20:11:46 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-11 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-06 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-02-13 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-08 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-02-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-06-10 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-05-13 Bokslutskommuniké 2021
2022-05-03 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2022-03-14 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-02-05 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2017-05-02 Årsstämma 2017
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-01 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2016-05-02 Årsstämma 2016
2016-05-02 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-06 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-29 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-30 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-20 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-25 Bokslutskommuniké 2011

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Respiratorius är ett forskningsbolag inriktat mot utveckling av läkemedelskandidater för behandling av cancer, och framförallt aggressivt lymfom. Bolaget etablerades under 1999 som en avknoppning från Lunds Universitet. Verksamheten återfinns i Sverige, där forskning bedrivs i egen regi men även via internationella samarbetspartners. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2024-06-05 08:45:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 5 juni 2024, inleds teckningsperioden i Respiratorius AB:s (publ) ("Respiratorius" eller "Bolaget") företrädesemission av units om cirka 28,6 MSEK, vilken offentliggjordes av Bolaget den 21 maj 2024 och beslutades av Bolagets styrelse den 24 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 5 juni till och med den 19 juni 2024.

Sammanfattning
  • Den som på avstämningsdagen, den 3 juni 2024, var införd i aktieboken som aktieägare i Respiratorius erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Fem (5) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) aktier och en (1) teckningsoption serie TO2.
  • Företrädesemissionen innebär emission av högst 58 463 220 units, motsvarande 409 242 540 aktier och 58 463 220 teckningsoptioner serie TO2.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,49 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie. Teckningsoptionerna serie TO2 emitteras vederlagsfritt, och kan utnyttjas för teckning av aktier till en teckningskurs om 0,14 SEK under perioden från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Respiratorius initialt att tillföras cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 8,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen äger rum under perioden från och med den 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,7 procent av teckningsåtagande, och till cirka 48,3 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden till 50 procent.
  • För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov till dess att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 2,0 MSEK från Buntel AB och Fenja Capital I A/S.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjort på sin hemsida, www.respiratorius.com, den 4 juni 2024 ("Memorandumet"). Memorandumet, anmälan för teckning av units med och utan uniträtter och annan information om Företrädesemissionen finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.respiratorius.com, samt på Nordic Issuing AB:s hemsida www.nordic-issuing.se. Memorandumet kommer även att finnas tillgängligt på Spotlight Stock Markets hemsida, www.spotlightstockmarket.com.

Tidplan för Företrädesemissionen

5 - 19 Teckningsperiod i Företrädesemissionen.
juni
2024
5 - 14 Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market.
juni
2024
5 juni Handel med betald tecknad unit ("BTU") startar. Handel pågår till
2024 och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid
Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27, 2024.
24 juni Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i
2024 Företrädesemissionen.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott, VD

Tel: +46709 22 41 40

E-post: johan.drott@respiratorius.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.respiratorius.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2024 kl. 08:45 CEST.

Om Respiratorius AB (publ)

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Respiratorius. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Respiratorius sker endast genom Memorandumet som offentliggjorts av Bolaget den 4 juni 2024 på Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Respiratorius. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Respiratorius har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Då Respiratorius bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Respiratorius har i samband med offentliggörandet av Memorandumet publicerat information om detta på Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com.