväljs som styrelseordförande.

Mia Lundblad, född 1974, har en farmacie magisterexamen från Uppsala universitet och en doktorsexamen i klinisk farmakologi från Karolinska Institutet. Mia Lundblad har omfattande erfarenhet av läkemedelsforskning- och utveckling, projektledning och affärsutveckling från ledande positioner inom Novo Nordisk, Ferring Pharmaceuticals och Respiratorius. Mia Lundblad är för närvarande Clinical Pharmacology Scientific Director på Novo Nordisk och har tidigare varit VD på Arcede Pharma.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Disruptify It AB.

Innehav: Inga aktier i bolaget.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com).

Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av instruktion för valberedningen (punkt 12)

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen antas.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande kan ajourneras till valberedningen efter beslut av valberedningen.

Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

-val av ordförande på stämman;

-val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;

-styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;

-val av revisor samt ersättning till denne; samt

-principer för utseende av valberedningen.

På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheeletorget 1 i Lund samt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________________________

Lund i april 2024

Respiratorius AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2024.

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.