22:41:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Split RLS 10:1
2013-04-11 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-03-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RLS Global är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar biokemiska produkter och metoder för behandling av förekommande sår hos patienter. Bolagets produkter angriper skadad vävnad via den egenutvecklade teknologin som baseras på hypoklorit. Idag bedrivs forskning och utveckling inom vävnadsbaserad teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-01-24 21:50:00

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagstämma torsdagen den 9 februari 2023 kl.10.00 hos NORMA Advokater i Göteborg på adress Parkgatan 49, våning 7.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 februari 2023.

-          dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman senast torsdagen den 2 februari 2023.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 1 februari 2023 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 3 februari 2023 beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske enligt något av följande alternativ: per telefon 031-780 68 20 eller per
e-post till kristina.runge@rlsglobal.se.Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer RLS Global behandla de personuppgifter om aktieägare som efterfrågas enligt ovan. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den aktuella stämman. För ytterligare information om RLS Globals behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se RLS Globals hemsida https://rls.global/privacy-policy/.

FÖrslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av protokollförare

5. Val av justeringsperson

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Fyllnadsval av styrelseledamot jämte styrelsens ordförande

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

10. Övriga ärenden

11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut från bolaget

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda stämman eller, vid förhinder av denne, den som styrelsen i stället anvisar.

Fyllnadsval av styrelse jämte styrelsens ordförande (punkt 8)

Steve Krognes har meddelat att han avser att begära sitt entledigande som styrelseledamot och styrelsens ordförande senast i samband med extrastämmans hållande.

Bolagets huvudägare föreslår i anledning av ovan att styrelsen ska fortsatt bestå av fem ledamöter.

Bolagets huvudägare föreslår vidare att, med entledigande av Steve Krognes som ledamot, Lars Johansson väljs till styrelseledamot, samt att, med entledigande av Steve Krognes, Lars Johansson väljs till styrelsens ordförande, allt intill tiden för nästa årsstämma.

Beskrivning av Lars Johansson följer nedan

Födelseår: 1966

Utbildning: Civilekonom (M.Sc.)

Bakgrund: Lars Johansson har 30 års erfarenhet från både läkemedelsindustrin och den medicintekniska sektorn. Han var nordisk VD för Janssen-Cilag AB under perioden 2011-2019, och verksam inom Johnsson & Johnsson-koncernen under 19 år varav VD för den nordiska verksamheten under perioden 2006-2011. Dessförinnan verksam i olika seniora roller inom försäljning och marknadsföring.

Övriga betydande pågående uppdrag: Ledamot i Schain Research AB och ProstaLund AB.

Lars Johansson äger 46 300 aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman i februari 2023. Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet och möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital från potentiella strategiska investerare enligt en accelererad tidsplan.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den

marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut om bemyndigande enligt punkten 9 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

ÖVRIGT

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse 79 874 705 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Kallelsen inkluderar styrelsens fullständiga förslag till beslut. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos bolaget senast två veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kallelsen och handlingarna kommer också publiceras på bolagets hemsida och läggas fram på stämman.

Göteborg i januari 2023

Styrelsen i RLS Global AB (publ)